2918/YLE/00

Vapauttava

Television ajankohtaisohjelmaan sisältyi jakso, jossa haastateltu tutkija jäi miettimään sopivaa vastausta. Haastatellun esittäminen leikkaamattomana ei heikentänyt katsojan luottamusta kantelijan asiantuntevuuteen, eikä miettimistaukoa näytetty loukkaavassa tarkoituksessa. Vapauttava.

KANTELUTV2 esitti 13.6.2000 Ajankohtainen Kakkonen –ohjelman, jossa käsiteltiin biotekniikan tutkimuksen tilaa ja alan tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Kantelijan haastatteluosuudessa oli nostettu keskeiseksi asiaksi hänen mahdollinen jääviytensä Ympäristöministeriön virkamiehenä hoitamaan biotekniikkaan liittyviä asioita, koska hän on tutkijanuransa aikana ollut kehittämässä geeniteknistä tuotetta. Kantelijan mukaan ohjelmassa ei ollut asiavirheitä. Siitä saa kuitenkin sellaisen käsityksen, että kantelija olisi vilpillisesti salannut omasta aikaisemmasta toiminnastaan jotakin sellaista, joka voi olla esteenä kantelijan toiminnalle virkamiehenä Ympäristöministeriössä. Todellisuudessa kantelija ei ole virkamiesurallaan koskaan pyrkinyt salaamaan aikaisempaa toimintaansa geenitekniikan tutkijana. Erityisen loukkaavana kantelija pitää ohjelman kohtaa, jossa hän katkaisi vastauksensa ja pyysi kuvauksen pysäyttämistä miettiäkseen parasta tapaa ilmaista sanottavansa. Ennen haastattelua toimittajan kanssa käymänsä keskustelun perusteella kantelija oletti, että miettimistauot leikataan haastattelusta pois. Kantelija oli ennen haastattelun alkua tiedustellut toimittajalta, voiko kantelija katkaista haastattelun, jos niin haluaa. Toimittajan vastaus oli, että kantelija voi niin tehdä. Lisäksi kantelija katsoo, että hänen sisarensa mainittiin ohjelmassa täysin tarpeettomasti ja tavalla, joka loukkaa myös hänen mainettaan ja kunniaansa.YLEISRADION VASTAUSTV2:n Ajankohtaisohjelmien päällikkö Jyrki Richt kertoo Ajankohtaisen Kakkosen nostaneen kantelun kohteena olevassa jutussaan julkiseen keskusteluun oleellisen yhteiskunnallisen kysymyksen. Elintarviketuotannon ja lääketieteen kautta geenimuuntelun kehitys koskettaa käytännössä jokaista kansalaista. Toimittaja haastatteli juttua varten alan tutkijoita, teollisuuden edustajia ja poliitikkoja. Yksi haastateltavista oli ympäristöministeriön tuolloinen ylitarkastaja Tuula Pehu, jonka virkatehtäviin kuului mm. alan lainsäädännön kehittäminen. Pehu oli virkansa myötä myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan geenitekniikan lautakunnan jäsen. Ohjelman jälkeen ministeriö on ryhtynyt selvittämään, voivatko lautakunnan jäsenten patentit sumentaa heidän objektiivisuuttaan. Jutussa tuotiin esiin Pehun mahdollinen jääviys tehtäviinsä, sillä Pehu on myös geenimuunnellun perunalajikkeen patentin haltija. Ohjelmassa ei kuitenkaan millään tavalla anneta ymmärtää, että Pehu olisi vilpillisesti salannut asiaa, kuten Pehu kantelussaan väittää. Toimittajan spiikissä tuotiin esille myös se, että Pehu ei katso itseään jääviksi. Pehun kerrottiin kehittäneen geenimuunnellun perunan ”yhdessä siskonsa kanssa”. Kyseessä on kiistaton fakta, jonka on vaikea katsoa loukkaavan ketään. Pehu sanoo sopineensa toimittajan kanssa etukäteen, että hän voi katkaista halutessaan haastattelunsa. Ohjelman toimittajan mukaan mitään sopimusta haastattelun keskeyttämisestä ei tehty. Haastattelutilanteessa syntyneen materiaalin suhteen noudatettiinkin alan normaalia käytäntöä, jonka mukaan materiaalista poimitaan valmiiseen ohjelmaan jutun teemojen kannalta tärkeimmät kohdat. Pehun vastaus sisältää haastateltavan käsityksiä mediasta, eikä miettimistauko millään tavoin viittaa Pehun luotettavuuteen tai kyvykkyyteen.RATKAISUJutun yksi keskeisistä teemoista oli geenimuuntelun turvallisuus, valvonta ja sääntely. Ohjelmassa haastateltiin useita asiantuntijoita, myös kantelijaa, jonka virkatehtäviin kuului mm. alan lainsäädännön kehittäminen. Ohjelmassa kiinnitettiin huomiota kantelijan mahdolliseen jääviyteen, koska kantelija on myös geenimuunnellun perunalajikkeen patentin haltija. Neuvoston mielestä ohjelmassa ei kuitenkaan väitetty tai annettu edes ymmärtää, että kantelija olisi pyrkinyt salaamaan asian. Kantelijan mielestä myös hänen sisarensa mainittiin ohjelmassa loukkaavalla tavalla. Tämäkään ei neuvoston arvion mukaan pidä paikkansa. Ohjelmassa kantelijan kerrottiin kehittäneen geenimuunnellun perunan yhdessä siskonsa kanssa. Tämä on tosiasia, jonka ohjelmantekijät esittivät neutraalisti. Kantelun mukaan toimittaja oli suostunut haastattelun katkaisemiseen kantelijan niin halutessa. Yleisradio puolestaan kertoo, että mitään sopimusta haastattelun keskeyttämisestä ei tehty. Näin ollen osapuolten kertomukset ovat tässä kysymyksessä toisilleen täysin vastakkaiset. Neuvosto ei voi tuomioistuimen tavoin kuulla ja arvioida osapuolten kertomusten luotettavuutta eikä muutenkaan selvittää, mitä osapuolten välillä tosiasiallisesti keskusteltiin haastattelun keskeyttämisestä. Sen sijaan neuvosto otti kantaa miettimistauon esittämiseen ohjelmassa. Kyseisessä kohdassa kantelija arvioi median tapaa käsitellä geenimuuntelua. Hän aloittaa vastauksensa, sanoo ”sori”, jää miettimään lähes kymmeneksi sekunniksi ja jatkaa toimittajan jatkokysymyksen jälkeen vastaustaan. Ohjelman arvo ei olisi neuvoston mielestä kärsinyt lainkaan, vaikka kohta olisi leikattu pois. Neuvosto korostaa, että haastateltavan pitää voida luottaa haastattelunsa asialliseen käsittelyyn. Koska kohdan esittäminen ei neuvoston arvion mukaan kuitenkaan heikentänyt katsojan luottamusta kantelijan asiantuntevuuteen, eikä miettimistaukoa näytetty loukkaavassa tarkoituksessa, neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimiin.