4333/TV/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja haastattelua koskevassa asiassa. Ohjelmassa käytettiin kantelijan ja toimittajan välistä puhelinkeskustelua haastatteluna, vaikka kantelija kieltäytyi haastattelusta. Jutussa myönnetään, että ”kantelija oli määrätietoisesti kieltäytynyt haastattelusta”. Ohjelmassa ja nettisivujen uutisessa oli virheitä ja vajavaisia tietoja, vaikka käytettävissä olisi ollut oikeitakin tietoja. Tv-kanava olisi oikaisupyynnön perusteella voinut korjata ne ja täydentää raportointiaan.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja haastattelua koskevassa asiassa. Ohjelmassa käytettiin kantelijan ja toimittajan välistä puhelinkeskustelua haastatteluna, vaikka kantelija kieltäytyi haastattelusta. Jutussa myönnetään, että ”kantelija oli määrätietoisesti kieltäytynyt haastattelusta”. Ohjelmassa ja nettisivujen uutisessa oli virheitä ja vajavaisia tietoja, vaikka käytettävissä olisi ollut oikeitakin tietoja. Tv-kanava olisi oikaisupyynnön perusteella voinut korjata ne ja täydentää raportointiaan.

Kantelu 2.6.2010

Kantelu kohdistuu MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmaan 3.3.2010 ja kanavan internet -sivuihin. Kantelun mukaan kanava rikkoi Journalistin ohjeita, jotka koskevat totuudenmukaista tiedonvälitystä, tietojen tarkistamista, virheen korjaamista ja haastattelua.

Virheet
Kantelun mukaan ohjelmassa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Pelkosenniemelle visioidaan lähes 700 hehtaarin elämyskeidasta omistussuhteiltaan epäselvän yrityksen toimesta”, ”Noitatunturi OY/Suomen Merkkitavara Oy operoi pääosin postilaatikosta” ja Noitatunturin omistuksessa olisi asemakaavoitettua maata yli 300 hehtaaria ja tuore kaava takaisi alueelle rakennusoikeutta lähes 700 000 kerrosneliötä.

Tiedot eivät kantelun mukaan pidä paikkaansa. Kantelija omistaa molemmat yhtiöt sataprosenttisesti, mikä on kerrottu myös toimittajalle. Molemmilla yhtiöillä on fyysiset osoitteet. Lisäksi toimittaja tiesi, että tapahtuma-aikaan Noitatunturi Oy:llä oli rakenteilla Pyhän liikekeskuksessa liiketila. Noitatunturi ei omista maata lainkaan. Asemakaavassa maata on 35 hehtaaria. Myöhemmin mahdollisesti kokonaan kaavoitettavan asemakaava-alueen (687 hehtaaria) rakennusoikeudeksi tulee noin 650 000 kerrosneliötä, josta Noitatunturi Oy:n emoyhtiön omistamien kiinteistöyhtiöiden osuus on noin 450 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta.

Kantelija lähetti 3.3.2010 illalla toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja ohjelman toimittajalle sähköpostitse oikaisupyynnön, johon ei reagoitu millään tavalla, eikä virheitä ole edelleenkään korjattu.

Haastattelu
Kantelun mukaan toimittaja ei ole hankkinut ohjelmassa esitettyjä tietoja avoimesti, vaan kertomatta ja lupaa kysymättä nauhoittanut puhelinkeskustelun ja käyttänyt näin saamiaan tietoja ja jopa äänitallennetta ohjelmassaan lupaa kysymättä ja suostumusta saamatta. Nauhoituksesta ja puhelinkeskustelun julkaisemisesta olisi pitänyt avoimesti kertoa kantelijalle. Kantelija ei ole missään vaiheessa antanut suostumustaan haastatteluun. Toimittaja ei myöskään ole kertonut oliko hänen tarkoituksensa hankkia tausta-aineistoa vai sovitusta poiketen tehdä haastattelu. Itse ohjelmassakin todetaan nimenomaan, että kantelija on määrätietoisesti kieltäytynyt haastattelupyynnöistä.

Kuva ja ääni
Ohjelmassa on käytetty kantelijan ääntä harhaanjohtavasti. Katselijalle syntyy virheellinen mielikuva kantelijan ja kaavahankkeessa mukana olevan Rinimex Oy:n välisestä yhteydestä. Kantelijalla tai hänen yhtiöillään ei ole mitään muuta yhteyttä Rinimexin tai sen omistajien, Rotenbergien, kanssa kuin että he ovat yksi maanomistaja eräässä osa-alueessa.

Kantelun kohteena olevasta jutusta siirryttiin ohjelmassa juohevasti venäläissijoittajien tekemään epäonnistuneeseen maanostohankkeeseen Rovaniemellä. Osiot on yhdistetty toisiinsa harhaanjohtavasti siten, että katsojille syntyy mielikuva juttujen yhteydestä toisiinsa. Näin syntynyt mielikuva on virheellinen.

MTV3:n vastaus 14.7.2010

Virheet
Uutispäätoimittaja Heikki Piuhola vastaa, että kantelija ei pyynnöstä huolimatta helmikuussa kertonut toimittajalle yhtiöiden omistajia tai osakasluetteloita. Tietoja ei saa kaupparekisteristä, vaan ne on kysyttävä yritykseltä itseltään.

Ohjelman väite Noitatunturi Oy:n operoimisesta pääosin postilokerosta on Piuholan mukaan perusteltu. Yhtiö on toiminut 2000-luvun alusta asti Lapissa hyvin matalalla profiililla. Vielä ohjelmaa tehtäessä helmikuussa 2010 yhtiön verkkosivuilla osoitteeksi ilmoitettiin vain postilokero ja yhteystiedoksi kantelijan puhelinnumero. Mahdollisesta liikehuoneistosta toimitus ei tiennyt ennen kuin kantelija siitä kertoi. Vuokrahuoneisto oli tyhjä ja naapurien mukaan asumaton.

Noitatunturi-ryhmän omistuksesta todettiin ohjelmassa aivan oikein, että ”omistuksessa on parhaillaan asemakaavoitettavaa maata yli 300 hehtaaria”. Sen sijaan verkon uutissivulla julkaistuun versioon on jäänyt väärä muoto ”vastikään asemakaavoitettua maata yli 300 hehtaaria”. Virhe on kokonaisuuden ja asian ymmärtämisen kannalta pieni, koska alueella on jo yleiskaava ja asemakaava on määrä vahvistaa lähivuosina.

Piuholan mukaan toimitus ei reagoinut kantelijan lähettämään sähköpostiin, koska käsikirjoituksessa ei ollut reagoimista vaativia asiavirheitä.

Haastattelu
Toimittaja soitti 22.2.2010 kantelijalle ja jätti hänen vastaajaansa viestin, jossa kertoi haluavansa haastatella häntä. Piuholan mukaan kantelija tiesi toimittajan, tekeillä olevan ohjelman ja sen näkökulman. Kantelija soitti pikaisesti takaisin ja haastattelu tehtiin. Puhelinhaastattelu eteni tiukasti kysymys-vastaus -muodossa. Missään vaiheessa ei puhuttu, että haastattelu olisi tarkoitettu luottamukselliseksi tausta-aineistoksi.

Kantelija sai Piuholan mukaan tarkastaa ohjelmaan tulevat lausumansa iltapäivällä 3. maaliskuuta. Jo aiemmin internet -sivuilla oli julkaistu tekstejä, mutta niissä ei ollut haastattelulausumia. Kantelija halusi kieltää haastattelun käytön ohjelmassa. Tähän toimitus ei suostunut. Kantelijan puhelinhaastattelu oli ohjelman avainkohta – ainoa kohta, jossa kaavoituspäätöksistä hyötyvä suursijoittaja tai investoijien edustaja vastasi suuren yleisön kannalta keskeisiin kysymyksiin. Kantelijan haastattelussa antamien vastausten sisältö ja tyylilaji olivat olennaisia tekijöitä arvioitaessa kantelijan uskottavuutta suuren liiketoimintahankkeen toimijana.

Ohjelmassa mainitulla toimitusjohtajan kieltäytymisellä haastattelusta tarkoitettiin nimenomaan televisiohaastattelua, ohjelmassakin korostettua “kasvojen näyttämistä”. Kantelija korosti moneen kertaan haluavansa pitää kasvonsa poissa julkisuudesta. Puhelimessahan kantelijan kanssa oli keskusteltu muutamia kertoja ja haastateltu kerran.

Kuva ja ääni
Kantelijan mukaan ohjelmasta syntyy virheellinen mielikuva hänen ja kaavahankkeessa mukana olevan Rinimex Oy:n välisestä yhteydestä. Mielikuva ei Piuholan mukaan ole virheellinen, vaan oikea. Rinimex Oy on mukana Noitatunturin hallinnoimassa hankkeessa maanomistajana juuri sillä tavalla kuin ohjelmassa kerrotaan.

Rovaniemen hanke käsiteltiin Pyhätunturi-osuuden jälkeen ohjelman loppupuolella eikä ohjelmassa väitetty Rovaniemen tapauksella olevan yhteyttä tapaus Noitatunturiin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla (JO 9). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

MTV3 kertoi 45 minuuttia -ohjelmassa Lapin lomakeskusten rakentamisesta. Insertissä toimittaja haastatteli kantelijaa puhelimitse. Kantelija kuitenkin kiistää antaneensa haastattelua – ainoastaan taustatietoja. Myös insertissä sanotaan, että ”toimitusjohtaja kieltäytyi määrätietoisesti haastattelupyynnöistä”. Ennen ohjelman esittämistä lähettämässään sähköpostiviestissä kantelija kielsi luvatta nauhoitetun puhelinkeskustelun julkaisemisen. Samassa viestissä kantelija antoi tietoja yritystensä taustoista ja Pyhätunturin kaavoituksesta sekä maanomistuksesta. MTV3 ei katsonut niitä olennaisten asiavirheiden korjaamiseen velvoittaviksi tiedoiksi.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että toimitus voi itsenäisesti, journalistisen päätösvaltansa perusteella päättää ohjelman sisällöstä. Samassa insertissä käsiteltiin Pyhätunturin lisäksi myös kiinteistösijoitusta Rovaniemen lähistöllä. Pelkkä aiheiden sijoittaminen samaan inserttiin ei yhdistä kantelijaa Rovaniemen tapaukseen. Venäläistaustaiseen Rinimexiin kantelijalla puolestaan oli yritystensä kautta yhteys.

Toimittajan käymän puhelinkeskustelun nauhoitus ei vaadi vastapuolen erillistä lupaa tai suostumusta, vaan sitä voi käyttää muistiinpanovälineenä. Poikkeustapauksissa myös haastattelunauhoitus voidaan julkaista yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. Tässä tapauksessa toimitus ei kuitenkaan perustellut julkaisupäätöstä asian merkittävyydellä. Julkisen sanan neuvoston vakiintuneen tulkinnan mukaan haastateltavan on tiedettävä, jos hänen ääntänsä, esimerkiksi puhelinkeskustelua, käytetään tv- tai radio-ohjelmassa. Kyse on silloin haastattelusta. Lisäksi ohjelmassa erikseen todetaan, että kantelija ”kieltäytyi määrätietoisesti haastattelupyynnöistä”. Neuvosto katsoo, että tv-kanava on julkaissut toimittajan ja kantelijan välisen puhelinkeskustelun haastatteluna kantelijan tietämättä. Neuvoston käytössä ollut puhelinkeskustelun nauhoitus vahvistaa kantelijan kieltäytymisen.

Insertissä ja nettisivuille tehdyssä uutisessa on olennaisia virheitä ja epätäsmällisiä ilmaisuja. Neuvosto korostaa, että ne olisi pitänyt korjata ennen ohjelman ulosajoa tai viimeistään MTV3:n nettisivuilla. Näin yleisöllä olisi ollut mahdollisuus saada uutta ja paikkansa pitävää tietoa yritysten taustoista ja paikallisesti tärkeistä maanomistusoloista ja kaavoituksesta. Tämä olisi ollut kohtuullista myös kantelijan kannalta. Puhelinkeskustelun nauhoituksen perusteella kantelija kertoi toimittajalle yli viikko ennen ohjelman esittämistä yritystensä omistussuhteet. Siitä huolimatta ohjelmassa todetaan omistussuhteiden jäävän epäselviksi, eikä olennaisia virheitä pyynnöstä huolimatta korjattu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Arto Henriksson, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Susanna Reinboth, Titta Sinisalo ja Maija Toppila.