3343/SL/04

Vapauttava

Turun Sanomien uutinen kantelijan saaman varoituksen kumoamisesta keskittyi varoitukseen johtaneen toiminnan kuvaamiseen. Se, että varoitus oli kumottu, todettiin kuitenkin selvästi otsikkoa myöten. Kirjoitukseen ei sisältynyt virhettä tai vastineoikeuden synnyttävää väitettä. Lehti oli seurannut asiaa kantelijalle myönteiseen ratkaisuun saakka. Vapauttava.

Turun Sanomat julkaisi 6.3.2004 uutisen satamajohtajan saaman varoituksen kumoamisesta. Kirjoituksessa kerrottiin, että kaupunginhallitus oli antanut satamajohtajalle varoituksen, jonka hallinto-oikeus oli nyt kumonnut. Uutinen sisälsi yksityiskohtaisen selostuksen varoituksesta ja satamajohtajasta kantelun tehneen sihteerin väitteistä. KANTELUKantelija on varoituksen saanut satamajohtaja. Hän toteaa, että uutisessa toistettiin kaupunginhallituksen kanta ja perustelut, jotka eivät pitäneet hallinto-oikeudessa. Sen mukaan kaupunginhallitus oli käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja ylittänyt toimivaltansa. Uutisesta lukijalle jäi kuitenkin kantelijan mielestä käsitys, että hän oli syyllinen vaikka varoitus kumottiin.Kantelija kertoo ottaneensa lehteen yhteyttä saatuaan tiedon uutisesta. Vastaava päätoimittaja oli tarjonnut vastineoikeutta todeten kuitenkin heti perään, ettei se taida olla asian luonteesta johtuen järkevää. Kantelijalle jäi vaikutelma, että päätoimittaja ei ollut kiinnostunut asiasta sen enempää. Kantelijan mielestä päätoimittajan menettely oli moitittavaa näin herkässä yksilön oikeusturvaa loukkaavassa asiassa. LEHDEN VASTAUSTurun Sanomien vastaava päätoimittaja Ari Valjakka toteaa, että kaupunginhallitus oli antanut varoituksen yksimielisesti. Lehti kertoi siitä marraskuussa 2002. Uutisessa kantelija kommentoi tapahtunutta, että ”tällaisesta ei julkisesti kannata paljon keskustella”.Hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen antaman varoituksen maaliskuussa 2004. Aikaa varoituksen antamisesta sen kumoamiseen oli kulunut noin puolitoista vuotta. Siksi toimitus katsoi aiheelliseksi hallinto-oikeuden päätöksen yhteydessä lyhyesti selvittää myös prosessiin johtanutta menettelyä.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Jos rikosilmoituksesta, pidättämisestä, vangitsemisesta, syytteestä tai kantelusta on julkaista uutinen, on hyvän journalistisen tavan mukaista seurata asian käsittelyä sen lopulliseen ratkaisuun saakka (JO 28). Kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla hallinto-oikeus oli kumonnut kantelijan saaman varoituksen. Neuvosto toteaa, että oikeudenkäyntien selostuksissa journalistin on pyrittävä siihen, että lukijoille välittyy mahdollisimman todenmukainen kuva tapahtumista. Selostukset on laadittava tasapuolisesti ja siten, etteivät ne sävyllään, aineistovalinnallaan, otsikoillaan tai painotuksillaan ota kantaa selostettavaan asiaan. Neuvoston mielestä väitetyn tapahtuman kuvaus sai uutisessa pääpainon. Juttu ei ollut tasapainossa sen kanssa, että se koski varoituksen kumoamista. Uutisessa todettiin kuitenkin otsikkoa myöten, että varoitus oli kumottu. Kirjoitukseen ei sisältynyt virhettä tai vastineoikeuden synnyttävää väitettä. Lehti oli seurannut asiaa kantelijalle myönteiseen ratkaisuun saakka.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.