6191/SL/16

Vapauttava

Lehti kertoi vahingonkorvaushakemuksesta, jonka autoilija oli tehnyt kaupungille rikkoutuneesta auton renkaasta. Nimen kertominen uutisessa ei paljastanut yksityiselämään kuuluvia arkaluonteisia seikkoja.

Kantelu 18.4.2016

 

Kantelu kohdistuu Aamupostissa 14.4.2016 julkaistuun juttuun ”Kaupunki ei korvannut rengasrikkoa”. Kantelijan mielestä Journalistin ohjeiden kohtaa 30 on rikottu, sillä aineisto julkaistiin yksityisiä tietoja sekä nimiä käyttäen.

Aamupostin vastaus 27.5.2016

Päätoimittaja Laura Liski vastaa, että uutisessa mainittiin kantelijan nimi, koska hän oli tehnyt korvauspyynnön Riihimäen kaupungille rengasrikon korvaamisesta. Tienpidon heikko laatu ja tiestön korjausvelan kasvu ovat puhuttaneet yleisöä niin Riihimäellä, koko Hämeessä kuin muuallakin Suomessa. Rikkonaisesta tienpinnasta johtuvat rengasrikot ovat yleistyneet merkittävästi. Päätoimittajan mukaan asian yleinen merkittävyys oli Aamupostin perusteena, kun kantelussa mainittu tapaus nostettiin uutiseksi. Olennaista uutisessa olivat Riihimäen kaupungin perustelut korvauksen epäämisestä ja toisaalta kantelijan esittämät perustelut korvauksen saamisesta. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan asian käsittelyn keskeiseksi kysymykseksi nousi, pitikö tienpitäjän korvata vahinko, jos halkeama oli aivan tien reunassa. Tieliikennelaki ei anna tähän yksiselitteistä vastausta. Ratkaisussaan Riihimäen kaupunki sivuutti perustelut tienpidon laadusta ja epäsi korvauksen vetoamalla autoilijan velvollisuuteen noudattaa sopivaa tilannenopeutta. Nämä seikat lisäsivät asian mielenkiintoisuutta ja sen yleispätevää merkitystä kaikille tienkäyttäjille.

Toimitus katsoi päätoimittaja Liskin mukaan, että kantelijan nimen mainitsemiseen ei ollut estettä, koska asian käsittelyyn ei liittynyt mitään arkaluontoista tai henkilöön käyvää. Nimeä ei myöskään mainittu loukkaamistarkoituksessa eikä nimen mainitseminen saattanut kantelijaa huonoon valoon tai yleisen arvostelun kohteeksi. Kantelijan nimi oli mainittu julkisessa asiakirjassa ja asialla oli yleistä merkitystä. Aamupostin toimitus painotti sitä, että kantelijan esittämät perustelut korvauksen saamiseksi olivat arvokkaita, perusteltuja ja painavia. Siitä huolimatta Riihimäen kaupunki hylkäsi ne. Siksi Aamuposti päätti julkaista myös kantelijan nimen.

Julkisen sanan neuvosto on aikaisemmissa ratkaisuissaan nimenomaisesti todennut, että nimen mainitseminen on perusteltua ja hyväksyttävää, kun asialla on yleistä merkitystä, nimet on mainittu julkisessa asiakirjassa eikä julkaiseminen loukkaa henkilöiden yksityisyyttä. Päätoimittaja Liski viittaa mm. vapauttava ratkaisuun 5858/SL/15 http://www.jsn.fi/sisalto/5858-sl-15/?search=5858. JSN mm. toteaa ratkaisussaan (18.11.2015) ”Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijoiden nimien julkaisemiselle ei ollut estettä. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut koskettavat lukuisia kaupunkilaisia ja niillä on myös yleistä merkitystä. Valittajien nimet ovat julkisia myös siksi, että ne ovat nähtävillä julkisessa asiakirjassa. Nimien julkaisu ei liioin paljasta mitään yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia arkaluonteisia asioita”.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Aamuposti kertoi uutisessaan kaupungin hylkäämästä korvausvaatimuksesta, jonka kantelija oli tehnyt asfalttikuoppaan rikkoutuneen autonrenkaan vuoksi. Jutussa mainittiin kantelijan nimi ja kerrottiin virkamiehen vastauksesta, jossa kyseenalaistettiin kantelijan ajonopeus kyseisessä tilanteessa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan nimen kertominen uutisessa ei ollut tarpeellista. Se ei tuonut olennaista lisätietoa lehden lukijoille eikä sillä ollut yhteiskunnallista merkitystä.

Kyseessä ovat kuitenkin kunnalle esitetyt korvaus- ja oikaisuvaatimukset, joiden käsittely yleisellä tasolla on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Julkisen sanan neuvoston mielestä korvauksen vaatiminen kunnalta ei ole sellainen arkaluonteinen seikka, joka rikkoisi yksityisyyden suojaa. Kantelijan näkökulma rengasrikkotilanteeseen tuli jutussa esille, eikä virkamiehen esittämiä näkökohtia samaan tapahtumaan voi pitää kantelijaan kohdistuvana erityisen kielteisenä julkisuutena.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamuposti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.