3364/IL/04

Vapauttava

Länsiväylä selosti uutisessaan KHO:n ja käräjäoikeuden päätöksiä. Kirjoituksesta tuli selvästi esille oikeudenkäyntien lopputulos mukaan lukien kantelijalle myönteinen ratkaisu. Otsikko oli epäselvä, mutta sille oli sisällössä kate. Uutisointi ei edellyttänyt kantelijan samanaikaista kuulemista, eikä kirjoitus tuonut hänelle vastineoikeutta. Vapauttava.

Länsiväylä julkaisi 28.3.2004 uutisen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä. Kirjoituksen otsikon mukaan ”Laatutalojen valitus Villa Korsnäsin korjausjutussa meni nurin KHO:ssa / Käräjäoikeus päätyi aikaisemmin päinvastaiseen tulokseen”. Uutisesta ilmeni, että kantelijan valitus oli koskenut hallinto-oikeuden päätöstä rakentamistöiden keskeyttämisestä. KHO oli hylännyt valituksen. Käräjäoikeus oli puolestaan aiemmin hylännyt kantelijaa vastaan nostetut syytteet rakentamisrikkomuksesta. KANTELU Kantelun mukaan jutussa sekoitettiin kaksi eri asiaa. KHO käsitteli kaupungin toimia keskeytyksessä ja sen jälkeen hallinnollisena asiana. Käräjäoikeus oli puolestaan käsitellyt Laatutalojen toimia ennen keskeytystä syytteen perusteella. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteet. Kantelun mukaan lukija ei jutun perusteella tiedä voittiko vai hävisikö Laatutalot käräjäoikeudessa käsitellyn asian. Otsikot olivat totuudenvastaisia ja vääristeleviä. Lisäksi lehti kuuli vain kaupungin edustajaa. Lehti kieltäytyi antamasta kantelijalle vastineoikeutta.Kantelu koskee myös sitä, että lehti ei ole kertonut KHO:n päätöksestä erääseen toiseen Laatutaloja koskeneeseen asiaan, vaikka se oli selostanut asian käsittelyä hallinto-oikeudessa. LEHDEN VASTAUSLänsiväylän vt. päätoimittajan Tapio Karin mukaan sekä KHO:n että käräjäoikeuden pohdinnan ydin oli se, vaatiko korjaustyö rakennuslupaa vai ei. Länsiväylä käsitteli asiaa tästä näkökulmasta. Se, että asiaa oli käsitelty kahdessa eri oikeusprosessissa, tuotiin uutisessa esille. Siinä kerrottiin myös, että käräjäoikeus oli hylännyt kantelijayhteisön toimitusjohtajaa vastaan nostetut syytteet. Kantelijan vastineeksi tarjoama kirjoitus ei ollut asiasisällöltään eikä muodoltaan vastine. Sitä ei voitu julkaistu muun muassa sekavuutensa ja loukkaavuutensa takia. Tämä kerrottiin kantelijalle, joka ei kuitenkaan halunnut kehittää kirjoitustaan. Päätoimittaja kertoo, että lehti on julkaissut kantelijan käsitykset asiaan aikaisemmissa tapausta koskeneissa uutisissa. Nyt se ei ollut tarpeen muun muassa siksi, että kyse oli oikeusistuinten päätösten uutisoinnista, ei aktiivivaiheessa olevasta riitajutusta. Päätoimittajan mukaan lehti ei ollut saanut tietoa KHO:n ratkaisusta kantelussa mainittuun toiseen asiaan. Kantelijalle ei koitunut tästä vahinkoa, koska KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Siitä lehti oli kertonut. Lehti julkaisi myös KHO:n päätöksen asiaan 7.7.2004 saatuaan siitä tiedon.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 12. kohdan mukaan otsikoilla on oltava sisällössä kate. Oikeudenkäyntiselostuksilta edellytetään lisäksi tasapuolisuutta ja sitä, etteivät ne sävyllään, aineistovalinnallaan, otsikoillaan tai painotuksillaan ota kantaa selostettavaan asiaan. Neuvosto toteaa, että kirjoituksesta tuli selvästi esille oikeudenkäyntien lopputulos mukaan lukien kantelijalle myönteinen ratkaisu. Se, että käräjäoikeus oli hylännyt kantelijaa vastaan nostetut syytteet, todettiin kirjoituksessa kahteen otteeseen. Otsikko oli epäselvä, mutta sille oli sisällössä kate.Journalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Neuvosto toteaa, että uutisessa arvioitiin kriittisesti käräjäoikeuden päätöstä. Arvostelun kohteena oli tuomioistuin, ei kantelija. Näin ollen julkaiseminen ei edellyttänyt kantelijan samanaikaista kuulemista, eikä kirjoitus tuonut hänelle vastineoikeutta.Journalistin ohjeiden 28. kohdassa todetaan, että jos rikosilmoituksesta, pidättämisestä, vangitsemisesta, syytteestä tai kantelusta on julkaistu uutinen, on hyvän journalistisen tavan mukaista seurata asian käsittelyä sen lopulliseen ratkaisuun saakka. Neuvosto toteaa, että lehti ei kertonut tuoreeltaan KHO:n päätöksestä kantelussa mainittuun toiseen Laatutaloja koskeneeseen asiaan. Lehti kuitenkin julkaisi uutisen päätöksestä myöhemmin saatuaan siitä tiedon. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.