4245/YLE/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja, samanaikaista kuulemista ja haastattelua koskevassa asiassa. Silminnäkijän jaksossa suhtauduttiin kantelijaan kriittisesti, mutta sen edustajia kuultiin samanaikaisesti riittävän perusteellisesti.

Kantelu 12.1.2010

Kantelijan mukaan 2.11.2009 esitetty Silminnäkijä ei anna oikeaa kuvaa Suomen UFF -yhdistyksestä (U-landshjälp från Folk till Folk i Finland r.f.) tai sen kehitysyhteistyöstä. UFF on pettynyt siihen tapaan, jolla ohjelma toteutettiin: siinä on mm. kuvaa heikosti toteutetusta katulapsihankkeesta, joka ei ole yhdistyksen kohde. Ohjelmassa väitetään, että UFF:n yhteistyökumppanin ADPP:n avustusvaroja on käytetty väärin Angolassa. Angolan yhdistyksen tilintarkastuksen suorittanut Coopers & Lybrand ei ole löytänyt tarkastuksissa huomautettavaa.

Kantelija korostaa, että UFF ei ole ollut osallisena tai asianomistajana Tanskassa käydyissä oikeusprosesseissa, joita ohjelmassa käsitellään. UFF ja sen kehitysyhteistyö sekä kumppaniorganisaatiot ovat suomalaisen ja kansainvälisen tilintarkastusjärjestelmän piirissä.

Ohjelman toimittaja kertoi haastatteluista sovittaessa tekevänsä UFF:n laajasta vaatekeräyksestä juttua Ylen Ajankohtaiseen kakkoseen. Kantelun mukaan varsinainen ohjelma (Silminnäkijä) ja sen teema selvisivät haastatelluille UFF:n työntekijöille vasta jälkikäteen, ohjelmatietojen julkaisun yhteydessä.

Yleisradion vastaus 17.2.2010

Kanavapäällikkö Ilkka Saari vastaa, että YLE TV2:ssa lähetettiin 2.11.2009 Ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen tuottama Silminnäkijä -sarjan osa ”Ryysyillä rikkauksiin?”. UFF:n lähes puolivirallisen aseman ja julkisen tuen vuoksi yhdistyksen taustoihin, vallankäyttöön ja liiketoimintaan kohdistuu selkeä julkinen tiedonintressi. Suomen UFF:n perustajat olivat tanskalaisia. Heistä yksi, varapuheenjohtaja, oli tuomittu Tanskassa kehitysyhteistyöhön liittyneistä talousrikoksista.

Ohjelman tarkoitus ei Ylen mukaan ollut Suomen UFF:n toiminnan esittely, vaan selvittää millaiseen kokonaisuuteen Suomen UFF liittyy. Ohjelmassa muun muassa esitettiin videokuvaa heikosti hoidetusta katulapsihankkeesta, joka ei ole UFF:n kohde. Kyse on salaa kuvatusta materiaalista, joka paljastaa kohteen surkeat olot. Ohjelmassa ei millään tavoin esitetty, että ko. kuvat olisivat UFF:n kohteesta. ADPP, joka orpokotia ylläpitää, on UFF:n yhteistyökumppani Mosambikissa. Vapaaehtoistyössä ollut ruotsalaisnainen kertoi ohjelmaan tehdyssä haastattelussa laitoksen johdon välinpitämättömästä asenteesta. UFF:n omista kehitysyhteistyöprojekteista ohjelmassa todettiin sanatarkasti näin: ”ulkoministeriö ei ole löytänyt huomautettavaa UFF:n varojen käytöstä eikä sen rahoittamista projekteista”.

UFF:n kantelussa todetaan, että Coopers&Lybrand tilintarkastustoimiston mukaan ADPP:n avustusvaroja ei ole käytetty Angolassa väärin. Tässä kantelija Ylen vastauksen mukaan viittaa ohjelman kohtaan, jossa mainittiin vv. 1994-1995 tapahtuneista kehitysyhteistyövarojen siirroista pois Angolasta. Asiasta kertoi tanskalainen Britta Junge. Hän sanoi haastattelussa, että Angolasta salakuljetettiin joka viikko noin 50 000 dollaria ADPP:n varoja ulkomaille, ja että hän osallistui itse salakuljetukseen. Junge johti ADPP:n Angolan projekteja. Hän on ensikäden lähde ja on kertonut salakuljetuksesta myös valaehtoisesti tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Samanaikaisen kuulemisen periaatteen mukaisesti UFF:n toiminnanjohtaja vastasi ohjelmassa, että talousrikostuomion saanut tanskalainen lakimies ei ole enää mukana Suomen UFF:n toiminnassa, eikä heillä ole osuutta Tanskassa käytävässä oikeudenkäynnissä. Ohjelmassa ei Ylen mukaan väitetty, että Suomen UFF:n taloudenpidossa olisi ollut epäselvyyksiä. Ulkoministeriöltä kuitenkin kysyttiin, onko se tarkastanut järjestön toimintaa ja taloutta. Ministeriön edustaja kertoi, että tarkastuksia on tehty ja totesi, ettei niissä ole löydetty Suomen UFF:n toiminnasta huomautettavaa.

Kaikki tiedot perustuvat Ylen mukaan joko suoraan asianosaisten kertomaan, kuvamateriaaliin paikan päältä, julkisiin rekistereihin tai poliisilta saatuun laajaan aineistoon. Ohjelma käytiin UFF:n johdon kanssa etukäteen läpi. UFF:n esittämän kritiikin jälkeen, ennen ensiesitystä, ohjelmasta muutettiin kohta, jossa oli asiavirhe. Muutoksesta kerrottiin UFF:n edustajille.

Toimittaja Timo Seppänen on ensisijaisesti Ajankohtaisen kakkosen toimittaja. Tällaisena hän myös Ylen vastauksen mukaan esittäytyi ottaessaan ensimmäistä kertaa yhteyttä UFF:n edustajiin. Heti kun kävi selväksi, että aiheesta on syytä tehdä laajempi ohjelma, hän informoi haastateltavia, että ohjelma tulee ulos Silminnäkijä -sarjassa. Tämä on kerrottu selkeästi haastateltaville sekä ennakkoon että viimeistään haastattelutilanteessa.

UFF:n kommentti ohjelmasta julkaistiin samana päivänä kun ohjelma esitettiin. Kyseessä ei ollut vastine eikä oikaisu, vaan teksti oli luonteeltaan kritiikin kohteeksi joutuneen tahon kommentti.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16).

Silminnäkijän jakso ”Ryysyillä rikkauksiin?” käsitteli Suomen UFF:n taustoja ja kansainvälisiä yhteyksiä. Ohjelma perustui haastatteluihin ja viranomaisdokumentteihin. UFF:n edustajat vastasivat kritiikkiin samassa yhteydessä. Yle julkaisi myös heidän mielipiteensä itse ohjelmasta nettisivuillaan.

UFF:n taustat ja kansainväliset yhteydet ovat yhteiskunnallisesti tärkeä ohjelman aihe, koska yhdistys nauttii yhteiskunnan suoraa tukea ja välillistä tukea verovapauden kautta. Samasta syystä yhdistyksen on kestettävä kriittinenkin tarkastelu. Sen edustajia kuultiin ohjelmassa samanaikaisesti. Yleisradiolla oli oikeus valita ohjelmansa aihe ja tarkastelukulma. Päätösvaltaa journalistisesta sisällöstä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Ainoan ohjelmassa olleen virheen, jonka kantelija osoitti, Yleisradio poisti ohjelmasta ennen sen esittämistä.

UFF ja Yle ovat eri mieltä siitä, kerrottiinko haastateltaville etukäteen ohjelma, jossa haastattelut esitettäisiin. Ajankohtainen kakkonen ja Silminnäkijä ovat Yleisradion ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen ohjelmia, jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia. Tästä syystä ohjelman nimellä ei haastateltavien kannalta ollut olennaista merkitystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen