3923/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen kunnan virkamiesjohdon tulehtuneista henkilösuhteista. Kunnan korkeimman virkamiesjohdon huonot henkilösuhteet ovat sellainen yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, johon lehden on tartuttava. Uutisen työterveyteen viittaavat tiedot olivat peräisin julkisesta kirjeestä, eivätkä ne olleet neuvoston arvion mukaan liian yksityiskohtaisia.

Kantelu 5.5.2008

Kantelun mukaan toimittaja on valehdellut haastatelluille, ja näin saanut haastattelut salassa pidettävästä, keskeneräisestä asiasta. Toimittaja ei tarkistanut kirjelmän alkuperää eikä tietojen oikeellisuutta. Kirjelmän luovuttajalla on ollut hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. Asianomainen, sivistystoimenjohtaja, ei saanut tietää jutunteosta eikä siitä, missä yhteydessä hänen kirjelmäänsä käytetään. Arkaluontoinen kirjelmä oli tarkoitettu vain kunnanhallitukselle – ei julkaistavaksi. Jutussa käytettiin kirjelmän sisältöä asianomaisen lausumina, eikä hän voinut niitä tarkistaa. Julkaisu oli kohtuutonta asian henkilökohtaisuuden ja arkaluontoisuuden, muun muassa terveystietojen, takia. Työssä jaksamiseen ja terveyteen viittaaminen ovat erityisen arkaluontoisia, yksityiselämän kuuluvia asioita – niiden julkaiseminen oli kohtuutonta ilman suostumusta.

Asianomainen joutui kielteiseen julkisuuteen eikä hänelle varattu kommentoinnin mahdollisuutta. Asiassa on loukattu yksityisyyden suojaa hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksessa. Kirjelmä oli ainutlaatuinen työntekijän omassa asiassaan laatima asiakirja, johon kirjoittajalla on tekijänoikeus.

Asianosaiset eivät ole pyytäneet virheen korjausta tai oman kannanoton julkaisemista.

Pohjalaisen vastaus 30.5.2008

Päätoimittaja Markku Mantilan mukaan toimittaja ei ole valehdellut. Häneltä ei edes kysytty, mistä hän on kirjeen saanut. Toimitus ei epäillyt kirjeen autenttisuutta. Sivistystoimenjohtajan kirje oli osoitettu kunnanhallitukselle, joka merkitsi sen kokouksessaan tiedoksi. Hän on johtavassa asemassa oleva virkamies, jonka yksityisyyden suoja on alempi kuin tavallisen kansalaisen. Kirjeen sisällössä ei ole mitään sellaista, joka edellyttäisi sen salaamista. Kirje on osoitettu kunnanhallitukselle, ja sen perusteella voi olettaa, että hallitukselta edellytetään toimenpiteitä. Jutussa esitetyt terveyttä koskevat tiedot ovat yleisiä, eikä niitä voi pitää arkaluonteisina terveydellisinä tietoina.

Pohjalaisen toimitukselle ei ole esitetty vastine- tai oikaisupyyntöä. Tekijänoikeuteen vedoten ei voi estää virallisluonteisen asiakirjan, joksi sivistystoimenjohtajan kirje on tulkittava, tai sen osan julkaisemista.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30)

Pohjalaisen uutinen perustuu kunnanhallituksen käsittelyssä olleeseen kunnan sivistystoimenjohtajan lähettämään kirjeeseen, joka on julkinen asiakirja. Kirjeen sisältöä uutisessa kommentoivat ne johtavat viranhaltijat, joita kirjeessä arvosteltiin. Sivistystoimenjohtaja ei pyrkinyt jatkamaan keskustelua lehden palstoilla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Pohjalaisen uutisessa ei ollut virheitä. Kunnan korkeimman virkamiesjohdon huonot henkilösuhteet ovat sellainen yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, johon lehden on tartuttava. Uutisen työterveyteen viittaavat tiedot olivat peräisin sivistystoimenjohtajan kirjeestä, eivätkä ne olleet neuvoston arvion mukaan liian yksityiskohtaisia. Myös uutisen työskentelyolosuhteista kertova luonne puolsi niiden julkaisemista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.