2707/IL/98

Vapauttava

Länsiväylä käsitteli pääkirjoituksessaan koulujen huumeongelmaa. Kirjoituksessa viitattiin koulutoimenjohtajan asiasta antamaan kommenttiin, jonka mukaan koulutoimenjohtaja olisi vähätellyt ongelmaa. Osapuolten kertomukset haastattelulausuman sisällöstä olivat kuitenkin ristiriitaiset. Lehden esittämien puhelinkeskustelujen pohjalta tehtyjen muistiinpanojen mukaan lehdellä oli neuvoston mielestä ollut perusteet päätyä pääkirjoituksessa julkaistuun tulkintaan. Mahdolliset asiavirheet olisivat olleet korjattavissa joko oikaisupyynnön tai vastineen avulla. Pääkirjoituksen otsikolla "Pää sekaisin" viitattiin neuvoston mielestä huumeisiin ja niiden vaikutuksiin, eikä otsikko näin ollen loukannut kantelijaa. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELULänsiväylä julkaisi 20.12.1998 pääkirjoituksen otsikolla ”Pää sekaisin?”, jossa päätoimittaja Janne Kaijärvi käsitteli Espoon koulujen huumeongelmaa. Pääkirjoituksessa todetaan, että ”Espoon koulutoimenjohtaja Atso Vilkkijärven mukaan peruskoulujen huumeongelma ei ole niin laaja, että kaupungissa tarvittaisiin yhtenäisiä toimintaperiaatteita.” Kantelijan kannanottoon viitataan myös saman lehden sisäsivuilla samaa aihetta käsitelleessä artikkelissa.Kantelija kertoo molempien kirjoituksien perustuvan Länsiväylän toimittajan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun. Kantelija kiistää pitäneensä toimittajan ehdottamia yhtenäisiä toimintaohjeita tarpeettomina. Kantelija sanoi oman näkemyksensä mukaan (ote kantelukirjelmästä):”Käsitykseni mukaan huumetilanne peruskouluissa ja lukiossa on vakava, mutta ei niin paha kuin toimittajan mainitsemassa, julkisuudessa huomiota saaneessa Matinkylän ammattioppilaitoksen luokassa, jonka oppilaista yli puolet oli paljastunut huumeenkäyttäjiksi. Toimittajan esitykseen yhtenäisten toimintaohjeiden antamisesta kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille totesin, että Espoon koululaitoksen hallinnollisen hajautuneisuuden vuoksi, mainitunlaisten sekä yleissivistäville kouluille että ammatillisille oppilaitoksille annettavien yhtenäisten ohjeiden laatiminen ja antaminen on varsin vaikeaa, koska koulut ja oppilaitokset toimivat usean eri lautakunnan alaisina.”Kantelija pitää pääkirjoitusta hyvän lehtimiestavan vastaisena, koska pääkirjoituksessa ilmoitetaan kantelijan esittäneen mielipiteen, jota hän ei ole esittänyt, ja pääkirjoitus saattaa kantelijan kyvyn hoitaa virkansa ja jopa mentaalisen terveydentilan julkisesti kyseenalaiseksi, minkä lisäksi toimittaja on ilmoittanut muille haastateltaville kantelijan esittäneen mielipiteen, jota kantelija ei ole esittänyt.LEHDEN VASTAUSLänsiväylän päätoimittaja Janne Kaijärvi on oheistanut vastauksensa liitteeksi haastattelun tehneen toimittajan puhelinkeskustelun pohjalta tekemät muistiinpanot, joiden lehti katsoo osoittavan, että kantelija ilmoitti selvästi pitävänsä yhtenäisiä toimintaohjeita tarpeettomina. Kantelija sanoi toimittajan muistiinpanojen mukaan (ote lehden vastauksen liitteestä): ”Peruskoulun yläasteilla ei ole yhtenäisiä ohjeita siihen, miten mahdolliseen huumeongelmaan tulee tarttua. Koulutoimenjohtaja ei pidä sitä tarpeellisenakaan, koska uskoo huumeongelman olevan yläasteilla marginaalinen verrattuna vanhempien nuorten opinahjoihin. Tosin hän tietää ongelman olevan tuttu yläasteillakin.”Lehti olettaa kantelijan viittaavan henkisen terveydentilansa kyseenalaistamisen osalta pääkirjoituksen otsikkoon, joka tarjoaa lehden mukaan mahdollisuuden väärinkäsitykseen. Lehti kuitenkin viittasi otsikolla yksinomaan huumeisiin ja niiden vaikutukseen, ei suinkaan kantelijan kykyihin tai mielenterveyteen. Lisäksi lehti ilmoittaa, ettei kantelija ole toimittanut kirjoitusten osalta toimitukseen vastinetta.RATKAISUKantelijan ja lehden erimielisyys kohdistuu siihen, onko kantelija sanonut pitävänsä huumeongelmaa koskevia yhtenäisiä toimintaohjeita tarpeettomina. Neuvosto totesi, että osapuolten kertomukset haastattelulausuman sisällöstä ovat ristiriitaiset. Lehden esittämien puhelinkeskustelujen pohjalta tehtyjen muistiinpanojen mukaan päätoimittajalla on neuvoston mielestä kuitenkin ollut perusteet päätyä pääkirjoituksessa julkaistuun tulkintaan. Mahdolliset asiavirheet olisivat olleet korjattavissa joko oikaisupyynnön tai vastineen avulla. Neuvoston mielestä pääkirjoituksen otsikolla ”Pää sekaisin” viitataan huumeisiin ja niiden vaikutuksiin, eikä otsikko näin ollen loukkaa kantelijaa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Länsiväylä ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa