3126/SL/02

Vapauttava

Lehti julkaisi kantelijan yleisönosastokirjoituksen lyhennettynä. Kantelijan mielipiteen olennainen sisältö kävi kuitenkin ilmi kirjoituksen esimerkkitapauksesta, jonka lehti julkaisi. Vapauttava.

KANTELU Kantelija toimitti Satakunnan Kansalle mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin 28.2.2002 karsittuna siten, että kirjoituksesta jätettiin pois sen alkuosa. Näin tehtiin siitä huolimatta, että päätoimittaja oli kantelun mukaan vastannut myöntävästi kantelijan kysymykseen, meneekö juttu lyhentämättömänä ja muuttumattomana lehteen. Tosin päätoimittaja oli maininnut editointia tarvittavan.LEHDEN VASTAUSSatakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo vastauksessaan, että kantelijan yleisönosastokirjoitusta on kohdeltu aivan samoin kuin muitakin mielipidekirjoituksia. Niiden lyhentäminen, oikeinkirjoitusten korjaaminen, otsikointi, väliotsikointi ja tiivistäminen ovat tavallista journalistista työtä, jolla pyritään lukijaa palvelevaan selkeään ilmaisuun. Kantelijan kirjoituksen alkuosa oli vaikeasti ymmärrettävä sekä sisällöllisesti että kielellisesti. Sen mahdollinen ajatus sisältyi kirjoituksen loppuosaan, joka julkaistiin. Päätoimittaja Jokisen mukaan kantelijalle kerrottiin etukäteen, että lehti käsittelee jokaisen kirjoituksen julkaisukuntoon normaalin hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Jos kantelija olisi kieltänyt tällaisen käsittelyn, tekstiä ei olisi otettu vastaan. RATKAISUSatakunnan Kansa julkaisi kantelijan yleisönosastokirjoituksen lyhennettynä. Siitä oli poistettu yli puolet, koko alkuosa, jossa kantelija toi esille näkemyksensä pankin mainosväittämien ja todellisen palvelun välisestä ristiriidasta. Karsitussa osuudessa kantelija oli painottanut pankin ja asiakkaan välisen luottamuksen tärkeyttä ja taustoittanut kirjoituksen lopussa esille tuomaansa esimerkkitapausta. Vain esimerkkitapaus julkaistiin. Journalistin ohjeiden 1. kohdan mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään muodossa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Yleisönosastoissa nämä vaatimukset edellyttävät, että mikäli toimitus pitää aiheellisena julkaista yleisönosastolle tarkoitetun kirjoituksen, se on julkaistava niin, että sen olennainen asiasisältö säilyy.Neuvoston käsityksen mukaan kantelija halusi kirjoituksessaan tuoda esille näkemyksensä, että pankki ei ole luottamuksen arvoinen. Tämä, kantelijan mielipiteen olennainen sisältö kävi ilmi kirjoituksen esimerkkitapauksesta, jonka lehti julkaisi. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että kantelijalle oli sekä kantelun että lehden vastauksen mukaan kerrottu editointitarpeesta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, kun se julkaisi kantelijan yleisönosastokirjoituksen lyhennettynä.