5251/PL/13

Vapauttava

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Kantelu 26.8.2013

Kantelu kohdistuu paikallislehti Miilussa 14.8.2013 julkaistuun juttuun ”Sivistyslautakunta käsitteli valitusta”. Jutussa mainittiin nimeltä opettajat, jotka olivat tehneet lomautusta koskevasta päätöksestä kunnallisvalituksen. Journalistin ohjeissa kohdassa 30 sanotaan muun muassa: ”Julkistakin aineistoa julkistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa.”

Kyseiset opettajat olivat kantelun mukaan kauhuissaan ja ihmeissään tästä nimien julkistamisesta. Opettajat tuntevat itsensä mustamaalatuiksi ja että heidän yksityisyyttään on loukattu.

Miilun vastaus 9.9.2013

Päätoimittaja Heikki Valkosen vastauksen mukaan kyseessä oli rutiiniuutinen, joka oli laadittu Sonkajärven kunnan sivistyslautakunnan pöytäkirjan perusteella. Uutinen ei poikkea Miilun aiemmin omaksumasta linjasta. Esimerkiksi kaivosyhtiö Talvivaaran toimintaa koskevissa, viranomaisille toimitettuja kanteluita ja valituksia koskevissa uutisissa on lehdessä mainittu myös kantelijoiden nimet samaan tapaan kuin nyt esillä olevassa tapauksessa.

Lisäksi päätoimittaja Valkonen toteaa, että kyseinen pöytäkirja on julkinen asiakirja. Se on jokaisen saatavilla ja luettavissa internetissä Sonkajärven kunnan sivuilla. Tällä perusteella uutinen ei voi mitenkään loukata opettajien yksityiselämän suojaa. Uutisessa ei myöskään kommentoida opettajien kunnallisvalitusta. Siten väite mustamaalaamisesta tuntuu Valkosen mielestä perin oudolta ja kaukaa haetulta.

Yksityisyyden suojaa tarkasteltaessa on päätoimittajan mukaan otettava huomioon myös se, että kyse on julkisessa kunnallisessa virassa toimivista viranhaltijoista. Lisäksi on todettava, että yksikään uutisessa mainittu opettaja tai OAJ:n ammattiosasto ei ole ollut yhteydessä lehteen ja vaatinut vastinetta. Mikäli he olisivat vaatineet vastinetta, sille olisi päätoimittajan mukaan myös annettu palstatilaa. Vastineessaan opettajat olisivat voineet perustella, miksi he vastustavat lomautuksia tai vaihtoehtoisia palkattomia vapaita.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Uutisessa kerrottiin sivistyslautakunnan lausunnosta Kuopion hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen. Lautakunta oli valituksenalaisella päätöksellään lomauttanut opettajia, jotka eivät yt-neuvotteluissa olleet hyväksyneet ns. talkoovapaita. Osa opettajista teki lomautuspäätöksestä kunnallisvalituksen. Lehti julkaisi valittajien nimet uutisessaan. Kunnan 131 vakituisesta työntekijästä 20 ei hyväksynyt vapaaehtoista lomautusta eli talkoovapaata. Heistä 18 oli opettajia.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat yleisesti hyväksyttyjä hallinnon periaatteita. Kaikilla on oikeus saada tietoa viranomaisten päätöksistä ja päätöksen tekijöistä. Näin jokaisella on mahdollisuus valvoa yleisen vallan ja yhteisten varojen käyttöä. Myös sivistyslautakunnan päätökset ja niistä käydyt valitusprosessit ovat pääsääntöisesti julkisia.

Kuten Journalistin ohjeissa todetaan, kaikki julkinen ei kuitenkaan ole julkaistavissa. Tämä poikkeus julkisuusperiaatteeseen koskee yksityiselämään kuuluvia, arkaluonteisiksi katsottavia tietoja. Niitä voivat olla esimerkiksi terveydentilaan, perheeseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät seikat. Kun julkaistaan yksittäisen henkilön työhön ja työehtoihin liittyviä tietoja, toimitukselta edellytetään silloin tarkkaa harkintaa. Tässä tapauksessa lehti käytännössä paljasti lomautettavien henkilöiden nimiä.

Kunnan huono taloudellinen tilanne ja sen vuoksi käytävät koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Opettajien lomautus koskee myös koululaisia ja heidän vanhempiaan.  Paikallisen lehden kuuluu seurata tarkkaan verovarojen käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Neuvosto asettaa ratkaisua tehdessään vastakkain kuntalaisten eli veronmaksajien oikeuden saada tietoa luottamuselinten päätöksistä ja valittajien yksityisyyden suojan.

Tässä tapauksessa yksityisyyden suojaa madaltavat seuraavat kaksi seikkaa. Valitus koski lautakunnan päätöstä, joka on julkinen ja julkaistu kunnan verkkosivuilla. Sama koskee valitusta ja siihen annettua vastausta. Valittajien on asemansa puolesta täytynyt ymmärtää, että kyse on julkisista asioista. Lomautukset ja talkoovapaat koskivat kunnan koko henkilöstöä, jolloin kyseessä ei ollut arkaluonteinen tieto.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Miilu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.