3603/SL/06

Vapauttava

Kantelu koskee rikosjutun oikeuskäsittelyn uutisointia. Kantelijan mielestä sanomalehti teki uutisia yksipuolisesti kuulematta syytettyä ja saattoi näin vaikuttaa oikeuden toimintaan. Neuvoston mielestä kyseessä oli normaali, portaittain etenevä oikeusprosessin uutisointi. Vapauttava.

Turun Sanomat kertoi uutisissaan 28.1., 4.2., 18.2. ja 12.3.2006 Turun käräjäoikeuden istunnoista, joissa käsiteltiin ammattimaista kätkemisrikosta. Kantelijan nimi mainittiin viimeisessä jutussa, jossa kerrottiin hänen saamastaan 2 vuoden ja 9 kuukauden ehdottomasta vankeustuomiosta.

Kantelu 14.2.2006

Kantelu kohdistuu 28.1. ja 4.2.2006 julkaistuihin uutisiin, jotka kertovat valmisteluistunnosta ja varsinaisen istunnon ensimmäisestä päivästä, jolloin käsiteltiin syytteitä. Ensimmäinen juttu perustuu syyttäjän antamiin tietoihin ja toinen juttu syyttäjän ja esitutkintaviranomaisten antamiin tietoihin. Kantelijalle ei annettu missään vaiheessa mahdollisuutta esittää omaa näkemystään asiassa. Jälkimmäisessä jutussa ei ole mainintaa siitä, että syytteet pääosin kiistettiin. Tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti, ja jutuilla on pyritty vaikuttamaan keskeneräisen jutun lopputulokseen. Turun
Sanomien julkaisemat jutut ovat omiaan vaikuttamaan jutun lopputulokseen, vaikka juttua käsittelevät henkilöt eivät tietoisesti antaisikaan lehtijuttujen vaikuttaa.

Turun Sanomien vastaus 17.3.2006

Päätoimittaja Ari Valjakka sanoo, että oikeudessa käsiteltävä rikosasia on julkinen. Ensimmäisessä jutussa kerrottiin jutun laajuus ja kesto, kuusi päivää. Seuraava juttu oli tarkka ja totuudenmukainen kuvaus oikeusprosessista. Kummassakaan ei mainittu syytettyjen nimiä. Kolmannessa jutussa kerrottiin, kun pääsyytettyä oli kuultu ensimmäisen kerran. Neljännessä uutisessa kerrottiin, että kantelija tuomittiin 2 vuodeksi 9 kuukaudeksi vankeuteen.

Huomionarvoista on, että kantelu tehtiin ennen kuin kantelijan syytteitä käsiteltiin. Aikataulu oli kantelijan tiedossa. Kantelusta myös informoitiin Turun Sanomien oikeustoimittajaa. Kaukaa haettu ei ole ajatus, että toimittajan työskentelyyn pyrittiin vaikuttamaan.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Turun Sanomat on seurannut uutisissaan oikeusprosessin edistymistä käräjäoikeudessa. Kahdessa ensimmäisessä uutisessa kerrottiin esitutkinnasta ja syytteistä, kolmannessa myös syytetyn kannasta ja neljännessä hänen saamastaan 2 vuoden 9 kuukauden tuomiosta. Tässä yhteydessä mainittiin myös hänen nimensä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että oikeudessa käsiteltävät asiat ovat pääosin julkisia. Kun lehti on kertonut esitutkinnasta ja syytteistä, kantelijan nimeä tai muita tarkkoja tunnistetietoja ei ole mainittu. Kantelija on voinut lehden palstoilla myös kiistää syytteet. Oikeusprosesseista raportoitaessa ei ole tarpeen kuulla molempia osapuolia samanaikaisesti jokaisessa jutussa erikseen, millä ei pyritä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin. Viimeisessä uutisessa lehti on harkinnut oikeaksi kertoa kantelijan nimen, mitä neuvoston mielestä ei voi pitää tekoon ja tuomioon nähden selvästi kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.