4688A+B/AL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Jäsenlehti voi harkintansa mukaan julkaista liiton kurinpitolautakunnan päätöksissä sääntöjä rikkoneiden nimiä. Tämä ei ole kohtuutonta, koska liitto ei käytä julkista valtaa. Menettely perustuu sääntöihin, jotka ovat kaikkien tiedossa jäsenten liittyessä liittoon.

Kantelut 15.9.2011

Molemmat kantelijat vetoavat Journalistin ohjeiden kohtaan 30. Siinä sanotaan muun muassa, että ”Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja” ja että ”Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa”. Toinen kantelijoista vetoaa lisäksi henkilötietolakiin vuodelta 1999.

Kantelijan mukaan yhdistyksen pitää noudattaa henkilötietolakia, ja sen noudattamatta jättämistä on käytetty lisärangaistuksena, kun kantelijan nimi on julkaistu Koiramme-lehden syyskuun numerossa 9/2011 Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnan päätöksessä. Lehti ei ole pelkästään jäsenlehti, vaan se on yleisessä myynnissä liikkeissä ja kioskeissa. Tämä on johtanut kantelijaa loukkaavaan ja halventavaan nettikirjoitteluun ja aiheuttanut hänelle sekä hänen perheelleen psyykkisiä kärsimyksiä. Tämä on myös vaikeuttanut kantelijan harrastustoimintaa ja perhe-elämää. Sen lisäksi kurinpitolautakunnan päätöksen referointi lehdessä on sisältänyt valheellista tietoa tapahtuneesta ja samalla tietoa liikesalaisuuksista, esim. pennun hintatietoja. Kantelija katsoo, että asiakkaan ja kasvattajan väliset sopimukset eivät kuulu Koiramme-lehden julkaistavaan materiaaliin.

Toinen kantelijoista sanoo, että hänen nimensä on julkaistu lehdessä, mistä on aiheutunut kohtuutonta maineen menetystä ja pahoja aiheettomia juoruja. Kennelliiton päätös on tehty oletusten perusteilla eikä se ole totuudenmukainen.

Koiramme-lehden vastaus 10.10.2011

Päätoimittaja Tapio Eerola vastaa, että Koiramme-lehti on Suomen Kennelliiton jäsenlehti, jonka julkaisija on Kennelliitto. Kennelliiton säännöt koskevat kaikkia liiton jäseniä. Nykyiset säännöt ovat olleet voimassa 25.11.2007 alkaen, ja säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta internetistä. Sääntöjen pykälät 32–34 on otsikoitu: ”Kurinpidollinen menettely”. Pykälässä 34 lukee mm:
”Kurinpitoseuraamusta koskeva päätös voidaan julkaista Koiramme-lehdessä. Hallitus tekee
päätöksen julkaisemisesta.”

Koiramme-lehdessä on julkaistu vuodesta 2010 alkaen Kennelliiton kurinpitolautakunnan päätöksiä mainiten kurinpitoseuraamuksen kohteeksi joutunut henkilö nimeltä. Julkaiseminen perustuu päätoimittajan vastauksen mukaan liiton sääntöihin, ja Kennelliiton hallitus on kaikissa tapauksissa tehnyt erikseen päätöksen ko. tapauksen julkistamisesta. 4.2.2010 Kennelliiton hallitus teki periaatepäätöksen, että yli vuoden koe- ja näyttely- sekä rekisteröintikiellon saaneen henkilön nimi julkaistaan Koiramme-lehdessä päätöksen yhteydessä. Kaikkia kurinpitolautakunnan päätöksiä ei siis ole julkaistu. Lievemmät rikkeet on jätetty julkistamatta.

Kurinpitolautakunnan päätökset on julkaistu sellaisenaan, eikä niitä ole toimitettu. Ainoastaan niiden asiaan liittyvien henkilöiden, jotka ko. tapauksissa eivät ole kurinpitoseuraamusten kohteina, nimet on muutettu muotoon X, Y, A jne. Julkaistuissa kurinpitolautakunnan päätöksissä on lyhyesti selvitetty ne tapahtumat, jotka kurinpitoseuraamukseen ovat johtaneet, ja päätöksen perustelut.

Päätoimittajan mukaan koiramaailmassa käytiin kovaa keskustelua Kennelliiton hampaattomuudesta mm. eläinsuojelurikkomusasioissa ennen liiton nykyisten sääntöjen voimaan tuloa. Kennelliiton jäsenkunta vaati tiukempia kurinpitotoimia. Tästä syystä sääntöihin tuli mahdollisuus julkaista nimet jäsenlehdessä. Nimien julkaiseminen on yhdistyksen sääntöjen mukaista.

Koiramme-lehden levikki on levikintarkastuksen mukaan 134 305 kappaletta. Irtonumeromyynti on keskimäärin alle tuhat kappaletta, eli Kennelliiton jäsenyyteen perustuu levikistä yli 99 prosenttia.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta – – (JO 31).

Julkisen sanan neuvosto ei tulkitse päätöksissään lainsäädäntöä, vaan Journalistin ohjeita. Neuvosto ei myöskään voi ottaa kantaa kurinpitolautakunnan päätösten sisällön oikeellisuuteen, koska se ei kuulu JSN:n toimivaltaan.

Koiramme-lehti on julkaissut Kennelliiton kurinpitolautakunnan päätöksiä, joissa kantelijat mainitaan nimeltä. Liitto on yksityisoikeudellinen yhteisö, joka ei käytä julkista valtaa. Liittoon kuuluminen on vapaaehtoista. Liitolla on säännöt, joihin jäsenet ovat liittyessään sitoutuneet. Sääntöjen mukaan liittohallitus voi päättää kurinpitolautakunnan ratkaisujen julkaisemisesta. Tämä kaikki on ollut kantelijoiden tiedossa, kun he ovat liittyneet Kennelliittoon. Tämän vuoksi Julkisen sanan neuvosto katsoo, että nimien julkaisua ei voi pitää kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koiramme-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Riitta Ollila.