3118/SL/02

Vapauttava

Sanomalehden viikkoliitteen juttu perustui toimittajan omiin kokemuksiin Cityshamaanien tarjoamasta äänihoidosta. Cityshamaanit tiesivät haastattelutilanteesta ja saivat ennen julkaisemista tutustua artikkeliin. Tyytymättömyys jutun näkökulmaan tai tyyliin ei ollut riittävä peruste haastattelusuostumuksen peruuttamiseen. Koska jutussa ei ollut asiavirheitä, lehden ei tarvinnut julkaista kantelijan vaatimaa oikaisua. Vapauttava.

KANTELUHelsingin Sanomien Nyt-liitteessä 12/2002 julkaistussa jutussa kerrottiin Cityshamaanit nimisestä ryhmästä ja sen tarjoamista äänihoidoista. Jutun otsikkona oli ”Shamaanien sävelet / Nainen kokeili Cityshamaanien äänihoitoa ja oli jäätyä”. Tilaisuuden järjestämiseen osallistuneen kantelijan mukaan jutun sitaatit oli irrotettu asiayhteydestään ja liitetty niihin kuulumattomiin yhteyksiin. Koska juttu ei vastannut todellisuutta, kantelija kielsi sen julkaisemisen. Tästä huolimatta juttu julkaistiin, mutta kantelijan vaatimaa oikaisua ei tehty. Sen sijaan lehti julkaisi numerossa 13/2002 Suomen Shamaaniseuran kirjoituksen, jossa jatkettiin Cityshamaanien arvostelua. LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen mukaan kirjoitus tehtiin alusta asti yhteisymmärryksessä Cityshamaanien kanssa. Heille tarjottiin mahdollisuutta lukea etukäteen kirjoitus ja korjata siinä mahdollisesti olleet asiavirheet. Ryhmän edustaja kuitenkin sanoi kirjoituksen olevan valhetta ja halusi kieltää koko kirjoituksen julkaisemisen, mihin lehti ei ilman konkreettisia perusteluita tietenkään voinut suostua. Kirjoituksen ilmestyttyä kantelija lähetti toimitukseen kirjeen, joka oli otsikoitu oikaisuksi. Siinä ei kuitenkaan puhuttu varsinaisista asiavirheistä, vaan lehteä syytettiin tarkemmin yksilöimättä valheista. Tällaista lehteä loukkaavaa mielipidekirjoitusta toimitus ei ollut velvollinen julkaisemaan. Kantelussa mainittu Nyt-liitteen kirjeet palstalla julkaistu lukijan kommentti Cityshamaaneja koskeneeseen kirjoitukseen ei puolestaan liittynyt kantelijan asiaan millään tavalla.RATKAISUNyt-liitteen juttu perustui toimittajan omiin kokemuksiin Cityshamaanien tarjoamasta äänihoidosta. Toimittajan näkemystä hoidosta kuvaa kohta, jossa hän luonnehti tunnetilaansa hoidon aikana: ”Shamaani rykii, koira juoksee ympäriinsä ja hoidettavan jäinen pää kääntyy hitaasti patjalla: kuolisin nauruun, ellei olisi niin ikävä äitiä”. Jutussa Cityshamaanit kertovat, että ”hoito aloitetaan sydämen A:sta ja siihen lopetetaan. Sitten mennään maatähden kautta maakeskukseen, ja sieltä sielun tähden kautta universumikeskukseen”. Artikkelin ilmestymisen jälkeen julkaistussa Suomen Shamaaniseura ry:n yleisönosastokirjoituksessa ehdotettiin, että ”väärinkäsitysten välttämiseksi Cityshamaaniryhmän tulisi vaihtaa nimensä, jotta käsitteet vastaisivat toimintaa”. Luottamuksellinen suhde haastateltavan ja toimittajan välillä on tiedonvälityksen kannalta tärkeä. Tämä sisältää sen, että haastattelutarkoituksesta kerrotaan selvästi ja haastateltava saa ennalta tietää, millaisessa yhteydessä hänen haastatteluaan käytetään. Haastateltavan pyyntöön tarkistaa lausumansa ennen julkaisemista on puolestaan syytä suostua asiatietojen varmistamiseksi. Haastattelun tarkistamisoikeus ei kuitenkaan ulotu virheiden korjaamista pidemmälle. Neuvosto pitää ymmärrettävänä, että Cityshamaanit katsoivat Nyt-liitteen jutun sisältäneen itseensä kohdistunutta ironiaa ja ivaa. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että Cityshamaanit esiintyivät jutussa vain etunimillään, eivätkä he olleet tunnistettavissa myöskään jutun valokuvista. Cityshamaanit tiesivät haastattelutilanteesta, ja heillä oli myös mahdollisuus ennen julkaisemista tutustua artikkeliin ja korjata siinä mahdollisesti olleet asiavirheet. Oikaisupyynnössään kantelija, yksi tilaisuuden järjestäneistä Cityshamaaneista, ei kuitenkaan yksilöinyt artikkelissa mahdollisesti olleita asiavirheitä. Näin ollen kyse lienee pikemminkin siitä, että jutun tyylilaji ja painotukset eivät miellyttäneet kantelijaa, kuin varsinaisista asiavirheistä. Tyylilajin ja näkökulman valinta on kuitenkin aina tiedotusvälineen päätettävissä. Tyytymättömyys jutun näkökulmaan tai tyyliin ei puolestaan ole riittävä peruste haastattelusuostumuksen peruuttamiseen. Neuvoston mielestä Suomen Shamaaniseuran kommentti Cityshamaaneja koskeneeseen kirjoitukseen ei ollut poikkeuksellisen kärkevä eikä sen julkaisemiselle ollut mitään estettä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.