3865/PL/08

Vapauttava

Lehti teki uutisen lautakunnan pöytäkirjan perusteella virheelliseksi. Myöhemmin lehti korjasi virheet ja julkaisi myös asiaa koskevan mielipidekirjoituksen. Kirjoituksissa käsitellyn koululuokan oppilaiden yksityiselämän suoja ei vaarantunut. Vapauttava.

Kantelu 26.11.2008

Kantelijan mielestä lehti ei 28.1.2008 ole kaikilta osin etukäteen tarkistuttanut tietojen oikeellisuutta. Lähteitä oli käytetty yksipuolisesti ja tarkoitushakuisesti. Koululle, jota kirjoitus koski, ei ollut varattu samaan yhteyteen oman näkemyksensä esittämismahdollisuutta. Kielteisen julkisuuden takia se olisi ollut perusteltua.

Jutussa mainitut oppilaat ovat alaikäisiä (13-vuotiaita), ja heitä on 19. Pienellä paikkakunnalla on helppo selvittää, keistä on kysymys. Oppilaita on jutun vuoksi kiusattu ja väheksytty. Äidinkielen koetta käsiteltiin 31.1.2008 negatiivisessa valossa myös pääkirjoituksessa. Samassa lehden numerossa on julkaistu kantelijan vastine, josta käy ilmi syy tuloksiin. Tämän perusteella lehden olisi tullut esittää uutiseensa oikaisu.

Sydän-Hämeen Lehden vastaus 18.2.2008

Päätoimittaja Tommi Liljedahl vastaa, että 28.1.2008 julkaistu uutinen perustui opetushallituksen kokoamiin tuloksiin valtakunnallisesta kokeesta ja sivistyslautakunnan pöytäkirjoihin. Niiden perusteella laaditussa uutisessa ei ollut virhettä. Uutisen vuoksi koululla ryhdyttiin selvityksiin, joiden mukaan kehnot tulokset johtuivat koetilanteen virheistä. Tämä kävi ilmi seuraavassa lehdessä 31.1.2008 julkaistusta koulun rehtorin (kantelija) vastineesta ja 7.2.2008 julkaistusta jatkojutusta, jossa myös kerrottiin opetushallituksen aikeista mitätöidä Luopioisten koetulokset pieleen menneiden koejärjestelyjen vuoksi.

Pääkirjoitusta (31.1.2008) kirjoitettaessa lehdessä ei tiedetty koejärjestelyjen virheistä. Rehtorin vastine aiemmin julkaistuun uutiseen tuli juuri ennen lehden lähtöä painoon, ja sille raivattiin tilaa samaan lehteen. Niinpä lehdessä oli kehnoja tuloksia ruotiva pääkirjoitus ja rehtorin vastine, jossa kerrottiin koejärjestelyjen pettämisestä.

Uutisen perusteella ei voi tunnistaa, miten yksittäinen oppilas on kokeessa menestynyt. Lehti ei voi ottaa vastuuta koulukiusaamisesta.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Lehti julkaisi uutisen valtakunnallisen äidinkielen kokeen tuloksista. Tietolähteenä oli sivistyslautakunnan pöytäkirja. Seuraavassa numerossa lehti kommentoi tuloksia pääkirjoituksessaan ja julkaisi rehtorin kirjoituksen koejärjestelyissä tapahtuneista virheistä, jotka selittivät huonon tuloksen. Myöhemmin lehti julkaisi mielipiteitä koetuloksista ja täydentävän kokosivun jutun.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Sydän-Hämeen Lehden toimitus on suhtautunut tietolähteeseen riittävän kriittisesti, kun se on koulutuksesta kertoessaan luottanut lähteenä olleen sivistyslautakunnan pöytäkirjaan ja esittelijän tekstiin. Lehti on kertonut myöhemmin uutisen taustat ja käänteet riittävän nopeasti ja monipuolisesti antaakseen lukijoille totuudenmukaisen kuvan tapahtumista. Kun juttua tehdään kokonaisesta luokasta, yksittäisten oppilaiden yksityiselämän suoja ei vaarannu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sydän-Hämeen Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.