3284/SL/03

Vapauttava

Ilta-Sanomat kertoi uutisessa ja myöhemmin pääkirjoituksessa Hollannissa järjestetystä mielenosoituksesta, sen yhteydessä tehdystä turkistarhaiskusta ja järjestösihteerin pidätyksestä. Lehti saattoi mainita tämän nimen molemmissa kirjoituksissa ottaen huomioon sihteerin asema ja tehtävä poliittisessa liikkeessä, mielenosoituksen yhteys turkistarhaiskuun ja asian yhteiskunnallinen merkitys. Vapauttava äänin 6–4.

Ilta-Sanomat julkaisi 13.9.2003 uutisen Hollannissa järjestetystä mielenosoituksesta otsikolla ”Kuusi suomalaisaktivistia vangittuna Hollannissa?”. Kirjoituksessa kerrottiin, että mielenosoituksen yhteydessä oli tehty myös turkistarhaisku, rikottu tarhan kalustoa ja vapautettu kuusituhatta minkkiä. Uutisen mukaan ”tarhaiskun ja siihen liittyneen mielenosoituksen yhteydessä poliisi pidätti myös vasemmistonuorten järjestösihteerin”. Tämän nimi mainittiin jutussa. Vasemmistonuorten puheenjohtaja kommentoi asiaa uutisessa. Puheenjohtajan mukaan järjestösihteeri ”oli matkalla omalla loma-ajallaan, eikä välikohtaus mitenkään liity oppositiopuolueen nuorisojärjestön toimintaan.” Kuulemisen lisäksi lehti julkaisi 16.9.2003 puheenjohtajan vastineen. Siinä puheenjohtaja korosti, että järjestösihteeri ei ollut rikkonut lakia: ”Hän otti osaa ainoastaan mielenosoitukseen eikä syyllistynyt laittomuuksiin.”Lehti palasi aiheeseen pääkirjoituksessa 23.9.2003, jossa arvosteltiin KKO:n päätöstä lieventää vuonna 1998 tapahtuneesta tarhaiskusta annettuja tuomioita. Kirjoituksen mukaan suomalaisaktivistien keskeisestä asemasta ekoterrorismissa saatiin selvä näyttö, kun Hollannin poliisi pidätti 27 suomalaista Puttenin pikkukaupungissa sijaitsevalla tarhalla tehdyn ”tuhotyön jäljiltä”. Tässä yhteydessä kerrottiin, että pidätettyjen joukossa oli muun muassa Vasemmistonuorten järjestösihteeri. Hänen nimensä mainittiin tässäkin kirjoituksessa.KANTELUKantelija on Vasemmistonuoret ry:n puheenjohtaja. Hänen mielestään vasemmistonuorten järjestösihteerin nimen julkaisemisella ei ollut minkäänlaista yleistä merkitystä, koska sihteeri ei ole poliitikko eikä julkisuuden henkilö. Lisäksi pidätys oli sihteerin yksityiselämään kuuluva seikka, koska pidätys tapahtui tämän loma-aikana. Kantelija moittii myös tapaa, jolla pidätyksestä kerrottiin. Hänen mielestään uutisesta 13.9. saattoi saada virheellisen käsityksen, että siinä nimeltä mainittu sihteeri olisi osallistunut turkiseläinten laittomaan vapauttamiseen. Siksi kantelija lähetti lehteen vastineen, jossa hän kiisti sihteerin syyllistyneen laittomuuksiin. Vastineessa kerrotusta huolimatta lehti julkaisi vielä pääkirjoituksen, jonka mukaan järjestösihteeri oli pidätetty ”tuhotyön jäljiltä” ja pidätys oli ollut osaltaan ”selvä näyttö” suomalaisaktivistien keskeisestä asemasta ekoterrorismissa. Kantelun mukaan väitteet olivat virheellisiä. Lisäksi lehti rikkoi tässäkin kirjoituksessa Journalistin ohjeiden vaatimusta jättää nimi julkaisematta, jollei sillä ole huomattavaa yleistä merkitystä. LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Antti-Pekka Pietilän mukaan tarhaiskut ja niihin liittyvät mielenosoitukset ovat normaalia uutisaineistoa. Niistä myös keskustellaan mielipidepalstoilla, joiksi pääkirjoituksetkin on luettava. Tässä asiassa lehden uutiset ja kommentit mielenosoituksesta ja turkistarhaiskusta olivat paikkansa pitäviä ja täysin aiheellisia. Lehti kertoi vasemmistonuorten järjestösihteerin pidätyksestä, mutta ei väittänyt hänen syyllistyneen mihinkään laittomaan. Kantelija, vasemmistonuorten puheenjohtaja sai oman näkemyksensä asiasta julkisuuteen jo uutisessa ja sai vielä tarkentaa sanottavaansa vastineessa. Siinä puheenjohtaja alleviivasi, että vasemmistonuorten poliittiseen ohjelmaan kuuluu turkistarhauksen kieltäminen. Järjestösihteeri oli siis osallistunut järjestönsä ohjelman mukaiseen tapahtumaan.Päätoimittaja Pietilän mukaan järjestösihteeri on aktiivinen mielenosoitusten ja joukkotapahtumien järjestäjä, ja hänen järjestämiensä mielenosoitusten tarkoituksena on ollut julkisuuden tavoittelu. Tapahtumien järjestäminen kuuluu myös hänen toimenkuvaansa vasemmistonuorissa.Pietilän mielestä julkisissa toimissa työskentelevät henkilöt eivät voi olla nimettömiä yksityishenkilöitä, jos heidän toiminnallaan on yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia. Vasemmistonuorten järjestösihteerikään ei voi tulla pidätetyksi mielenosoituksessa yksityishenkilönä.Päätoimittaja Pietilän mielestä lukijoiden on saatava tietää, minkälaista henkilöstöä pääosin yhteiskunnallisin avustuksin toimintaansa pyörittävät puolueet tai niiden nuorisojärjestöt ovat palkanneet. Henkilövalinnat ja heidän tekemisensä antavat kuvan järjestön arvomaailmasta ja toimintatavoista.RATKAISUJournalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Henkilöllisyyttä ei yleensä tule paljastaa ennen tuomioistuinkäsittelyä. Tästä säännöstä voi poiketa, jos teon laadusta tai tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puoltavat. Kantelun kohteena olevissa kirjoituksissa kerrottiin Hollannissa järjestetystä mielenosoituksesta. Noin sata aktivistia oli osoittanut mieltään paikallisen minkkitarhan edustalla, ja myöhemmin osa aktivisteista oli alkanut rikkoa tarhan kalustoa. Uutisessa kerrotun mukaan poliisit olivat pidättäneet lähes viisikymmentä aktivistia, joista yli puolet oli suomalaisia. Vasemmistonuorten järjestösihteeri oli pidätettyjen joukossa.Ilta-Sanomat kertoi järjestösihteerin pidätyksestä uutisessa ja pääkirjoituksessa. Lehti ei väittänyt kummassakaan kirjoituksessa, että sihteeri olisi syyllistynyt laittomuuksiin. Lisäksi lehti antoi vasemmistonuorten puheenjohtajan kommentoida asiaa sekä uutisessa että vastineessa.Neuvoston mielestä lehti saattoi mainita järjestösihteerin nimen molemmissa kirjoituksissa ottaen huomioon hänen asemansa ja tehtävänsä poliittisessa liikkeessä, mielenosoituksen yhteys turkistarhaiskuun ja asian yhteiskunnallinen merkitys. Sillä, että järjestösihteeri oli ollut mielenosoituksen aikana lomalla, ei ollut neuvoston mielestä merkitystä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Heljä Haapamäki-Niemen, Ari Järvisen, Jacob Södermanin ja Ilkka Vänttisen perustelut: Ilta-Sanomat kertoi 23.9. julkaisemassaan pääkirjoituksessa järjestösihteerin nimen ja yhdisti hänet ekoterrorismiin ja turkistarhaiskuun, vaikka aiemmin julkaistussa vastineessa hänen esimiehensä oli kiistänyt yhteydet. Lehti ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että järjestösihteeri olisi osallistunut tarhaiskuun. Koska nimen mainitsemisella ei ollut huomattavaa yleistä merkitystä, lehden menettely oli ristiriidassa Journalistin ohjeiden 26. kohdan kanssa. Tällä perusteella katsomme, että Ilta-Sanomille olisi pitänyt antaa huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.