3982/SL/08

Langettava

Uutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.

Kantelu 11.9.2008

Kantelun mukaan asioiden esille tuomisen tapa on kauhistuttava ja erittäin törkeä sekä kunniaa loukkaava. Ennen artikkelin julkaisemista toimittaja ei ottanut kantelijaan yhteyttä eikä selvittänyt hänen näkemystään koko asiaan. Kantelija kokee olevansa helposti tunnistettavissa, koska asuinkaupunki on pieni ja hän toimii julkisessa ammatissa. Uutisessa mainitaan kotipaikan lisäksi koulu, sukupuoli, työsuhteen määräaikaisuus ja tehtävänimike. Kaupungissa on vain kaksi vastaavaa erityisalan opettajaa.

Uutisessa on perättömiä tietoja, ja kantelija epäilee, että uutisoinnin motiivina voi olla syrjintä.

Kymen Sanomien vastaus 8.10.2008

Päätoimittaja Markku Espo vastaa, että uutinen perustuu koulutus- ja kirjastolautakunnan kokoukseen, jossa muun muassa käsiteltiin kantelijan kaksi valitusta ja kolme oikaisuvaatimusta. Ne koskivat koulutoimen johtavien virkamiesten päätöksiä kantelijan viranhoitovelvollisuudesta ja koulunjohtajien ratkaisuja olla valitsematta häntä erinäisiin virkoihin. Kokouksen esityslistalla oli sangen seikkaperäisiä kuvauksia kantelijan toiminnasta sekä ristiriidoista esimiestensä kanssa. Ne ovat edelleen luettavissa kaupungin verkkosivuilta. Uutiseemme otimme vain keskeisimmät kohdat.

Kantelijan henkilöllisyyden voivat päätellä ne lukijat, jotka tuntevat hänet muista yhteyksistä; uutinen ei sitä päätoimittajan vastauksen mukaan suoraan paljasta. Koska esityslistan tiedot olivat seikkaperäisiä ja niissä kerrottiin myös kantelijan toimenpiteistä asiassa, Kymen Sanomat ei ottanut kantelijaan suoraan yhteyttä. Kantelija mainitsee, että uutisen tiedot ovat perättömiä. Ne ovat peräisin viranomaislähteistä, joita ei ollut syytä epäillä. Kantelija ei ole ottanut minkäänlaista yhteyttä toimitukseen oikaistakseen tai täydentääkseen julkaistuja tietoja.

Päätoimittaja ei ymmärrä kantelijan mainintaa syrjinnästä motiivina. Uutisessa ei mitenkään viitata esimerkiksi hänen etniseen taustaansa. Sukupuoli mainitaan, mutta päätoimittaja ei näe siinä syrjintää. Uutinen on tehty, koska asialla on yleistä merkitystä ja kiinnostavuutta.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Lehti kertoi uutisessaan oikaisuvaatimusten ja hallintokantelun käsittelystä kunnallisessa lautakunnassa. Osapuolina olivat kunnan palkkalistoilla aiemmin ollut opettaja ja kunta itse. Uutinen perustui lautakunnan esityslistalla olleisiin tietoihin.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija on tunnistettavissa uutisesta, vaikka hänen nimeään ei mainitakaan. Uutisessa käytetyt tiedot ovat julkisia. Niiden vuoksi kantelija kuitenkin joutuu sekä henkilönä että opettajana erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Edes oma kannanotto ei olisi poistanut syntynyttä vahinkoa. Lehden olisi pitänyt suhtautua myös tietolähteisiin kriittisemmin, koska kyse on kiistanalaisista asioista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.