4043/SL/08

Vapauttava

Kantelija ei pitänyt sopivana, että hänen nimensä yhdistettiin julkisuudessa kunnassa tehtyyn sopimukseen. Lehdellä oli perusteet menettelylleen. Vapauttava

Kantelu 2.12.2008

Kantelija on Porvoon entinen kaupunginjohtaja, joka pitää asiattomana nimensä yhdistämistä kiistaa herättäneeseen sopimukseen. Uusimaa on hänen mukaansa viitannut toistuvasti ”Slotte-sopimukseen”, vaikka termille ei ole asiaperusteita. Sopimus liittyy kantelijan sihteerin työsuhteen päättymiseen ja siitä aiheutuneisiin korvauksiin.

Kantelija kirjoittaa, että sopimus allekirjoitettiin vasta sen jälkeen kun hän oli siirtynyt eläkkeelle. Hän ei ole nähnyt eikä valmistellut kaupunginhallituksen hyväksymää sopimusta vaan on ainoastaan kirjoittanut todistuksen sihteerinsä ylitöistä. Ylityösopimusta ei edes mainita siinä sopimuksessa, joka on tehty työsuhteen päättämiseksi sihteerin ja Porvoon kaupungin välillä.

Kantelija kertoo esittäneensä lehdelle toivomuksen Slotte-sopimus-termin käytön lopettamisesta. Lehti on myös julkaissut kirjeen, jossa kantelija kiistää osallistuneensa sopimuksen valmisteluun. Tästä huolimatta termiä käytetään jutuissa edelleen. Kantelija katsoo, että Uusimaa pyrkii mustamaalaamaan hänen mainettaan ja pyytää neuvostoa ohjeistamaan lehteä siten, ettei lehti jatkossa kirjoita Slotte-sopimuksesta.

Uusimaan vastaus 7.1.2009

Uusimaan päätoimittaja Jari Lammassaari selvittää vastauksessaan kantelijan sihteerin ja Porvoon kaupungin välisen sopimuksen taustaa. Hänen mukaansa juuri kantelijan kirjoittaman ylityötodistuksen pohjalta käynnistettiin neuvottelut, jotka johtivat kiistanalaiseen sopimukseen työsuhteen päättämiseksi sihteerin ja Porvoon kaupungin välillä.

Lammassaaren mukaan useat Porvoon luottamushenkilöt ovat julkisesti kertoneet, että ylityösopimus oli niin painava paperi, että heidän oli hyväksyttävä sen pohjalta neuvoteltu sopimus sihteerin kanssa. Päätoimittaja kirjoittaa, että kantelija toimi aktiivisesti sopimukseen johtaneessa prosessissa ja oli keskeinen henkilö, kun sihteerin ja kaupungin väliseen sopimukseen johtanutta prosessia käynnistettiin. Lammassaaren mielestä Slotte-sopimus-termi ei johda lukijoita harhaan, kun otetaan huomioon kantelijan toiminta.

Päätoimittaja korostaa, että Uusimaa on käyttänyt aiheeseen liittyvien juttujensa perustana alkuperäisdokumentteja ja kuullut eri osapuolia, myös kantelijaa. Kantelun kohteena olevaa kirjoitus julkaistiin lisäksi pakinaan rinnastettavalla palstalla, joka ei ole verrattavissa normaaliin uutistekstiin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Uusimaassa kirjoitetaan Slotte-sopimuksesta, josta on kanneltu sekä Helsingin hallinto-oikeuteen että Espoon poliisille.

Kaupunginjohtajana toimineen henkilön tulee kestää kriittistä arviointia, joka liittyy hänen viran hoitoonsa. Neuvoston tulkinnan mukaan kantelija on ennen eläkkeelle siirtymistään ollut osallisena sellaisen sopimuksen syntymiseen, joka on herättänyt julkisuudessa paljon arvostelua. Lehdellä on ollut perusteet yhdistää kantelija ja sopimus toisiinsa.

Kantelun kohteena olevaa termiä käytetään palstalla, jolla käsitellään asioita kärjekkäästi pakinatyyliin. Aiheita lähestytään kansanomaisesti ja suorasukaisesti. Tällaisessa yhteydessä on luontevaa korostaa merkittävän vallankäyttäjän asemaa kohua herättäneessä prosessissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.