3277/SL/03

Vapauttava

Hämeen Sanomat mainitsi kantelijan nimen uutisessa, jossa lehti kertoi vireillä olevasta poliisitutkinnasta. Asiakokonaisuus, kantelijan asema ja rikosepäilyjen laatu puolsivat kantelijan henkilöllisyyden paljastamista. Tutkinnan rikosnimikkeiden esille tuominen ei leimannut kantelijaa syylliseksi tekoihin, joista häntä epäillään. Vapauttava.

Hämeen Sanomat selosti uutisessaan 15.5.2003 vireillä olevaa poliisitutkintaa. Jutun otsikkona oli ”Hämeenlinnan suuret veropetos- ja kirjanpitorikokset vielä tutkinnassa / Rikokset eivät vanhentuneet, mutta yksi epäillyistä kuoli”. Kirjoituksessa kerrottiin Hämeenlinnan rikospoliisin jatkavan edelleen suuren veropetos- ja kirjanpitorikosvyyhden esitutkintaa. ”Epäillyt olivat vangittuina pitkän aikaa jo kolme vuotta sitten, mutta asiaa ei ole saatu syyteharkintaan.” Kirjoituksen mukaan vangittuina olivat muun muassa kantelija ja konkurssiin menneen Kummila Oy:n entinen toimitusjohtaja. Heidät vangittiin ”’epäiltynä todennäköisin syin’ törkeistä kirjanpito- ja veropetosrikoksista”. Jutussa mainittiin molempien nimet.Uutisen mukaan tutkinnalla on yhteyksiä hämeenlinnalaiseen ravintolatoimintaan ja ns. Kummila-oikeudenkäynteihin. KKO:n kerrottiin antaneen niistä maaliskuussa 2003 lopullisen päätöksen, jolla entiset omistajat velvoitettiin maksamaan 4,5 miljoonaa euroa korvausta.KANTELUKantelijan tietojen mukaan hänen osuutensa tutkinnassa kohdistuu kahteen yhtiöön, jotka eivät kummatkaan liity miltään osin Kummilaan tai Kummilan konkurssipesän oikeudenkäynteihin. Tutkinnan kohteena olevissa yhtiöissä veropetos- ja kirjanpitorikosarvio perustuu kantelun mukaan siihen, voidaanko ravintola-alan yrityksiä konsultoida ja missä laajuudessa. Kantelijan mielestä hänen henkilöllisyyttään ei olisi pitänyt paljastaa ainakaan ennen oikeuden päätöstä. Kertomansa mukaan hän ei ole julkisuuden henkilö eikä hän käytä taloudellista valtaa. Hämeenlinnassa hän ei ole asunut kahdeksaan vuoteen. Lehdessä julkaistu tieto vangitsemisen perusteista antoi lukijalle kantelijan mielestä sen vaikutelman, että hänet tullaan todennäköisesti tuomitsemaan nimetyistä rikoksista rangaistukseen. Kantelija pitää loukkaavana, että poliisin hitauden vuoksi hän esiintyy jatkuvasti lehtien palstoilla ”todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kirjanpito- ja verorikoksesta”. LEHDEN VASTAUSHämeen Sanomien päätoimittaja Olli-Pekka Behm kertoo lehden seuranneen Kummila-oikeudenkäyntejä kohta jo kymmenen vuotta. Kun poliisi julkaisi kesäkuussa 2000 tiedon epäiltyjen vangitsemisesta, Hämeen Sanomat julkaisi kaikkien vangittujen nimet. Kun kantelija vapautettiin tutkintavankeudesta, häntä haastateltiin Hämeen Sanomiin ja hän sai kertoa oman näkemyksensä vangitsemisesta ja poliisin tutkimuksista. Lehti tarjosi kantelijalle mahdollisuutta vastineeseen tai asian laajempaa käsittelyä myös kesällä 2003, mutta tämä kieltäytyi. Kantelun kohteena olevassa jutussa ei väitetty, että kantelijalla suoraan olisi mitään tekemistä Kummilan tai ns. Kummilaoikeudenkäyntien kanssa. Kantelijaa koskevassa rikostutkinnassa on kuitenkin kysymys muun muassa Kummila Oy:n entisen toimitusjohtajan konsultoinnista kantelijan johtamissa ravintolayrityksissä. Kantelija ja Kummila Oy:n entinen toimitusjohtaja on liitetty yhteen myös takavarikko-oikeudenkäynneissä. Päätoimittaja Behmin mukaan rikosepäilyt liittyvät rikostutkimuksia laajempiin ja yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviin tapahtumiin ja henkilöihin, joita käsitellessä nimen julkaiseminen oli perusteltua jo esitutkintavaiheessa. Rikostutkinnan keskeneräisyys ei voi olla syynä siihen, että yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta ei kerrottaisi yleisölle. Kantelijaa on käsitelty koko ajan epäiltynä, eikä lehti ole leimannut häntä syylliseksi.Päätoimittaja Behm kertoo kantelijan toimineen tunnetun hämeenlinnalaisen hotellin johtajana. Hän on omistanut ravintoloita ja esiintynyt julkisuudessa myös Ranskan kunniakonsulin tehtävässä. Hänen nimensä mainitseminen hälvensi päätoimittajan mukaan vääriä käsityksiä muun muassa siitä, mitä hämeenlinnalaista ravintolatoimintaa ja keitä yrittäjiä epäillään. RATKAISUJournalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Henkilöllisyyttä ei yleensä tule paljastaa ennen tuomioistuinkäsittelyä, elleivät teon laadusta ja tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puolla. Lehti mainitsi kantelijan nimen jutussa, jossa se kertoi keskeneräisestä, vuonna 2000 alkaneesta poliisitutkinnasta. Tuolloin kantelija oli vangittuna noin viikon ajan. Kantelukirjelmän mukaan poliisi ei ole ollut häneen sen jälkeen yhteydessä.Kanteluasiakirjoista ilmenee, että kantelijaa epäillään törkeistä kirjanpito- ja veropetosrikoksista. Lehden vastauksen mukaan asiassa on kyse Kummila Oy:n entisen toimitusjohtajan konsultoinnista kantelijan johtamissa ravintolayrityksissä. Kantelija on omistanut ravintoloita, toiminut Hämeenlinnan tunnetuimman hotellin johtajana ja esiintynyt julkisuudessa myös Ranskan kunniakonsulin tehtävässä. Neuvosto toteaa uutisessa selostetun rikostutkinnan liittyvän Kummilaan sen entisen toimitusjohtajan kautta. Jutussa ei väitetty, että kantelijalla suoraan olisi mitään tekemistä Kummilan tai ns. Kummila-oikeudenkäyntien kanssa. Tutkinnan yhteys ns. Kummila-oikeudenkäynteihin tekee asiasta kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävän. Asiakokonaisuus, kantelijan asema ja rikosepäilyjen laatu puolsivat neuvoston mielestä kantelijan henkilöllisyyden paljastamista. Tutkinnan rikosnimikkeiden esille tuominen ei leimannut kantelijaa syylliseksi tekoihin, joista häntä epäillään.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.