2733/AL/99

Vapauttava

KANTELU7 päivää –lehti julkaisi numerossa 8/99 artikkelin, jossa käsiteltiin toimitusjohtaja Jussi Uotin saamaa tuomiota sekä rahojen siirtoa otsikolla ”Kaikki rahat palautettiin!” Artikkelissa todetaan mm., että ”Sorian puolesta sopimuksen teki yhtiön varoja hallinnoinut helsinkiläinen asianajaja Pentti Koski”.Kantelijan mielestä artikkelissa annetaan ymmärtää, että kantelija olisi toiminut Uotin vahingoittamistarkoituksessa Uotin konkurssipesän kanssa. Kantelija toteaa, että hänen toiminnastaan liikemies Jussi Uotin avustaja on artikkelissa annettu perättömiä ja totuudenvastaisia tietoja. Kantelija ei ole ollut Uotin konkurssiasiassa missään yhteydessä asianajaja Peter Bützowiin, eikä hän toimi yhteistyössä asianajaja Peter Marxerin kanssa. Artikkelissa on kantelijan mukaan kyse Uotin antamista virheellisistä tiedoista, joiden totuudenvastaisuuden lehden on täytynyt tietää. Kantelija lähetti lehden päätoimittajalle 25.2.99 päivätyn vastineen ja oikaisupyynnön, joka on oheistettu kantelun liitteeksi.Kantelija kiistää tehneensä Soria Inc:n puolesta verottajaa edustaneen konkurssipesän hoitajan kanssa mitään sopimusta 22 miljoonan markan palauttamisesta suomalaisyhtiöille. Sopimusta ei ole olemassa, eikä kantelija ole vahvistanut 7 päivää -lehdelle sopimuksen olemassaoloa. Samalla kantelija kiistää hallinnoineensa koskaan mitään Soria Inc:n varoja. Kantelijan mukaan artikkelissa mainittua sopimusta verottajan kanssa ei ole olemassa, eikä sitä ole kantelijalta myöskään pyydetty. Kantelija ei ole lähettänyt Uotin tietämättä mitään Uotia koskevia muistioita mihinkään. Kantelija ei ole siirrellyt ko. 22 miljoonaa markkaa maailmalla eikä Suomessa. Uoti on aikaisemmin julkisuudessa (HS 19.2.99) ilmoittanut, että Soria Inc. palautti rahat Suomeen Uotin vaimon toimeksiannosta. Kantelija kertoo, että häntä on kuulusteltu Uotin perättömien väitteiden johdosta. Kuulusteluissa Jussi Uotin väitteet on todettu perättömiksi. Uotin toimeksiannot kantelijan asianajotoimistolle on lopetettu Uotin kanssa tehdyllä yhteisellä sopimuksella. Kantelija on täydentänyt kanteluaan 2.3.1999 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on 7 päivää -lehden päätoimittajan kantelijalle lähettämä telefax, jossa päätoimittaja toteaa että mikäli kantelija haluaa vastineensa julkaistavaksi, lehti julkaisee vastineen yhteydessä telefaxissa kerrotut tarkennukset sekä mahdollista muuta lehden saamaa aineistoa. Samalla lehti pyytää kantelijaa uudistamaan vastinepyynnön kirjallisesti. Kantelijan mielestä päätoimittajan kirjeestä ilmenee, että kantelun kohteena olleessa lehden numerossa julkaistut tiedot ovat olleet kantelijan osalta perättömiä. Vastineesta ilmenee myös, että lehti on tiennyt väitteet perättömiksi, ja että ne perustuvat yksinomaan Uotilta saatuihin tietoihin, joiden todenperäisyyttä ei ole mitenkään varmistettu.Kantelija on täydentänyt kanteluaan 15.3.1999 päivätyllä kirjeellä, jossa todetaan 7 päivää -lehden julkaisseen viimeisessä numerossaan kantelijan vastineen ja oikaisuvaatimuksen. Vastineen ja oikaisuvaatimuksen julkaisun yhteydessä lehti on esittänyt vastaavan päätoimittajan edellä kuvatut kommentit. Kantelijan mielestä lehti on näin jatkanut perätöntä kirjoittelua, vaikka lehden on täytynyt olla tietoinen väitteidensä perättömyydestä. Lisäksi kantelija huomauttaa, että todistustaakka perättömistä väitteistä on yksin 7 päivää –lehdellä. Kantelu kohdistuu vastineen osalta 7 päivää -lehden siihen numeroon, jossa kantelijan vastine ja oikaisuvaatimus julkaistiin.LEHDEN VASTAUS7 päivää –lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale katsoo, että varsinaisena kanteluna on pidettävä 25.2.1999 päivättyä kirjoitusta, johon Jokitaipale esittää vastineensa. Artikkelissa ei ole lehden mukaan syyllistetty kantelijaa mihinkään rikokseen, eikä siinä muutoinkaan ole annettu sellaista kuvaa, että kantelija olisi toimissaan syyllistynyt johonkin lainvastaiseen tekoon. Lisäksi Jokitaipale toteaa, että lehti on julkaissut painovapauslain mukaisesti kantelijan vastineen lehden numerossa 10/99. Kantelijan esittämien vastaväitteiden osalta lehti toteaa seuraavaa (numerointi kuten kohdassa 1):Konkurssipesän hoitaja, Eino Patoila, on vahvistanut kahteen kertaan lehden toimitukselle neuvotelleensa kantelijan kanssa aktiivisesti koko viime kesän ko. varojen palautumisesta. Lehden mielestä se, että rahat (22 Mmk) palautuivat neuvottelujen jälkeen, osoittaa että kantelija oli AA Patoilan kanssa neuvotellut juuri Soria Inc:n puolesta. Lisäksi lehti toteaa, että kantelija on toiminut Soria Inc:n asiamiehenä ainakin vuonna 1994. Lehti tarkentaa, että kyseessä ei ole sopimus vaan asianajaja Eino Patoilan kantelijalle lähettämä vahvistus siitä, miten rahojen palauttaminen vaikuttaisi vahingonvaatimukseen palautuneiden varojen osalta. Vaatimuksen kirjeen tuomisesta oikeuteen esitti rikosoikeudenkäynnissä syytettynä ollut Kari Uoti. Väite perustuu Uotin kertomaan. Lehti toteaa, että vastineen kohdassa 1 esitetyin perustein tulee selvitetyksi, että kantelija on osallistunut aktiivisesti 22 miljoonan markan siirtelyyn. Lehti ei halua ruotia muiden tiedotusvälineiden uutisointia. Lehden mielestä sillä ei ole olennaista merkitystä, onko Anne Uoti viime kädessä antanut määräyksen rahasiirrolle. Kantelijan ovat rikoksesta epäillyksi nimenneet Jussi Uotin konkurssipesä ja Jane Bates. Kantelija oli Jussi Uotin mukaan soittanut Uotille ja ilmoittanut, ettei voi enää toimia Uotin asianajajana, koska on itse epäiltynä rikoksesta samassa asiassa. RATKAISUOikeiden tietojen osalta neuvosto keskittyi arvioimaan kysymystä sopimuksen olemassa olosta. Lehden mukaan kantelija olisi tehnyt Soria Inc:n puolesta sopimuksen varojen palauttamisesta. Lehden esittämä väite on vakava, koska siitä voi saada sen kuvan, että kantelija olisi toiminut asianajajalle sopimattomalla tavalla. Tiedotusvälineen tehtävänä on perustella sellaiset väitteensä, jotka kohdistuvat yksilön kunniaan. Neuvoston mielestä lehti ei ole pystynyt perustelemaan väitettään sopimuksen olemassa olosta. Neuvosto totesi, että lehdellä oli näyttöä kantelijalle lähetetystä kirjeestä, mutta ei kantelijan tekemästä sopimuksesta. Kirjettä ei voida rinnastaa sopimukseen varsinkaan, kun kantelija ei ollut kirjeen lähettäjä. Neuvoston mielestä lehden olisi myös pitänyt suhtautua kriittisemmin haastateltavalta saamiinsa tietoihin, joita lehti ei ole pystynyt tarkistamaan muista lähteistä.Lehden esittämät väitteet synnyttivät vastineoikeuden. Lehti julkaisi kantelijan vastineen, jonka yhteydessä lehti kuitenkin esitti yksityiskohtaiset kommentit jokaiseen kantelijan vastineessaan esittämään seikkaan. Neuvosto ei pidä hyvän lehtimiestavan mukaisena, että vastinetta julkaistaessa siihen liitetään välittömiä jälkikirjoituksia tai -lausumia. Tämä koskee erityisesti vähätteleviä ja vastineen uskottavuuteen vaikuttavia huomautuksia. Koska lehti oli sille esitetystä selvityksestä huolimatta jälkikirjoituksessaan toistanut väitteensä, joita lehti ei neuvoston mielestä pystynyt riittävästi perustelemaan, neuvosto katsoo 7 päivää -lehden rikkoneen hyvää journalistista tapaa.