4679/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen julkaisemista koskevassa asiassa. Kantelijan kerrottiin tehneen kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Nimi oli julkaistu kaupungin nettisivuilla, mikä oli vastoin oikeusasiamiehen toimistossa noudatettavia salassapitosäädöksiä. Oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut ovat kuitenkin lähtökohtaisesti julkisia. Toimituksella oli perusteet luottaa siihen, että kunnan ilmoittama henkilötieto voitiin julkaista. Juttu ei myöskään sisältänyt kantelijasta sellaista tietoa, jota voisi pitää arkaluonteisena tai erittäin kriittisenä.

Kantelu 31.8.2011

Aamulehdessä julkaistiin 16.8.2011 uutinen Ylöjärven hammashoidon jonoista ja niistä seuranneista viranomaisselvityksistä. Lehti kertoi kantelusta eduskunnan oikeusasiamiehelle ja mainitsi kantelijan nimen. Kantelijan mielestä kunta rikkoi salassapitovelvollisuutta saattamalla nimen julkisuuteen, mutta myös toimituksen olisi tullut tietää, mitkä asiat ovat salassa pidettäviä ja jättää nimi julkaisematta. Oikeusasiamiehen kanslia on ryhtynyt tutkimaan kunnan salassapitorikkomusta.

Kantelija kertoo pitäneensä henkilökohtaiset tietonsa aina erittäin salassa. Lehti ei missään vaiheessa kysynyt lupaa nimen julkaisemiselle. Kantelijan mukaan jutusta aiheutui hänelle kielteistä julkisuutta.

Aamulehden vastaus 23.11.2011

Päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa, että uutisen lähde oli kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja, jossa mainittiin myös oikeusasiamiehelle kantelun tehneen henkilön nimi. Asiaa koskeva päätös ja kaikki sen sisältämät tiedot olivat julkisia, ja päätös oli luettavissa myös kaupungin verkkosivuilta.

Jokinen ottaa myös yleisemmin kantaa kanteluiden julkisuuteen. Hänen mielestään lähes kaikissa kanteluissa avoimuus kasvaa, kun kantelijan tiedot ovat julkisia. Kantelijan tietojen salaamisen pitäisi olla äärimmäinen poikkeustapaus.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa (JO 30).

Aamulehden uutisen otsikko oli ”Ylöjärvi joutui selittämään hammashoitoa”. Jutussa käsiteltiin kaupungin hammashoitotilannetta ja kerrottiin, että kaupunki oli joutunut selittämään hoitotakuuaikojaan aluehallintovirastolle ja myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Uutisessa mainittiin, kuka oli tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle.

Kunnallisten palveluiden lainmukaisuuden seuraaminen kuuluu tiedotusvälineiden perustehtäviin. Ylöjärven kaupungin asiakirjasta selvisi, että siellä useat yksityishenkilöt olivat pitäneet terveydenhuollon tilaa niin huolestuttavana, että he olivat päätyneet kantelemaan viranomaisille. Uutinen kertoi paitsi hoitojonojen venymisestä myös kaupunkilaisten aktiivisuudesta.

Oikeusasiamiehen päätökset ovat erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta julkisia. Lehdellä oli perusteltu syy olettaa, että kaupunki huolehtii julkisuussäädösten toteutumisesta. Lisäksi uutisen sävy oli neutraali eikä se sisältänyt arkaluonteisia tietoja kantelijasta. Ulkopuolisen silmin kantelijan ei voi arvioida joutuneen erittäin kielteiseen julkisuuteen. Päinvastoin, kantelija on toiminnallaan edistänyt kaupunkilaisten etua. Neuvoston mielestä mikään seikka ei viitannut siihen, että lehden olisi erikseen pitänyt tarkistaa kantelijalta, saako hänen nimensä julkaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Risto Uimonen