3951/SL/08

Vapauttava

Kantelija ei ollut tyytyväinen puheenjohtajan vapauttavaan päätökseen. Neuvosto käsitteli pyynnön ja antoi vapauttavan ratkaisun. Kantelu käsitteli kantelijan nimen julkaisua tulipalouutisessa.

Kantelu 10.7.2008
Kantelijan mukaan hänen yksityiselämäänsä loukattiin syvästi julkaisemalla hänen nimensä ja muita yksityiselämään kuuluvia asioita palouutisen yhteydessä. Tästä on aiheutunut kantelijalle suurta harmia. Nimen ja osoitteen ilmoittaminen aloitti uteliaiden virran maitse ja vesitse talon raunioille. Perhesuhteiden esittely on herättänyt suurta kummastusta, koska lehden tiedot olivat väärät.

Kantelija ei ole kirjoittanut oikaisua, koska pitää sitä turhana, ja asian penkominen aiheuttaisi vain lisäkärsimyksiä. Kantelija haluaa vain neuvoston kannanoton siitä, onko uutisessa huomautettavaa tai ristiriitaa hyvän journalistisen käytännön kanssa.

Savon Sanomien vastaus 15.8.2008
Päätoimittaja Jari Tourunen vastaa, että lehteä ei ole pyydetty korjaamaan uutisessa mahdollisesti olleita virheitä. Toimittaja sai tietonsa viranomaislähteistä. Toimittaja soitti kantelijan matkapuhelimeen, johon vastasi hänen naisystävänsä. Uutisessa olevat kommentit ovat häneltä. Sekä esittäytyessään että puhelua lopettaessaan toimittaja tähdensi tekevänsä tulipalosta uutista ja kysyvänsä tietoja ja kommentteja uutiseensa.

Uutisessa käytetään sanoja puoliso ja pariskunta. Se on päätoimittajan vastauksen mukaan perusteltua, koska nainen kertoi asuvansa kantelijan kanssa ja tehneensä yhdessä remonttia palaneeseen taloon. Hänen nimeään uutisessa ei mainita, koska hän ei ole kantelijan tapaan julkisuuden henkilö. Kantelija on lehden levikkialueella edelleen hyvin tunnettu henkilö, joten nimen käyttäminen katsottiin perustelluksi. Hän on yksi tunnetuimmista oppikirjojen tekijöistä. Lisäksi hän on erittäin aktiivinen kansalaistoimija, joka on kiinnittänyt julkista huomiota kaupungin virkamiesten ja luottamuselinten päätöksiin. Nämä tapahtumat olivat aikoinaan uutisoinnin piirissä.

Muutoksenhakupyyntö 17.9.2008 ja täydennys 14.10.2008

Kantelija kyseenalaistaa voimakkaasti Savon Sanomien vastauksen. Hänen mukaansa päätoimittaja perustelee nimenjulkaisupäätöstä kantelijan vuosikymmenten takaisilla tekemisillä. Kantelija arvelee nimen julkaisemisen olevan seurausta seikasta, että hän on puolustanut oikeuksiaan viranomaisia vastaan.

Kantelija kirjoittaa edelleen, että päätoimittaja väittää lehden saaneen tietoja viranomaisilta. Viranomaisrekistereiden mukaan kantelijan naisystävä ei kuitenkaan kuulu palaneen talon omistajiin. Kantelija kertoo luovuttaneensa kiinteistön hädässä olevan naisystävänsä käyttöön, mikä ei tee heistä puolisoita. Hänen mukaansa naisystävä ei myöskään kertonut toimittajalle asuvansa kantelijan kanssa, päinvastoin kuin Savon Sanomat vastauksessaan väittää. Naisystävä oli haastattelun aikaan erittäin järkyttyneessä tilassa.

Ratkaisu
Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Lehti julkaisi tulipalosta kertovan uutisen, jossa mainitaan kantelijan nimi ja kerrotaan huvilan olevan kantelijan ja hänen puolisonsa omistuksessa ja hallinnassa. Toimittaja tavoitti pian onnettomuuden jälkeen puhelimitse kantelijan kumppanin, joka oli liikkeellä yhdessä kantelijan kanssa. Haastattelun antajaksi mainitaan pariskunta.

Kantelija on lehden levikkialueella tunnettu henkilö, joka on osallistunut pitkään ja aktiivisesti kunnallispoliittiseen keskusteluun. Aktiivisuutta osoittaa myös hänen ehdokkuutensa syksyn kunnallisvaaleissa. Kun kantelija on profiloitunut yhteiskunnallisena keskustelijana ja pyrkinyt kunnallispoliittiseksi päättäjäksi, hänen nimensä julkaisemisen kynnys on matalampi kuin niin kutsutulla tavallisella kansalaisella.

Haastateltava on onnettomuuden uhri, joka on ollut järkyttynyt tulipalosta. Tällaisissa tapauksissa toimittajalta edellytetään erityistä harkintaa, sillä kriisitilanteessa haastateltava ei ole vahvimmillaan tekemään päätöstä, joka edeltää henkilökohtaisten kokemusten puimista julkisuudessa. Savon Sanomien toimittaja on toiminut haastattelutilanteessa asiallisesti, eikä haastateltava ole neuvoston tulkinnan mukaan joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen.

Savon Sanomat perustaa väitteensä kantelijan parisuhteesta kommenttiin, jonka haastateltava lehdelle antoi. Kantelijan ja Savon Sanomien näkemykset kommentista ovat kuitenkin erilaiset. Kantelija tai hänen kumppaninsa eivät ole pyytäneet lehdeltä mahdollisen virheen korjausta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.