3574/AL/05

Vapauttava

Aikakauslehti julkaisi jutun MS-taudista. Kantelija oli yksi haastatelluista. Hänen mielestään haastattelun tarkastamisessa oli puutteita ja julkaistussa haastattelussa virheitä. Hän yritti haastattelun julkaisemisen jälkeen saada niitä korjatuiksi, mutta lehti ei julkaissut hänen kirjettään. Haastateltava sai kahdesti tarkastaa haastattelunsa. Juttuun jääneet virheet eivät neuvoston mielestä olleet olennaisia. Vapauttava.

Valitut Palat julkaisi marraskuussa 2005 jutun MS-taudista. Kantelija oli yksi haastatelluista. Hänen mielestään haastattelun tarkastamisessa oli puutteita ja julkaistussa haastattelussa virheitä. Hän yritti haastattelun julkaisemisen jälkeen saada niitä korjatuiksi, mutta lehti ei julkaissut hänen kirjettään.

Kantelu 30.12.2005

Kantelijan mukaan hänen sairautensa oireita on liioiteltu artikkelissa, eikä hänen haastattelun tarkastamisen yhteydessä pyytämiään korjauksia ole tehty. Artikkeli julkaistiin virheineen päivineen, eikä kantelijalle ilmoitettu korjausten sivuuttamisesta. Lehti ei suostunut kantelijan pyynnöstä huolimatta korjaamaan virheitä jälkeenpäin. Lausuntoja on myös irrotettu kontekstista, jolloin niiden merkitys muuttuu täysin. Artikkeli sisältää myös yleisessä osiossa virheitä, mutta niitäkään ei pyynnöstä huolimatta korjattu.

Valittujen Palojen vastaus 8.2.2006

Päätoimittaja Ilkka Virtasen mukaan lehden avustaja saa syksyllä 2004 jutun tehtäväkseen ja haastattelee kantelijaa. Keväällä 2005 lehden researcher, toinen avustaja, tarkastaa haastattelun tietoja puhelimitse ja tekee korjauksia. Sen jälkeen kantelija pyytää artikkelin kirjallisesti nähtäväkseen ja tekee korjausehdotuksia, jotka researcher välittää artikkelia editoivalle toimitussihteerille. Suurin osa muutosehdotuksista koskee artikkelin käsittelytapaan liittyviä painotus- tai mielipide-eroja. Tarkastamisoikeus ei tarkoita sitä, että haastateltava voisi puuttua journalistiseen päätösvaltaan.

Artikkelissa on kyse MS-taudista kokonaisuutena – ei kantelijan yksilöllisestä tilanteesta.

Epäolennaiset tai kokonaisuuden kannalta vähäiset virheet eivät synnytä korjausvelvollisuutta. Suurimmassa osassa kantelijan virheellisiksi väittämistä tiedoista on kyse enemmänkin mielipide- tai painotuseroista kuin asiatiedon virheellisyyksistä.

Ratkaisu

Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle (JO 17). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Valitut Palat kertoo jutussaan MS-taudista. Kantelija on yksi tautia sairastavista haastatelluista. Hänen mielestään lehti menetteli väärin haastattelun tarkastamisvaiheessa eikä suostunut julkaisemaan korjauksia jälkeenpäin. Lehti katsoo, että virheet eivät olleet olennaisia, ja tarkastuksessa esille tulleet seikat olivat lähinnä painotus- ja mielipide-eroja. Sairaus kuuluu yksityisyyden ydinalueeseen. Haastattelusta annetun periaatelausuman mukaan tavalliselle kansalaiselle kuuluu muita laajempi tarkastusoikeus. Julkisen sanan neuvosto painottaa tämänkaltaisissa tapauksissa tavanomaista tarkempaa suhtautumista haastateltavan oikeuksiin.

Suostuessaan haastatteluun kantelija on hyväksynyt arkaluonteisten seikkojen käsittelyn julkisuudessa. Hän on saanut kahdesti tarkastaa lehden käyttämät haastattelulausumat. Ne on julkaistu laajassa jutussa, jossa on haastateltu myös muita potilaita ja alan asiantuntijoita. Juttuun jääneet virheet eivät lukijan kannalta ole olennaisia. Vaikka kantelija kokee osuutensa jutussa kielteisenä, niin otsikointi, jutun muu kokonaisuus sekä sen sävy kuuluvat lehden journalistiseen päätösvaltaan. Sitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille edes haastattelun tarkastamisen yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Valitut Palat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.