3786/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi pakinan ja siitä aiheutuneen vastineen. Pakinalla saattoi olla kytköksiä lehden omistajiin, mutta niitä ei mainittu. Mahdollisiin sananvapauden ennakkorajoituksiin neuvosto ei ottanut kantaa. Vapauttava äänin 7–2. Eriävä mielipide.

Turun Sanomissa julkaistiin 28.8.2007 nimimerkkipakina, jossa kritisoitiin kantelijoita ja heidän edustamaansa yhdistystä. Lehti julkaisi vastineen 31.8.2007. Pakinan aiheella saattoi olla kytkentöjä lehden omistajiin, mutta tätä ei kerrottu.

Kantelu 10.9.2007

Kantelijoiden mielestä Turun Sanomien päätoimittaja pyrkii rajoittamaan sanan- ja mielipiteenvapautta heidän pyydettyään vastineen julkaisemista lehdeltä. Kantelijat asettavat myös päätoimittajan ammattieettisyyden kyseenalaiseksi, koska pakinassa on käsitelty omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita kertomatta siitä lukijoille.

Nimimerkki Virallinen valvoja arvosteli kärjekkäästi toista kantelijoista ja Meidän Turku – Vårt Åbo r.y.:n lausuntoa, joka koski Turun Kauppatorin asemakaavamuutosta eli ns. Toriparkkia. Yhdistys vaati vastineen julkaisemista, ja lehti julkaisi sen. Kantelijat kokivat vastineen julkaisemisesta ja lyhentämisestä käydyn sähköpostikirjeenvaihdon siten, että heidän sanan- ja mielipiteenvapauttaan vastaisuudessa rajoitettaisiin vastineen vaatimisen vuoksi kaikissa TS-Yhtymän julkaisuissa.

Journalistin ohjeiden 6. kohta muistuttaa kantelijoiden mukaan erityisesti ammattieettisyydestä, kun käsitellään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita. Turun Sanomat omistavan TS-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja on toripysäköintilaitosta ajavan Turun Toriparkki Oy:n hallituksen jäsen.

Turun Sanomien vastaukset 12.10.2007 ja 19.10.2007
Päätoimittaja Markku Salomaan mukaan kantelu ei koske lehden kirjoittelua, eikä ole sen vuoksi julkisen sanan käyttöä, vaan yhtä yksittäistä ja yksityistä sähköpostikirjettä, jota ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Hän ei katso asian kuuluvan Julkisen sanan neuvoston toimivallan piiriin. Lisäksi väite sananvapauden rajoituksesta on tosiasioiden vastainen ja päätoimittaja pyytää, että neuvosto jättää asian tutkimatta.

Pyydettynä lisäselvityksenä kantelun toiseen kohtaan päätoimittaja vastaa seuraavasti: ”Mitä tulee journalistin ohjeiden 6. kohdan soveltamiseen kantelussa kuvattuun tapaukseen, niin koska kantelun kohteena ei ole lehdessä julkaistu erityinen artikkeli, missä kantelija väittäisi omistajan intressin vaikuttaneen kirjoituksen aiheenkäsittelyyn, en voi täten myöskään spekulatiivista lähtökohtaa tämän kummallisemmin kommentoida kuin todeta, että vetoaminen ao. ohjeiden kohtaan on aiheeton ja perusteeton; kantelu ei voi perustua kontrafaktuaaliseen konditionaaliin”.

Ratkaisu

Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6).

Suositus omistajaintressin mainitsemisesta on Journalistin ohjeissa avoimuuden lisäämistä varten. Tässäkin tapauksessa se olisi neuvoston mielestä ollut paikallaan, vaikka kyse oli nimimerkkipakinasta.

Kantelijoiden edustamaa yhdistystä ja erityisesti toista kantelijoista arvosteltiin Turun Sanomien nimimerkkipakinassa erittäin voimakkaasti. Lehti myönsi oikeuden vastineeseen, joka neuvottelun jälkeen myös lyhennettynä julkaistiin. Pakinan yhteydessä lehti ei maininnut tietoa lehden julkaisijan mahdollisista kytköksistä siinä käsiteltyyn asiaan.

Neuvosto on perehtynyt päätoimittajan ja kantelijan väliseen sähköpostien vaihtoon. Julkisen sanan neuvosto ei voi ennalta puuttua mahdollisiin rajoituspyrkimyksiin. Neuvosto voi tutkia vain tapauksia, joissa julkaisemisen tai julkaisematta jättämisen epäillään rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Jari Lindholmin ja Eija Niinikosken eriävä mielipide:

Lehti on julkaissut aineistoa, jonka voi katsoa ajavan sen omistajan taloudellista etua. Yhteys olisi pitänyt tehdä lukijalle selväksi.