4554/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, niiden tarkistamista ja olennaisen virheen korjaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi kantelijasta ja hänen yrityksistään tietoja, jotka perustuivat viranomaislähteisiin ja pitivät jutun julkaisuhetkellä paikkansa. Toimituksella ei ollut syytä korjata tai poistaa uutista, koska siinä ei ollut olennaisia virheitä.

Kantelu 19.3.2011

Kantelijan mukaan Iltalehden nettisivuilla 10.3.2011 julkaistussa tekstissä syyllistytään kunnianloukkaukseen ja hyvän journalistisen tavan rikkomiseen mainitsemalla hänet nimellä jutussa, johon hän ei liity mitenkään. Jutussa, jossa kirjoitetaan mm. tietomurrosta, huijariyrityksestä ja kantelijasta, kirjoitetaan: “Iltalehti ei torstaina tavoittanut yrityksen takana olevaa vihtiläistä NN:ää. Koiratuote.fi on rekisteröity yrityksen Mainostoimisto X:n alle. Yrityksellä on Koiratuotteen lisäksi muitakin rekisteröityjä verkkotunnuksia: swdayspa.fi, taakanveto.fi, motodos.fi, dunkel.fi, elpf.fi, eläin.fi, pingopet.fi, pitbullyhdistys.fi ja etfta.fi.”

Julkaistu tieto täyttää kantelun mukaan kaikki kunnianloukkauksen määritelmät, on ilkeämielinen ja kaikin puolin virheellinen – lisäksi tiedot olisi helposti ollut tarkistettavissa esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta, virastosta tai kantelijalta. Virheelliset tiedot on ongittu luultavasti Internetin-nimipalvelimilta tai ns. whois -tiedostoista. Kantelija kiistää olevansa minkään yrityksen takana, eikä hänellä ole yritystä tai yritystoimintaa. Kantelijalla oli hallintaoikeus jutun internet-sivun verkkosivuosoitteeseen vuonna 2007 mutta se on aikoja sitten siirtynyt muualle.

Jutussa mainittiin koko joukko muita yrityksiä ja Internet-sivuja, mutta kantelijalla ei ole näidenkään kanssa tekemistä. Kantelija otti yhteyttä näihin yrityksiin ja muihin jutussa mainittuihin yrityksiin ja yhteisöihin. Jutun takia kaikille on tullut kielteistä palautetta. Kantelija selvitti asiaa myös kuluttajavirastosta ym. virastoista ja ilmeisesti koko juttu on luokkaa “uutisankka”, jonka tarkoitusperät ovat epäselvät, mutta kantelijan ja hänen perheensä kohdalla lopputulos on huono ja karmea.

Kantelija on pyytänyt virheen korjausta ja oman kannanottonsa julkaisemista.

Iltalehden vastaus 21.4.2011

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että kantelun kohteena oleva artikkeli on kirjoitettu kuluttajaviraston koiratuote.fi -verkkosivustosta antaman varoituksen perusteella. Yrityksen kanssa tekemisissä olleiden kuluttajien määrä voidaan laskea tuhansissa. Artikkelin tiedot perustuvat lehden omien lähteiden lisäksi kuluttajaviraston asiasta antamiin tietoihin. Virasto on varoittanut yrityksen toiminnasta jo vuoden 2010 toukokuussa, ja sivustoista annettu varoitus on voimassa edelleen huhtikuussa 2011. Ihmiset ovat tehneet turhia tilauksia yritykseltä vielä vuonna 2011. Kantelija on ollut jutun julkaisun jälkeen yhteydessä Iltalehteen ja vaatinut artikkelin poistamista verkosta tietojen virheellisyyden vuoksi. Kantelija ei ole halunnut kommentoida aihetta, vaan on kiistänyt olevansa osallisena mainituissa yrityksissä.

Kuluttajaviraston kaupparekisteristä saamien tietojen mukaan asiaan liittyvän yrityksen y-tunnuksen takana oleva päätoiminimi on mainostoimisto X. Aputuotenimenä on Koiratuote-X ja rekisteröity verkkotunnus on koiratuote.fi. Elinkeinonharjoittajaksi on kaupparekisteritietojen mukaan merkitty NN eli kantelija. Muut artikkelissa mainitut verkko-osoitteet löytyvät päätoimittaja Kivelän mukaan julkisesta yritysrekisteristä Mainostoimisto X:n alta. Artikkeliin on yritetty saada lausuntoa kantelijalta elinkeinonharjoittajana siinä onnistumatta.

Iltalehden artikkeli perustuu päätoimittajan mukaan siis virallisiin lähteisiin eikä se niiden perusteella ole virheellinen. Iltalehti katsoo, että se on aiheeseen liittyvässä uutisoinnissaan parhaansa mukaan pyrkinyt totuudenmukaisuuteen. Koska artikkelissa liitetään tietty taho kielteiseen julkisuuteen, on tälle annettu tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.
 
Kantelijan esittämään oikaisuvaatimukseen ei ole suostuttu, koska kuluttajaviraston tietoihin pohjautuen virhettä ei ole. Elinkeinonharjoittajana myös kantelijan nimen ja muiden yritysten nimien julkaisulle on ollut riittävät perusteet – kuluttajaviraston varoituksesta huolimatta verkkopalvelu ei ole toimintaansa korjannut. Jos tahoa on syytä epäillä epäluotettavaksi liiketoiminnassa, kuten kuluttajaviraston antaman varoituksen mukaan kantelijan edustamaa yritystä on, lukijalla on oikeus saada tietää myös muista mahdollisesti asiaan liittyvistä kytköksistä.

Kommentti päätoimittajan vastaukseen 3.8.2011

Kantelijan mukaan hänen oma toiminimensä lopetti toimintansa vuonna 2008. Toiminimi harjoitti mm. mainostoimistotoimintaa ja rekisteröi koko joukon verkkotunnuksia. Nämä luovutettiin tai myytiin eteenpäin toiminnan loppuessa. Asia on helppo tarkistaa PRH:sta, verovirastosta, viestintävirastosta (Ficora) tai vaikkapa koiratuote.fi -verkkotunnusta nykyisin käyttävältä yritykseltä – tai kantelijalta.

Kantelijan mukaan esimerkiksi elovena.fi ei ole Elovena Oy -nimisen yrityksen verkkotunnus. Verkkotunnuksen haltija voi siis olla eri kuin sivuston ylläpitäjä. Kuitenkin Iltalehdessä julkaistiin juttu “huijariyrityksestä” ja kantelija mainittiin ainoana henkilönä nimeltä jutun yhteydessä.

Kantelijan mukaan jutussa ja Kari Kivelän vastauksessa väitetään Iltalehden olleen yhteydessä kuluttajavirastoon, mutta asia ei ole näin Lehti ja päätoimittaja lainaavat Suomen kuluttajaliitto ry:n – siis yhdistyksen eikä viraston – lähteitä. Kantelija ei ole rekisteröinyt aputuotenimeä. Kuluttajavirasto ei ole antanut varoitusta yhtään mistään. Iltalehden juttu ei perustu virallisiin lähteisiin. Kantelijaan ei ole oltu yhteydessä.

Iltalehden lisävastaus 18.8.2011

Päätoimittaja Kari Kivelän mukaan
1) Sekä Kuluttajavirasto (http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/Uutiset/2011/tiedote/tiedotteet-2011/joyboots-ja-koiratuote-verkkokauppojen-toimituksissa-ollut-ongelmia) että Kuluttajaliitto ovat todennettavasti varoittaneet Koiratuote.fi sivustoista.
2) Tiedot Mainostoimisto N:stä ja sen alle rekisteröidyistä verkkotunnuksista on koottu erilaisista virallisista yritystietorekistereistä (mm Kaupparekisteri sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Yritys on poistunut kaupparekisteristä 10.5.2011, mikä on selvästi jutun julkaisuajankohdan jälkeen. Yritys on ollut olemassa yhä jutun kirjoitushetkellä. Yrityksen y-tunnus on edelleenkin voimassa.
3) Viestintäviraston ylläpitämän Fi -verkkotunnuspalvelun mukaan muun muassa Koiratuote.fi-tunnuksen haltijaksi on rekisteröity Mainostoimisto N (samoilla yhteystiedoilla).
 
Lisäksi päätoimittaja Kivelä toteaa, että
– Mainostoimisto N ei ole vastannut Kuluttajaviraston selvityspyyntöihin.
– Iltalehti on yrittänyt tavoittaa sekä kantelun tekijää että hänen puolisoaan (osassa yrityksen rekisteröimistä tunnuksista vastuullisena toimijana) saadakseen heidän vastauksensa kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille Kuluttajaviraston ja Kuluttajaliiton varoitusten johdosta. Ao. henkilöt eivät ole vastanneet Iltalehden yhteydenottoihin.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10).  Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Iltalehti kertoi verkkouutisessaan, että yritys ei ollut toimittanut verkossa tilattuja ja maksettuja tuotteita asiakkailleen ja että sen keräämät asiakastiedot olivat vuotaneet verkkoon. Uutisen lopussa mm. kerrottiin, että Iltalehti ei torstaina tavoittanut yrityksen takana olevaa vihtiläistä NN:ää eli kantelijaa. Lisäksi paljastettiin, että yrityksen verkko-osoite oli rekisteröity kantelijan hallitseman toiminimen alle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo selvitetyksi, että Iltalehden julkaisemat tiedot perustuvat viranomaislähteisiin. Toimituksella on sen vuoksi ollut riittävät perusteet luottaa niiden paikkansapitävyyteen. Kantelija ei pysty perustelemaan väitteitään, joissa hän kiistää tietojen totuudenmukaisuuden. Tämän vuoksi lehdelle ei ole voinut syntyä velvollisuutta korjata mahdollisia virheitä. Kiistanalaiseksi jää kantelijan todistamaton väite, jonka mukaan lehti ei ole yrittänyt olla häneen yhteydessä. Se ei kuitenkaan vaikuta päätöksen lopputulokseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen