4003/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisia kiistellystä henkilöstä. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Lehti saattoi olla julkaisematta kantelijan kirjettä, koska oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt. Epäilyille toimittajien jääviydestä ei ollut näyttöä.

Kantelu 8.10.2008 ja 20.10.2008

Kantelija kirjoittaa, että lehdessä esitetään hänestä useita totuudenvastaisia väitteitä. Näitä ovat muiden muassa aggressiivisuus virolaisia kohtaan ja Viron olemassaolon oikeuden kyseenalaistaminen. Lisäksi kantelijan yliopisto-opetuksesta annetaan väärää tietoa ja arvostellaan hänen opetustyötään.

Kantelijan mukaan lehti siteeraa häntä virheellisesti, antaa hänestä aggressiivisen kuvan ja lietsoo keinotekoista riitaa hänen ja yliopiston johdon välille. Hän korostaa, ettei kirjassa esitetty arvostelu kohdistu virolaisiin vaan Viron valtion rasistisuuteen. Kantelija arvioi, että Hufvudstadsbladet on mukana yrityksessä rajoittaa hänen sananvapauttaan ja että asialla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Hän huomauttaa, että Suomen PEN-klubin jäsenet ovat lähettäneet Helsingin yliopiston johdolle kirjeen, jossa vaaditaan yliopistoa sensuroimaan hänen luentojaan. PEN-klubiin kuuluu kantelijan mukaan useita Hufvudstadsbladetin toimittajia, mikä hänen mielestään asettaa lehden riippumattomuuden kyseenalaiseen valoon.

Kantelija katsoo, että hänelle on syntynyt oikeus omaan kannanottoon, jota lehti ei kuitenkaan julkaissut.

Hufvudstadsbladetin vastaus 4.11.2008

Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Hannu Olkinuora toteaa, että kantelijan lehdelle toimittama kirjoitus ei ollut tulkittavissa omaksi kannanotoksi, koska siinä ei viitattu lehden artikkeleihin tai lehteen ylipäänsä. Kirjoitus käsittelee PEN-klubin toimintaa ja Viron historiaa ja politiikkaa. Kirjoituksessa myös toistettiin asioita, joille kantelija oli jo saanut palstatilaa.

Lehti tarjosi kantelijalle mahdollisuuden kirjoittaa oma kannanotto, jossa tämä olisi voinut perustella, millä tavalla Hufvudstadsbladetin artikkelit olivat loukkaavia. Kantelija ei hyväksynyt tätä tarjousta.

Olkinuora kirjoittaa, että kantelija itse käyttää julkisuudessa voimakkaasti latautuneita termejä kuten ”rasistinen viha” ja ”haudanhäpäisy”. Näin myös häntä arvioivat jutut voivat sisältää voimakasta kieltä.

Päätoimittaja paheksuu kantelijan vihjailuja PEN-klubin ja Hufvudstadsbladetin toimituksen sopimattomista yhteyksistä. Kukaan järjestön jäsen ei hänen mukaansa ole osallistunut päätöksiin, joita on tehty mielipidesivuilla julkaistavasta aineistosta.

Olkinuoran mukaan kantelija ei ole pyrkinyt korjaamaan juttujen sitaateissa mahdollisesti esiintyneitä virheitä. Sen sijaan päätoimittaja myöntää, että lehdessä on ollut virheellistä tietoa niistä oppiaineista, joita kantelija yliopistolla opettaa. Näitä virheitä tulee kuitenkin pitää vähäisinä.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).
Hufvudstadsbladetin artikkeleissa kerrotaan Viroa kriittisesti arvioivan tutkijan uudesta kirjasta ja pyrkimyksestä rajoittaa hänen yliopisto-opetustaan.

26.9. ja 30.9.2008 julkaistut artikkelit sisältävät kantelijaa voimakkaasti kritisoivia näkemyksiä. Artikkeleissa kirjoitetaan, ettei kantelija sovi yliopisto-opettajaksi ja että Helsingin yliopiston johdolle on lähetetty asiasta avoin kirje. Samassa yhteydessä kuitenkin kerrotaan, ettei kirjeellä ollut vaikutusta ja että kantelija saa jatkaa opetustaan ilman rajoituksia. 1.10.2008 julkaistussa artikkelissa kantelija kyseenalaistaa kirjeen kirjoittajien motiivit ja arvostelee edelleen Viron valtion toimintaa.

Kantelija on kiistelty henkilö, joka tulkitsee Viron historiaa eri tavalla kuin suomalaisen tiedeyhteisön enemmistö. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Kumpikin osapuoli käyttää voimakasta kieltä.

Yritys puuttua kantelijan opetusoikeuteen herätti mielenkiintoa useassa tiedotusvälineessä. Neuvostolle ei ole osoitettu, että Hufvudstadsbladetin toimittajat olisivat olleet asiassa jäävejä. Neuvoston tulkinnan mukaan kantelija on myös saanut kertoa oman näkemyksensä asiasta ja puolustautua häntä kohtaan esitetyltä kritiikiltä. Hänen lehdelle toimittamansa kirje voidaan tulkita mielipidekommentiksi asiasta virinneeseen sananvaihtoon. Tällaisen aineiston julkaiseminen kuuluu toimituksen päätösvaltaan.

Kantelija ei ole pyrkinyt korjaamaan asiavirheitä, joita Hufvudstadsbladetin artikkelit mahdollisesti sisältävät.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.