4259/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös kolumnia koskevassa asiassa. Johtavan virkamiehen on kestettävä asemaansa kohdistuva kritiikki.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös kolumnia koskevassa asiassa. Johtavan virkamiehen on kestettävä asemaansa kohdistuva kritiikki.

Kantelu 2.2.2010

Kantelijan mukaan Lapin Kansan pitkään jatkunut asiaton ja tosiasioita vääristelevä kirjoittelu huipentui 16.12.2009 toimittajan kolumniin, jossa hän kantelijan mielestä loukkaa yksityisyyden suojaa. Toimittajan artikkelit ovat tosiasioita vääristeleviä ja oikaisusta huolimatta edelleen vihjailevia ja tosiasioita vääristeleviä.

Kantelija on Rovaniemen apulaiskaupunginjohtaja.

Lapin Kansan vastaus 5.3.2010

Päätoimittaja Antti Kokkonen vastaa, että kaavoitus ja maankäyttö ovat kunnallisen päätöksenteon keskiössä. Kaavoitusprosessin kautta syntyvän rakennusoikeuden taloudellinen arvo on usein erittäin suuri. Kaavoituspäätöksillä kuntapäättäjät ja virkamiehet jakavat maanomistajille ja kiinteistökehittäjille suuria rahaksi muutettavia arvoja. Kaavoituspäätöksillä on myös suuri vaikutus kuntalaisten elinympäristöön.

Journalismin tehtävä on erityisen tarkkaan pitää huoli siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa noudatetaan hallintolakia, työ tehdään tasapuolisesti ja että edes epäilyjä jääviydestä valmistelijan tai päättäjän ja hyödyn saajien välille ei pääse syntymään.

Kantelun kohteena olevassa, 16.12.2010 julkaistussa kolumnissa ”Hallintolailla ja sillä lailla” tarkastellaan pakinan tyylikeinoilla hallintolakia ja sen soveltamista esimerkkien kautta. Yksi esimerkeistä on kantelijan rooli Rovaniemen kaupunginhallituksen kokouksessa marraskuussa 2009. Kokouksessa päätettiin kantelijan valmistelusta tontin myynti rakennusliike YIT:lle. Kantelijan puoliso työskentelee YIT:n asuntomyyjänä. Kantelija on apulaiskaupunginjohtajana julkisuuden henkilö. Kolumnissa käsitellään asioita, jotka liittyvät hänen virkansa toimialaan.

Päätoimittajan vastauksen mukaan toimituksen tiedossa ei ole, että kolumnissa olisi virheitä. Kolumnista ei myöskään ole tullut vastinevaatimuksia.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Lapin Kansan kolumnissa tarkasteltiin pakinatyyliin hallintolain soveltamista Rovaniemellä. Esimerkeiksi oli nostettu kaupunginhallituksen entinen puheenjohtaja, kaavoituspäällikkö ja apulaiskaupunginjohtaja. Kantelijan (apulaiskaupunginjohtaja) asemaa pohdittiin, koska hänen puolisonsa myy asuntoja yhtiössä, jonka tonttikauppojen valmistelua kantelija johti ja esitteli kaupunginhallituksessa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä yhteiskunnallisen vallankäytön ja vallankäyttäjien valvominen on joukkotiedotusvälineiden keskeisiä tehtäviä. Mitä korkeammassa asemassa yhteiskunnallinen vaikuttaja on, sitä enemmän hänen on kestettävä kritiikkiä. Lapin Kansan kolumnissa nostettiin esille yrityksen ja vallankäyttäjän välinen yhteys – seikka, joka lukijoilla on oikeus tietää. Näin he voivat arvioida päätöksenteon avoimuutta ja siihen mahdollisesti vaikuttaneita kytköksiä.

Kantelija ei ole esittänyt kolumnista virheitä eikä ole pyytänyt oman kannanottonsa julkaisemista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth ja Matti Saari.