5791A/SL/15

Vapauttava

Lehti kritisoi pääkirjoituksessaan valtuutettujen äänestyskäyttäytymistä koulun lopettamispäätöksessä. Lopettamisesityksen teki kaupungin koulutuslautakunta, jonka puheenjohtajana päätoimittaja toimii. Päätoimittajan kaksoisrooli on omiaan hämmentämään lehden lukijoita, mutta tässä tapauksessa ei ole nähtävissä, että hän olisi pyrkinyt tavoittelemaan henkilökohtaista etua. Vapauttava päätös äänin 10–1. Eriävä mielipide. 

Kantelu 27.3.2015

Kantelu kohdistuu Suupohjan Sanomissa 25.3.2015 julkaistuun pääkirjoitukseen ”Vastuunkanto on päättämistä”. Pääkirjoitus liittyy Kristiinankaupungissa käytyyn keskusteluun Lapväärtin suomenkielisen alakoulun sulkemisesta sekä asian käsittelyyn suomenkielisessä koulutuslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Päätoimittaja on kantelun mukaan suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

Lautakunta valmisteli ehdotuksen talousarvioksi, johon sisältyi Lapväärtin suomenkielisen alakoulun sulkeminen. Hallitus ja valtuusto hyväksyivät sulkemisen tavoitteellisena joulukuussa yksimielisesti. Lopullinen sulkemispäätös tehtiin valtuustossa 23.3.2015. Tässä vaiheessa sekä hallitus että valtuusto eivät olleet enää yksimielisiä. Kantelun mukaan päätoimittajalla menevät pääkirjoituksessa roolit sekaisin hänen kannattaessaan valtuuston enemmistöä ja hyökätessään sekä arvostellessaan voimakkaasti koulun lakkautuksen vastustajia. Erityisen merkittäväksi asian tekee kantelijan mielestä se, että suomenkielisen paikallislehden päätoimittaja on jo kauan ajanut suomenkielisen koulun sulkemista.

Suupohjan Sanomien vastaus 15.4.2015

Päätoimittaja Olli Pursiainen vastaa, että yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena hän on sitoutumattomana jäsenenä ollut valtuutettuna yhden kauden ja nyt toista kautta suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja. Pääkirjoituksessa oleva tiedot ovat kaikki dokumentoitua tietoa, eikä niissä ole virheitä.

Kantelun väite päätoimittajan ja koulutuslautakunnan puheenjohtajan roolien sekoittumisesta on vastaajan mielestä hämmentävä. Pääkirjoittajana Pursiainen sanoo suhtautuneensa kriittisin sanakääntein päättäjien linjattomuuteen päätöksenteossa. Tekstissä ei ole missään kohti otettu kantaa siihen, mikä on kouluverkkoasiassa oikea ratkaisu. Pääkirjoituksen lopussa on lisäksi mainittu ne, jotka tukivat hallituksen esitystä ratkaisevassa kokouksessa. 

Myös sitoutumattoman suomenkielisen paikallislehden tehtävänä on herättää keskustelua, olla kriittinen, tarkastella asioita ja tapahtumia riippumatta kielestä, poliittisesta tai elämänkatsomuksellisesta suuntautumisesta tai lehteen kohdistuvasta painostuksesta. Pursiainen painottaa, että lehden pääkirjoitus on lehden kanta asiaan – ei yksittäisen kirjoittajan henkilökohtainen mielipide.

Päätoimittaja viittaa vastauksessaan Journalistin ohjeiden kohtiin, joissa muun muassa käsitellään yleisön oikeutta saada tietoa yhteiskunnasta, journalistista riippumattomuutta ja totuudenmukaisuutta.

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Suupohjan Sanomien signeeraamaton pääkirjoitus käsitteli Kristiinankaupungin valtuuston päätöstä, jolla kaupunki lopetti Lapväärtin suomenkielisen ala-asteen. Kirjoitus kritisoi valtuutettuja, jotka äänestivät lopettamista vastaan. Aiemmin samat kunnalliset päättäjät koulutuslautakunta mukaan lukien olivat hyväksyneet koulun lopettamisen. Lehden päätoimittaja on koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

Julkisen sanan neuvoston mielestä tapaus on ongelmallinen. Järjestäytymisvapauden nimissä päätoimittajalla on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Sananvapauden nimissä lehdellä on puolestaan oikeus ja jopa velvollisuus arvostella poliittisten päättäjien toimintaa. Kaksoisroolin ongelma on se, että päätoimittaja voi lehden arvovallan turvin ja anonyymisti kritisoida pääkirjoituksessa niitä, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan. Tämän takia päätoimittaja on eri asemassa kuin muut poliitikot ja päättäjät. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että päätoimittajan luottamustehtävä ei voi eikä saa estää lehden kannanottoja niissä asioissa, joissa hän on mukana päättäjänä. Lukijoita kohtaan on aina reilua kertoa kaksoisroolista. Neuvosto pitää laiminlyöntiä kuitenkin vähäisenä, koska kyseisellä paikkakunnalla se todennäköisesti muutoinkin tiedetään. Päätoimittajalla ei myöskään ollut tässä tapauksessa erityistä etua ajettavanaan – päätös oli jo tehty ja kritiikki kohdistui menettelytapoihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suupohjan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Vapauttavaa päätöstä kannattivat Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Langettavan puolesta äänesti Pirjo Auvinen. 

Hänen eriävä mielipiteensä:

Kantelija on oikeassa siinä, että pääkirjoituksesta olisi pitänyt käydä ilmi, että lehden päätoimittaja on myös koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja ollut siten ”asianosaisena” keskeisesti vaikuttamassa sulkemispäätökseen. wEn kannata päätoimittajien tai toimittajien sananvapauden tai osallistumisvapauden rajoittamista, mutta lukijalle nämä sidonnaisuudet on kerrottava, olivatpa ne sitten taloudellisia, poliittisia tai sosiaalisia.