3250/SL/03

Vapauttava

Kainuun Sanomat arvosteli pääkirjoituksessaan voimakkain sanakääntein kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. Arviot kohdistuivat puheenjohtajan yhteiskunnalliseen toimintaan, eikä kirjoitus tuonut puheenjohtajalle vastineoikeutta. Lehti kuitenkin julkaisi puheenjohtajan vastineeksi nimeämän kirjelmän pääkirjoitussivullaan. Vapauttava.

Kainuun Sanomat käsitteli pääkirjoituksessaan 25.4.2003 kaupunginvaltuuston päätöksentekoa. Kirjoituksen mukaan kaupungin hallinnossa vallitseva kestämätön tilanne johtuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta, joka ”käyttää hyväkseen valmistelun kaikki mahdolliset ratasvälit, mihin hän suinkin saa kapuloita mahtumaan”. Kirjoittajan mielestä ”ristiriitatilanne on purettava vaihtamalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja”. Puheenjohtaja laati kirjoitukseen vastineeksi nimeämänsä kirjoituksen, jonka lehti julkaisi 1.5.2003.KANTELUKaupunginvaltuuston puheenjohtajan mielestä pääkirjoitus oli poikkeuksellisen kova. Vastineen julkaiseminen mielipidekirjoituksena ja vasta noin viikon kuluttua pääkirjoituksesta aiheutti puheenjohtajan mukaan sen, että vastine jäi täysin syyttävän ja leimaavan pääkirjoituksen varjoon. Puheenjohtaja kertoo, että hänen oman kunnallisjärjestönsä pitämä kevätkokous otti hänen tuekseen voimakkaan kannan lehden menettelytapaan. Sitä lehti ei ole suostunut julkaisemaan. Puheenjohtaja kiinnittää huomiota myös hänen omien mielipidekirjoitustensa julkaisematta jättämiseen. Hän toteaa lehden päätoimittajan esittäneen radiolähetyksessä toimituspoliittisena linjanaan, että lehti ei julkaise puheenjohtajan mielipidekirjoituksia siksi, että tämän kirjoituksia on aikaisemmin lehdessä julkaistu.LEHDEN VASTAUSKainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen kertoo kantelijan käyttäytymisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana poikenneen normaalista puheenjohtajatyöskentelystä, mikä on herättänyt keskustelua myös Kainuun Sanomissa. Lehden kannanottoa kantelijan sopivuudesta kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ei kuitenkaan voida pitää loukkaavana. Kantelijan on kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, puoluehallituksen jäsenenä ja kansanedustajaehdokkaana hyväksyttävä se, että tiedotusvälineet seuraavat hänen tekemisiään niin kunnallisessa päätöksenteossa kuin eduskuntavaalien alla. Päätoimittaja Piiraisen mukaan tavanomainen poliittinen arviointi pääkirjoituksessa ei sellaisenaan oikeuta vastineeseen. Näin ollen puheenjohtajan lehdelle toimittamaa kirjoitusta ei voida pitää vastineena vaan mielipidekirjoituksena. Siinä puheenjohtaja esitti vääriä ja loukkaavia väitteitä kuten, että Kainuun Sanomilla olisi ollut jo kauan hyökkäys häntä kohtaan. Väitteiden vuoksi lehdellä ei olisi ollut edes velvollisuutta julkaista kirjoitusta lähetetyssä muodossaan. Lehti kuitenkin julkaisi kirjoituksen sellaisenaan kolmen päivän kuluttua sen saapumisesta päätoimittajalle. Puheenjohtajan lähettämän mielipidekirjoituksen julkaisemisessa ei näin ollen viivytelty. Se julkaistiin lehden pääkirjoitussivulla, josta lehden kannanottoja seuraavien on ollut se helppo havaita. Päätoimittaja Piirainen toteaa vääräksi kantelijan väitteen, että lehti ei ole suostunut julkaisemaan puolueensa kunnallisjärjestön kevätkokouksen voimakasta kannanottoa. Sitä ei ole toimitettu lehdelle. Toimitus teki kevätkokouksesta kuitenkin 1.5.2003 uutisen, jossa kerrottiin kannanoton sisältö. Päätoimittaja Piirainen myöntää, että lehti on jättänyt julkaisematta kantelijan mielipidekirjoituksia. Varsinkin vaalien alla lehti on pyrkinyt siihen, että eri ehdokkaat ja eri puolueet ovat tasapuolisesti pystyneet esittämään mielipiteitään yleisönosastossa. Lehti on kuitenkin julkaissut myös kantelijan mielipiteitä muun muassa hallintokokeilusta. Sen sijaan kirjoitusta, jossa kantelijan tukihenkilö leimasi lehden uutisen eduskunnassa käydyistä keskusteluista huhuksi, lehden ei tarvinnut julkaista. RATKAISUKantelu koskee pääkirjoituksen sisältöä sekä kantelijan vastineeksi nimeämän kirjoituksen julkaisemista mielipidekirjoituksena ja vasta noin viikon kuluttua pääkirjoituksesta. Kantelija, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kiinnittää kantelukirjelmässään huomiota myös kunnallisjärjestönsä kevätkokouksen kannanoton ja hänen omien mielipidekirjoitustensa julkaisematta jättämiseen.Hyvän journalistisen tavan mukaan selvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua, tulee myöntää oikeus vastineeseen (JO 19). Mikäli arvostelu on kohdistettu poliittiseen tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan, ei sitä ole yleensä katsottu henkilökohtaisesti loukkaavaksi, eikä tällainen kirjoittelu sellaisenaan tuo yleensä vastineoikeutta.Kainuun Sanomien pääkirjoitus ja siinä esitetyt arviot kohdistuivat kaupunginvaltuuston puheenjohtajan yhteiskunnalliseen toimintaan. Arviot olivat kärjekkäitä mutta mahtuivat neuvoston mielestä poliittisen keskustelun puitteisiin, eikä kirjoitus tuonut puheenjohtajalle vastineoikeutta. Puheenjohtajan lehdelle toimittamaa kirjelmää on siten pidettävä luonteeltaan mielipidekirjoituksena, jota vastinetta koskevat periaatteet esimerkiksi määräajoista ja julkaisupaikasta eivät sellaisenaan koske. Puheenjohtaja oli lähettänyt vastineeksi nimeämänsä kirjoituksensa lehden toimitukseen lauantaina 26.4.2003, ja päätoimittaja oli saanut sen seuraavana maanantaina. Hän teki päätöksen kirjoituksen julkaisemisesta keskiviikkona 30.4.2003, ja lehti julkaisi sen torstaina 1.5.2003 lehden pääkirjoitussivulla. Neuvoston mielestä lehti ei viivytellyt aiheettomasti puheenjohtajan kirjoituksen julkaisemisessa. Puheenjohtajan kertoman mukaan hänen oman kunnallisjärjestönsä pitämä kevätkokous otti hänen tuekseen voimakkaan kannan lehden menettelytapaan. Neuvosto toteaa, että tällaiset kannanotot eivät ole vastineita eikä tiedotusvälineillä ole velvollisuutta niiden julkaisemiseen. Nyt lehti oli tehnyt kevätkokouksesta uutisen, jossa se toi esille kannanoton sisällön: ”Kunnallisjärjestö paheksuu Kainuun Sanomien tapaa puuttua kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valintaa. Järjestön mielestä lehti haluaa rajoittaa mielipiteen vapautta asiassa.” Kantelija kiinnittää huomiota myös mielipidekirjoitustensa julkaisematta jättämiseen. Koska päätoimittaja kantaa vastuun lehden sisällöstä, hänellä täytyy olla päätösvalta siitä, minkälaisia mielipidekirjoituksia lehdessä julkaistaan. Rakennelma on sananvapausjärjestelmämme kannalta keskeinen, eikä JSN:n tehtäviin kuulu ottaa kantaa päätoimittajan tällä perusteella tekemiin päätöksiin.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.