5931/SL/15

Vapauttava

Lehti kertoi oikeuteen edenneestä riidasta ja siihen liittyvästä vahingonkorvauskanteesta. Jutussa kanteen nostaneen yhtiön puolesta vastasi henkilö, jolla ei ollut virallista asemaa ko. yhtiössä, koska hän oli haastatteluhetkellä liiketoimintakiellossa. Hän kuitenkin vastasi toimittajan kysymyksiin yhtiön nimissä ja oli aiemmin aktiivisesti ollut yhteydessä toimittajaan yhtiön asioissa. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Kantelu 13.7.2015

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 11.4.2015 julkaistuun juttuun ”Emme tee bisnestä rikollisen kanssa”. Kantelun mukaan jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joiden korjaus oli laiminlyöty. Bisnestä ei kantelun mukaan ole tehty rikollisen kanssa, vaan kantelijoiden omistaman ja määräysvallassa olevan My-Relan Oy:n kanssa. Kantelijoilla ei ole minkäänlaista rikollista taustaa.

Lehtijutussa mainitaan väärä taho kanteen nostajana. Kantelun mukaan Kari Elo ei ole nostanut kannetta, vaan kantelun tekijät yhtiönsä nimissä. Uutisen alaotsikon mukaan oikeudessa ovat vastakkain tunnetut asianajajat ja talousrikoksista tuomittu yrittäjä. Näin ei kantelijoiden mukaan ole, vaan kyseessä on selvä asiavirhe.

Jutussa mainitaan Kari Elo yhtiön määräysvallan käyttäjäksi. Hän on kuitenkin kantelun mukaan ollut vain työntekijä, ja määräysvaltaa käyttävät kantelijat, Aleksi ja Juuso Elo, omistajina ja hallituksen jäseninä. Kirjoitus lisäksi leimaa My-Relan toimijat kiristysrikoksen tekijöiksi. Sovintoneuvottelut edeltävät kanteen nostoa. Jos niissä ei päästä yhteisymmärrykseen, asia jätetään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Normaalin proseduurin nimittäminen kiristykseksi on kantelun mukaan oikeudetonta ja se tulee täysin perättöminä oikaista.

Kantelijoiden mukaan heitä ei ole kuultu eikä heiltä ole pyydetty kommenttia juttuun, vaikka he ovat jutun ainoa toinen osapuoli. Kantelijoiden käsityksen mukaan lehden on aina kysyttävä kommentti vastapuolelta etenkin, kun jutun sävy on voimakasta ja leimaava. 

Kantelijat ovat pyytäneet Satakunnan Kansaa korjaamaan kantelussa esiin tuodut virheet, mutta lehti ei ole siihen suostunut.

Satakunnan Kansan vastaus 11.9.2015

Päätoimittaja Tomi Lähdeniemi vastaa, että Satakunnan Kansan uutinen on tehty normaalien journalististen perusteiden mukaisesti ja hyvää journalistista tapaa noudattaen. Päätoimittaja arvelee, että kantelulla haetaan langettavaa päätöstä lehdelle vain kostoksi. Lehti ei suostunut vahingonkorvausoikeudenkäynnin alla julkaisemaan Kari Elon ehdottamaa yksipuolista, loukkaavaa ja mustamaalaavaa uutista.

Aihe kiinnosti lehteä, koska sopimusriidan kaikki osapuolet (ex-kansanedustaja Sampsa Kataja, asianajaja, sijoittaja Jouko Kauppila ja myös liikemies Kari Elo) ovat Porissa hyvin tunnettuja henkilöitä. Lehti on päätoimittajan mukaan uutisessaan kuullut riidan molempia osapuolia, kuten hyvä journalistinen tapa vaatii. 

Kari Elo oli asiassa hyvin aktiivinen. Uutisen julkaisua edelsi maalis-huhtikuussa vilkas sähköpostikirjeenvaihto Elon ja jutun kirjoittaneen erikoistoimittajan välillä.  Aloitteentekijänä oli nimenomaan Elo. Hän haki yksipuolista julkisuutta My-Rela Oy:n nimissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa nostetulle vahingonkorvauskanteelle. Ilmeisenä tarkoituksena oli päätoimittaja Lähdeniemen mukaan mustamaalata tunnettujen asianajajien mainetta. 

Elo jopa lähetti sähköpostissa toimittajalle epäonnistuneista liikesuhteistaan vastapuolen kanssa kirjoittamansa kertomuksen ”Karin tosi tarina”. Toisin kuin kantelussa väitetään, My-Rela on Kari Elon tosiasiallisessa määräysvallassa. Hänen nuoret poikansa eli kantelijat ovat vain nimellisiä vastuuhenkilöitä. Kyseessä on Lähdeniemen mukaan aivan samanlainen bulvaanien käyttö, jollaisen Satakunnan käräjäoikeus totesi tuomitessaan Kari Elon törkeistä talousrikoksista Nordic Air -jutussa, johon kantelun alaisena olevassa uutisessa viitataan.

Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan Kari Elo on määrätty liiketoimintakieltoon, joka päättyy 7.1.2017. Hän ei siis voi harjoittaa liiketoimintaa avoimesti omissa nimissään. Elon asemasta My-Relassa kertoo sekin, että hän on allekirjoittanut kaikki tulevasta vahingonkorvausoikeudenkäynnistä kertovat sähköpostiviestinsä erikoistoimittaja Aallolle joko ”Kari Elo ja perhe” tai ”Kari ja perhe”. Myös hänen epäonnistuneista liikesuhteistaan Katajan ja Kauppilan kanssa kirjoittamastaan ”tositarinasta” ilmenee selvästi, kuka toimii ja käyttää määräysvaltaa My-Relassa.

Päätoimittaja Lähdeniemi pitää kantelua kaikilta osiltaan perusteettomana. Asiavirheitä ei ole. Otsikko on suora siteeraus oikeudenkäynnissä vastaajana olevalta haastateltavalta (Kauppila), joka viittaa My-Relassa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävän Kari Elon lainvoimaiseen tuomion. Otsikko kertoo myös tyhjentävästi, miksi liikesuhteet pantiin poikki.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Satakunnan Kansan uutinen kertoo oikeudessa käytävästä sopimusriidasta, jossa ovat ”vastakkain tunnetut asianajajat ja talousrikoksista tuomittu yrittäjä”. Uutisessa on haastateltu riidan osapuolia. Kantelijat väittävät, että jutussa on olennaisia asiavirheitä, kun siinä esiintyy toisena osapuolena henkilö, jolla ei ole virallista asemaa yhtiössä. Julkisen sanan neuvostolla on ollut käytössään tämän toiseksi osapuoleksi mainitun henkilön sähköpostiviestejä, jotka hän on lähettänyt jutun kirjoittaneelle toimittajalle.

Juttu on tyypillinen käräjäuutinen, jossa on kaksi osapuolta. Porilainen perheyhtiö on haastanut toisen yhtiön käräjille ja vaatii siltä vahingonkorvausta. Satakunnan Kansa kuulee uutisessaan molempia osapuolia ja he voivat näin perustella omia näkemyksiään asiassa. Perheyhtiön edustajana kuultu henkilö on ollut aktiivisesti yhteydessä toimittajaan sähköpostitse ja lähettänyt tälle runsaasti materiaalia vääryydeksi kokemastaan kohtalosta. Materiaalin joukossa on muun muassa yhtiön vaiheita selittävä tarina, jonka henkilö on kirjoittanut omissa nimissään ja koko perheen puolesta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä toimituksella on ollut riittävät perusteet pitää juttuun haastattelemaansa henkilöä sopimusriidan toisena osapuolena, vaikka hän ei nimellisesti käyttäisikään määräysvaltaa kanteen nostaneessa perheyhtiössä. Jutussa ei siten ole olennaista asiavirhettä, joka olisi pitänyt korjata.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Marko Forss, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.