3448/MTV/04

Vapauttava

Tv-ohjelmassa kerrottiin poleemiseen sävyyn niin sanottujen romuautojen paikoituksesta, joka on ongelma kadun varsien asukkaille. Kantelijan toimintaa arvosteltiin, mutta hän ei kuitenkaan halunnut itse tulla kuulluksi, eikä vaatinut vastinetta tai oikaisua. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

MTV3 lähetti 2.10.2004 ”Karpolla on asiaa” – ohjelman, jossa käsiteltiin kadunvarsipaikoitusta Helsingissä. Ohjelmassa näytettiin, että romuautojen säilyttäminen yleisillä alueilla haittaa liikenneväylien kunnossapitoa, käyttämistä ja paikallisten asukkaiden kulkemista.KANTELU Kantelijan mielestä Karpo oli tehnyt hänestä halventavan ja sopimattoman ohjelman. Siinä Karpo väitti hänen pitävän lainvastaisesti autoja kaduilla, vaikka ajoneuvojen pysäköiminen kadunvarsille on laillista. Kantelijalla on pieni autovuokraamo, jonka toimintaan kuuluu käytettyjen autojen vuokraaminen. Kantelun mukaan kaupungin ajoneuvojen siirtoyksikön päällikön haastattelua oli leikattu siten, että se antoi kuvan, että hän olisi uhannut tämän henkeä. Kantelija pitää menettelyä valheellisena ja loukkaavana.Hän kertoo kieltäytyneensä Karpon haastattelusta, koska ei halunnut olla millään tavalla julkisuudessa.MTV3:N VASTAUSToimittaja Hannu Karpon mukaan ohjelmassa esiteltiin autojen katuvarastointia Helsingin Kallion, Munkkivuoren ja Niemenmäen kaupunginosissa. Koska valtaosa ohjelmaan kuvatuista autoista oli kantelijan tai hänen yrityksensä omistamia, hänen kantansa saamista esiin ohjelmassa pidettiin tärkeänä. Hän kieltäytyi kuitenkin lopulta osallistumasta siihen. Ohjelman esittämisen jälkeen kantelija ei ole ollut minkäänlaisessa yhteydessä MTV3:een eikä ohjelman tekijöihin. Hän ei ole käyttänyt vastinemahdollisuuttaan eikä ole pyytänyt vääriksi väittämiensä tietojen oikaisemista.Toisin kuin kantelija väittää, hänen liikeyrityksensä ei ole autovuokraamo eikä harjoita lainkaan autovuokraamotoimintaa. Kantelija ei suostunut millään tavalla osallistumaan ohjelman valmistamiseen, vaikka hänen mielipiteidensä, käsitystensä ja toimintafilosofiansa saamista mukaan yritettiin kaikin keinoin. Vaikka hän haluaa olla yksityinen ihminen ilman julkisuutta, hänen liikeyrityksensä mittava julkinen toiminta yleisillä katualueilla on sellaista, ettei sen tarkastelua voi estää sillä, ettei itse halua.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkaistu (JO 10). Jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä (JO 22).Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelman aihe oli tärkeä ja sillä oli yleistä merkitystä kaupunkikuvan ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Ohjelma oli sävyltään poleeminen. Se oli kuitenkin aiheen ja sen käsittelyn kannalta perusteltua. Ohjelma paljasti epäkohdan, jonka korjaaminen käytännössä oli osoittautunut vaikeaksi. Neuvosto toteaa, että ohjelmasta ei syntynyt käsitystä, että kantelija olisi uhannut siirtoyksikön päällikön henkeä. Väärinkäsityksen välttämiseksi ohjelmaan oli otettu teksti, jonka mukaan ”autojen herra ei ole uhannut siirtopäällikön henkeä”. Kantelijan toimintaa arvosteltiin ohjelmassa. Hänelle oli tarjottu tilaisuutta esittää oma kantansa asiasta. Tähän hän ei kuitenkaan ollut suostunut. Hän ei myöskään ollut vaatinut ohjelmaan vastinetta eikä pyytänyt oikaisua väärinä pitämiinsä tietoihin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.