2798/PL/99

Vapauttava

Pyhäjokiseutu kertoi kahdessa eri uutisessa lääninhallituksen tuominneen ylilääkärin terveyskeskuspalvelut kieltävän kirjelmöinnin ja antaneen asiasta ylilääkärille huomautuksen. Ylilääkärin mielestä uutiset olivat tarkoitushakuisia ja virheellisiä. Uutisiin sisältyi kaksi virhettä, joista toisen lehti oikaisi oma-aloitteisesti. Toista virhettä lehti ei havainnut, eikä kantelija esittänyt oikaisuvaatimusta. Lehdessä esitetty arvostelu kohdistui julkisen viran haltijaan asiassa, jolla oli yleistä merkitystä. Vastine tai oikaisupyyntö olisi ollut syntyneessä tilanteessa luontevin ja suositeltava keino vastata esitettyyn arvosteluun ja korjata samalla se virhe, jota lehti ei itse ollut huomannut. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUPyhäjokiseutu julkaisi 12.3.1999 uutisen, jossa kerrottiin Lääninhallituksen kantelijaa koskeneesta ratkaisusta otsikolla ”Lakimääräisiä palveluja ei saa rajoittaa / Lääninhallitus tuomitsi ylilääkäri Mäenpään terveyskeskuspalvelut kieltävän kirjelmöinnin”. Kantelijan mielestä kirjoitus oli sekä tarkoitushakuinen että virheellinen ja kantelijan asemaa ja henkilöä loukkaava. 4.8.1999 julkaistussa uutisessa lehti kertoi Kilpailuviraston samasta asiasta antamasta lausunnosta otsikolla ”Kilpailuvirasto vastasi työterveyspalvelukiistaan”. Kantelijan mukaan uutisessa todetaan tosiasiana kantelijan aiheuttaneen sadoille Oulaisten seudun työnantajille aiemmin lähettämällään kirjeellä sekaannusta. Kantelija lähetti kirjeet vain noin 50 työnantajalle, joista yksi otti kantelijaan yhteyttä täsmentääkseen asiasisältöä. Kantelijan mielestä toimittajan viittaus oli provosoiva ja liioitteleva. Lisäksi uutisessa todetaan, että ”Lääninhallitus antoi myöhemmin asiasta ylilääkärille huomautuksen”. Tosiasiassa lääninhallitus kiinnitti allekirjoittaneen huomiota (kyseiseen asiaan), joka ei suinkaan ole kurinpitotoimenpide. Kilpailuviraston lausunnossa on siteerattu kantelijan kirjettä seuraavasti: ”Terveydenhuollossa esiintyy Mäenpään mukaan päällekkäisyyksiä julkisen ja yksityisen hoidon välillä. Päällekkäisten toimintojen välttämiseksi terveyspalveluiden kokonaissaatavuus ja rakenne olisi hänen mielestään tulevaisuudessa selvitettävä”. Kantelijan mielestä toimittaja oli kääntänyt myös tämän keskeisen ajatuksen päinvastaiseksi: ”Vaikka selvitettävän asian osapuolet vastineissaan toteavat, ettei päällekkäisyyksiä Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntainliiton ja Jokilaaksojen Työterveys Oy:n toiminnoissa ole, kilpailuviraston mukaan julkisen ja yksityisten palveluiden tarjoajien toiminnoissa päällekkäisyyttä esiintyy…”. LEHDEN VASTAUSPyhäjokiseudun päätoimittaja Marjaana Knuutila toteaa vastauksessaan aiheen käsittelyn alkaneen lehdessä syyskuussa 1998 muutamien työnantajalukijoiden esityksestä. Toimittaja haastatteli asian osapuolia ja tarkisti, että po. kirjeitä oli postitettu ”satoja”, mikä on mainittu myös Kilpailuviraston asiapapereissa. Terveyskeskuksen edustajat ottivat toimittajaan yhteyttä vedoten epäsuorasti, ettei asiaa käsiteltäisi lehdessä. Lehti kuitenkin katsoi asian olevan yleisesti niin merkittävän, ettei lukijoitaan edustava paikallislehti voi jättää sitä käsittelemättä. Ko. artikkeli julkaistiin Pyhäjokiseudussa 9.9.1998. Myöhemmät asiaa koskevat artikkelit ovat olleet seurantauutisointia. Runsaasti suoria sitaatteja sisältäneet jutut ovat perustuneet Oulun lääninhallituksen ja Kilpailuviraston lausuntoihin, jotka toimitus sai käyttöönsä normaalia uutishankintatietä. Päätoimittaja toteaa, että tuomitsi –sana esiotsikossa 12.3.1999 on voimakas ilmaisu, mutta toimittaja halusi vain selkeästi viestittää, että kantelijan menettely ei ole lääninhallituksen mielestä ollut oikea. Termiä ”kiinnittää huomiota” toimittaja on käyttänyt mm. 12.3.1999 julkaistussa artikkelissa, mutta 4.8.1999 termi on virheellisesti ”antoi … huomautuksen”. Kantelija ei ole kuitenkaan kertaakaan esittänyt oikaisuvaatimusta asiassa, joka jäikin toimituksessa tyystin huomaamatta. Sen sijaan toimitus korjasi oma-aloitteisesti 6.8.1999 toisen virheen, joka johtui uutisen perustiedoksi pyydetyn faxin epätarkkuudesta.Ylilääkäri Ahti Mäenpään johtaman terveyskeskuksen ja yksityisen työterveysaseman ympärille kehittynyt kiista on tuonut julkisuuteen valtakunnallisestikin merkittävän asian: kilpailuviraston lausunnon perusteella se tullee myös sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyyn. Koko asia lähti liikkeelle Mäenpään allekirjoittamasta, laajasti jaellusta kirjeestä. Uutisoinnissa ei siis voinut välttää hänen nimensä mainitsemista, mutta sitä ei tehty loukkaamistarkoituksessa.RATKAISUAsia koskee kantelijan johtaman terveyskeskuksen ja yksityisen terveysaseman ympärille kehittynyttä kiistaa, josta Pyhäjokiseutu kirjoitti ensimmäisen kerran 9.9.1998. Kantelu kohdistuu kahteen seurantauutiseen, joissa kerrotaan lääninhallituksen tuominneen ylilääkäri Mäenpään terveyskeskuspalvelut kieltävän kirjelmöinnin (12.3.1999) ja antaneen asiasta ylilääkärille huomautuksen (4.8.1999). Kantelijan mielestä uutiset olivat tarkoitushakuisia ja virheellisiä. Lehden mukaan uutisissa käsiteltiin yleisesti merkittäviä tietoja. Uutisiin sisältyi lehden mukaan kaksi virhettä, joista toisen lehti oikaisi oma-aloitteisesti. Toista virhettä lehti ei havainnut, eikä kantelija esittänyt oikaisuvaatimusta. Kilpailuviraston lausuntoa koskevassa uutisessa 4.8.1999 todetaan että ”johtava ylilääkäri itse kirjeitse korjasi työnantajille sekaannusta, minkä aiheutti sadoille Oulaisten seudun työnantajille aiemmin lähettämällään kirjeellä”. Neuvoston mielestä uutisessa ei väitetä kantelijan aiheuttaneen sekaannusta sadoille työnantajille, vaan kantelijan kerrotaan lähettäneen kirjeen sadoille työnantajille, mikä aiheutti sekaannusta. Neuvoston näkemyksen mukaan lehdellä on ollut perusteltuja syitä päätyä uutisessa esittämäänsä näkemykseen kirjeiden jakelun laajuudesta. Hyvän journalistisen tavan mukaan oikaisu on tehtävä heti, kun virhe havaitaan. Oikaisu on siis suoritettava nopeasti, mutta myös oikaisun pyytäjän on toimittava ripeästi. Lehti olisi oikaissut 4.8. julkaistussa uutisessa olleen huomautus-termiä koskeneen virheen, mikäli olisi saanut siitä tiedon. Kantelija ei kuitenkaan esittänyt lehdelle lainkaan oikaisuvaatimusta. 4.8. julkaistussa uutisessa olleen toisen virheen lehti oikaisi oma-aloitteisesti 6.8.1999 seuraavasti: ”…Asian osapuolista terveyskeskuksen vastineessa todetaan, että päällekkäisyyksiä Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntainliiton ja Jokilaaksojen Työterveys Oy:n toiminnoissa on. Jutussa todettiin virheellisesti, että päällekkäisyyksiä ei ole”. Neuvoston mielestä oikaisu tehtiin nopeasti ja selkeästi.Lehdessä esitetty arvostelu kohdistui julkisen viran haltijaan asiassa, jolla on yleistä merkitystä. Julkisissa viroissa toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärkevästikin. Neuvoston mielestä vastine tai oikaisupyyntö olisi ollut syntyneessä tilanteessa luontevin ja suositeltava keino vastata esitettyyn arvosteluun ja korjata samalla se virhe, jota lehti ei itse ollut huomannut. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Pyhäjokiseutu ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.