2587/YLE/97

Vapauttava

Ylen MOT-ohjelmassa käytiin läpi arvioita, joita julkisessa keskustelussa on esitetty ympäristön tilasta ja kehityksen suunnasta. Yhtenä esimerkkinä esiteltiin tiedekeskukseen sijoitettua laskuria, joka kuvasi eliölajien häviämistä. Toimittaja laati laskurin perusteella esimerkin, jonka mukaan kaikki eliölajit kuolisivat sukupuuttoon vuoteen 2003 mennessä. Esimerkki oli kärjistetty, mutta laskurin yhteydessä annetuille tiedoille rakentuva ja sen vuoksi myös perusteltu. Ylen ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUYlen MOT-ohjelmassa 1.12.1997 tarkasteltiin ympäristön tilasta käytävää keskustelua. Esillä olivat niin teoriat happosateista metsien kasvun tyrehdyttäjinä kuin erilaiset mittaustulokset ilmaston lämpötilan muutoksistakin. Yhtenä yksityiskohtana käsiteltiin tiedekeskus Heurekassa olevaa kelloa, jonka laskuri kuvasi eliölajien häviämistä. Toimittajan mukaan laskuri osoitti, että 2,3 miljoonaa eliölajia olisi kuollut sukupuuttoon vuoden 1993 alusta lähtien. Toimittaja totesi myös, että varovaisimman arvion mukaan maailmassa olisi noin viisi miljoonaa eliölajia, ja että laskuri päätyisi tähän viiteen miljoonaan vuonna 2003. Nämä väitteet esitettiin kantelijalle, tiedekeskus Heurekan johtajalle. Ohjelmaan sisältyneissä vastauksissaan kantelija toi esille, että lajien synty ja häviäminen ovat luonnollisia prosesseja, ja huomautti, että kysymys ei ollut siitä, että kaikkien lajien väitettäisiin kuolevan sukupuuttoon vuoteen 2003 mennessä. Samoin oli mukana kantelijan vastaus, jossa tämä totesi, että kellon tavoitteena on hätkähdyttää ja pysähdyttää, ja että kyseessä on monimutkainen asia, josta on olemassa vähän eksaktia tietoa.Kantelijan mukaan hänen vastauksistaan oli leikattu olennainen asiasisältö pois. Kantelija sanoo, että hän torjui toimittajan esittämän arvion viiden miljoonan eliölajien lukumäärästä ja osoitti, että se edustaa mahdollisesti vain viittä prosenttia kokomaapallon eliölajeista. Kun tämä osuus poistettiin, vastaus vääristyi oleellisesti. Aikapula ei riitä selitykseksi, kysymys oli valinnasta ja tietoisesta väärinkäytöstä. Kantelija esitti haastattelussa uusinta tieteellistä tietoa eliölajien määristä. Tämän relevantin tiedon toimittaja päätti kuitenkin sensuroida, joten koko sanoma vääristyi.Kantelun liitteenä on kantelijan Ylelle lähettämä oikaisupyyntö ja siihen annettu kielteinen vastaus.YLEN VASTAUSOhjelmajohtaja Astrid Gartz toteaa, että MOT-ohjelmassa ei tarkasteltu eliölajien lukumäärää tai sukupuuttoon kuolemisen vauhdista käytävää keskustelua itsessään, vaan tiedekeskus Heurekan tästä aiheesta tarjoamaa informaatiota. Heurekan ”Maailman tila”- laskurin informaatiotaulu kertoo, että maailmassa arvioidaan olevan 5-37 miljoonaa lajia. Edelleen siinä ilmoitetaan, että niistä kuolee vuosittain sukupuuttoon 500 000 lajia. Vuonna 1993 käynnistetty laskuri näytti näin ollen marraskuussa -97 lukua 2,3 miljoonaa. Toimittajan ja kantelijan keskustelussa kantelija ei siten torjunut toimittajan, vaan Heurekan esittämän arvion eliölajien lukumäärästä. Tässä yhteydessä ei ollut merkitystä sillä, mitä alan johtavat tiedemiehet nyt arvioivat eliölajien määräksi. Kantelijaa ei haastateltu biodiversiteettikysymysten asiantuntijana, vaan sellaisen tiedotuslaitoksen johtajana, jonka tehtävänä on popularisoida tiedettä yleisölle. Kantelija ei ole myöskään osoittanut, että ohjelmassa olisi ollut asiavirheitä. RATKAISUMOT-ohjelmassa käytiin läpi väitteitä ja arvioita, joita julkisessa keskustelussa on esitetty ympäristön tilasta ja kehityksen suunnasta. Yhdistävänä piirteenä oli se, että näiden teorioiden mukaan ympäristön tila on selkeästi ja merkittävästi huonontumassa. Ohjelmassa olivat pääosassa ne, jotka suhtautuivat varauksin tai vastustaen kyseisiin, julkisuudessa hyvinkin laajasti hyväksyttyihin teorioihin. Ympäristöuhkia ja niistä käytävää keskustelua tarkasteltiin näin ollen yhdestä, rajatusta kulmasta käsin. Tällaiseen näkökulman valintaan tiedotusvälineellä on oltava mahdollisuus. Ohjelman eliölajien laskuria koskeva osuus pohjautui niille tiedoille, jotka oli mainittu laskurin lähtöasetelmissa. Toimittaja valitsi näistä tiedoista eliölajien alimman arvion, viisi miljoonaa eliölajia, ja rakensi esimerkkinsä tämän luvun varaan. Vaikka itse laskuriin oli valittu toinen lähtöluku, pysyi esimerkki laskurin antamissa rajoissa. Toimittajan laatimaan esimerkkiin olisi laskurin tietojen perusteella voinut päätyä kuka tahansa sitä tarkasteleva ihminen, jolla ei ole erityistietoja asiassa. Esimerkki oli kärjistetty, mutta annetuille tiedoille rakentuva ja sen vuoksi myös perusteltu. Neuvostolla ei ollut näin ollen huomauttamista myöskään siitä, että kantelijan vastauksista oli otettu ohjelmaan vain ne kohdat, joilla oli merkitystä laskurin antamaa kehityskuvaa arvioitaessa.