4702/PL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijan puoliso pyysi omassa mielipidekirjoituksessaan seurakunnan edustajia vastaamaan hänen kysymykseensä. Edustajat toimivat pyydetyllä tavalla ja mainitsivat vastauksessaan myös kantelijan nimeltä. Kantelija ei joutunut vastauskirjoituksen perusteella niin kielteiseen julkisuuteen, että hänelle olisi syntynyt oikeus omaan kannanottoon.

Kantelu 25.9.2011

Kantelijan mukaan lehti on rikkonut hänen oikeuttaan vastineeseen tai oikaisuun, jotka olisivat olleet vastaus Janakkalan Sanomien mielipidepalstalla 1.9.2011 julkaistuun tekstiin. Kantelija mainittiin nimeltä kirjoituksessa, joka hänen mukaansa sisälsi totuudenvastaista tietoa. Kantelija soitti jutun julkaisemisen jälkeen päätoimittajalle. Tämä oli sanonut, ettei Janakkalan Sanomissa enää käsitellä asiaa. Lehti kuitenkin julkaisi jutun samasta aiheesta 15.9.2011 Tämän jälkeen kantelija lähetti lehteen oman kirjoituksensa. Sitä ei julkaistu.

Kantelija katsoo, että Janakkalan seurakunnan kirkkoherran ja talouspäällikön laatima kirjoitus leimasi negatiivisesti kantelijan ja hänen miehensä sekä heidän tekemänsä avustustyön. 

Janakkalan Sanomien vastaus 20.10.2011

Päätoimittaja Merja Sillasto kuvailee tapahtumien kulkua seuraavasti: mielipidepalstalla päätettiin julkaista kantelijan puolison, Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnanjohtajan, laatima mielipidekirjoitus. Siinä viitattiin Janakkalan seurakunnan työntekijäkokouksessa käytyyn keskusteluun ja siellä tehtyyn päätökseen. Kirjoituksessa mainittiin, että kokouksessa oli paikalla Suomen Idäntyö UP:n hallituksen puheenjohtaja, eli kantelija, joka työskentelee myös seurakunnan johtavana diakonian viranhaltijana. Kirjoituksessa esitettiin kysymys seurakunnan kirkkoherralle ja talouspäällikölle. Nämä vastasivatkin kysymykseen samassa yhteydessä omalla kirjoituksellaan.

Seurakunnan edustajien kirjoituksessa kantelija mainittiin nimeltä. Päätoimittajan mielestä mainintaa ei kuitenkaan tehty kyseenalaisessa tai loukkaavassa muodossa. Kirjoitus ei Sillaston arvion mukaan myöskään leimannut negatiivisesti kantelijan puolisoa tai Suomen Idäntyö UP:n tekemää avustustyötä.  

Kirjoituksen julkaisemisen jälkeen kantelija pyysi, että lehti tekee toimitetun jutun häneen omien sanojensa mukaan kohdistuneesta ”irtisanomisuhkailusta” ja ”työpaikkakiusaamisesta”. Päätoimittaja kieltäytyi. Kantelija ei vaatinut vastineen julkaisemista, mutta päätoimittaja totesi omasta aloitteestaan, että aiheeseen liittyvä, henkilötasolle menevä kirjoittelu saa loppua molemmin puolin.

15.9. asiaa käsiteltiin vielä lyhyesti Janakkalan Sanomien Kysymys kulmilta -palstalla, jonne lukijat saavat lähettää toimituksen selvitettäviksi kysymyksiä mistä tahansa aiheesta. Seurakunnalta saadun vastuksen viesti oli, että Janakkalan seurakunnan jokapäiväinen toiminta pyörii normaaliin tapaan. Tämän jälkeen toimitukseen tuli kantelijan puolison sähköpostiosoitteesta lähetetty, kantelijan allekirjoituksella varustettu vastine. Toimitus viittasi päätoimittajan aiemmin esittämään kantaan eikä julkaissut kirjoitusta.
 

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).  Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Lehti julkaisi Suomen Idäntyö UP ry. -nimisen avustusjärjestön toiminnanjohtajan mielipidekirjoituksen, jossa hän kritisoi Janakkalan seurakunnan kirkkoherraa ja talouspäällikköä. Nämä eivät olleet suostuneet ottamaan mukaan tarvikkeita, joita avustusjärjestö tarjosi vietäväksi Viroon. Toiminnanjohtaja kirjoitti, että avustusjärjestön hallituksen puheenjohtaja (kantelija) oli ollut paikalla seurakunnan työntekijöiden kokouksessa tarjoamassa mahdollisuutta tarvikekuljetukseen.  Kantelijaa ei mainittu tässä kirjoituksessa nimeltä.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö vastasivat toiminnanjohtajan esittämään kysymykseen omalla kirjoituksellaan. Siinä otettiin kantaa myös avustusjärjestön hallituksen puheenjohtajan eli kantelijan rooliin seurakunnan kokouksessa. Kantelija mainittiin nimeltä ja todettiin, että hän ei ollut kokouksessa mukana avustusjärjestön edustajana vaan seurakunnan työntekijänä. Kirjoituksen mukaan kantelija oli ollut kokouksessa esteellinen käsittelemään ehdottamaansa avustusasiaa. Lisäksi kirjoittajat totesivat, että seurakunnan työntekijäkokousten päätökset ovat julkisia, mutta keskustelut luottamuksellisia.

Edellä mainittujen kahden kirjoituksen jälkeen lehti julkaisi jutun ”Seurakunnassa ei kriisitunnelmia”. Siinä kirkkoherra vastasi toimituksen esittämiin kysymyksiin ja kertoi, että kantelijan ja seurakunnan välillä on käynnissä työyhteisön sisäinen prosessi.

Kantelija on paitsi Janakkalan seurakunnan työntekijä ja Idäntyö UP:n hallituksen puheenjohtaja myös Idäntyö UP:n toiminnanjohtajan puoliso. Toiminnanjohtaja nosti omassa mielipidekirjoituksessaan ensimmäisen kerran esiin kantelijan roolin seurakunnan kokouksessa. Toiminnanjohtaja ei maininnut kantelijaa nimeltä, mutta kantelussaan tämä toteaa olevansa Janakkalassa tunnettu henkilö, eli hänen henkilöllisyytensä oli kirjoituksen perusteella helposti pääteltävissä. Kantelija esimerkiksi mainitaan toistuvasti nimeltä puolisonsa julkisessa blogissa, jossa arvostellaan ankarasti Janakkalan seurakuntaa.

Seurakunnan edustajat vastasivat asiallisesti Idäntyö UP:n toiminnanjohtajan kirjoituksessaan esittämiin kysymyksiin. Kirkkoherra ja talouspäällikkö perustelivat ratkaisuaan ja kertoivat kokousten pelisäännöistä. Kantelija ei joutunut kirjoituksessa erittäin kriittiseen julkisuuteen, vaan hänen toimintaansa otettiin kantaa niiltä osin, kuin ne oli jo tuotu julkisuuteen Idäntyö UP:n toiminnanjohtajan laatimassa tekstissä. Kantelija ei myöskään ole osoittanut, mitä olennaisia virheitä seurakunnan edustajien kirjoitus olisi sisältänyt.

Kantelija kertoi 1.9. jälkeen useissa tiedotusvälineissä joutuneensa seurakunnassa työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Oli ymmärrettävää, että asia herätti ihmetystä, ja Janakkalan Sanomat selvitti asiaa edelleen. Kantelija oli ensin itse tuonut työpaikkansa ristiriidat julkisuuteen, ja kirkkoherra päätyi vain vahvistamaan Janakkalan Sanomille, että selvitysprosessi oli käynnissä. Tämäkään haastattelu ei sisältänyt kantelijasta sellaista kriittistä tietoa, että hänelle olisi syntynyt oikeus omaan kannanottoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Janakkalan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Tuomo Lappalainen, Jaakko Ujainen ja Veikko Valtonen.