2349/PL/96

Vapauttava

Paikallislehti selosti kantelijan kunnalle tekemää, taloyhtiötä koskevaa korjausavustushakemusta. Kantelijan hakemuksessa oli otettu esille myös laajoja, periaatteellisia kysymyksiä. Kyse oli koko taloyhtiötä kohdanneista ongelmista, joilla oli yleistä mielenkiintoa. Lehdellä ei neuvoston mielestä ollut syytä epäillä, että kantelija olisi halunnut kieltää tietojen julkaisemisen. Artikkeli oli sävyltään asiallinen. Siitä olisi tosin voinut selkeämmin ilmetä, että artikkeli perustui asiakirjoihin eikä kantelijan haastatteluun. Lehti julkaisi kuitenkin viivyttelemättä kantelijan kirjoituksen, missä hän saattoi oikaista mahdollisesti syntyneet väärinkäsitykset. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELULuoteis-Uusimaassa julkaistiin 23.2.1996 artikkeli ”Asunnon ostajalle tuli monta ikävää yllätystä”. Siinä kerrottiin vaikeuksista, joihin taloyhtiö, jossa kantelijakin asui, oli törmännyt asuntojen valmistusvuodesta lähtien. Artikkeli perustui tietoihin, jotka kantelija oli kirjannut kunnalle tekemäänsä korjausavustushakemukseen. Lehti ei kuitenkaan ollut ottanut yhteyttä kantelijaan tai taloyhtiöön ennen artikkelin julkaisemista.Artikkelissa kerrottiin kantelijan ja taloyhtiön nimi. Kantelijan mukaan taloyhtiön maine kärsi tämän vuoksi pahan kolauksen ja asuntojen myynti vaikeutui. Lisäksi artikkelista sai sen käsityksen, että se oli laadittu kantelijan toimeksiannosta. Tämä puolestaan vaikeuttaa kantelijan mahdollisuuksia toimia taloyhtiössä tai muutenkaan paikkakunnalla. Kantelija kiinnittää vielä huomiota siihen, että lehti ei toisaalta julkaissut rakennustöitä tehneiden, ongelmia aiheuttaneiden yritysten nimiä.LEHDEN VASTAUSLuoteis-Uusimaan päätoimittaja Eero Ahola kertoo lehtensä seuraavan tarkasti kunnallista päätöksentekoa Vihdissä. Kantelija oli hakenut kunnalta korjausavustusta, jonka kunnan asuntosihteeri oli evännyt. Kantelijan kunnanhallitukselle osoittamasta valituksessa ja sen liitteissä kerrottiin asunnon ostajan tilanteesta silloin, kun taloyhtiössä ilmenee rakennusvirheitä ja rakentaja on mennyt konkurssiin. Asunnonostajan epävarma asema ilmeni hyvin. Lehti kertoi päätöksestä, jonka kunnanhallitus teki kantelijan valituksen johdosta. Asiaa pidettiin samalla niin tärkeänä kuluttajille, että uutista laajennettiin lainaamalla otteita ja asiatietoja kantelijan valituskirjelmästä. Artikkelista ilmeni selvästi, että tiedot olivat peräisin kantelijan kunnalle lähettämästä kirjeestä. Kantelijaan ei otettu yhteyttä, koska kyse oli kunnanhallituksen päätöksestä. Lehdellä ei ollut myöskään aihetta olettaa, että kantelija olisi halunnut kieltää nimien julkaisemisen. Ongelmallisiksi väitettyjen yritysten nimiä ei julkaistu, koska riittävää näyttöä laiminlyönneistä ei tuolloin ollut. Artikkelissa ei ollut asiavirheitä. Lehti julkaisi kantelijan vastineen viivytyksettä.RATKAISULuoteis-Uusimaan artikkelissa selostettiin kantelijan kunnalle tekemää korjausavustushakemusta ja siitä annettua päätöstä. Kyse oli näin ollen julkisista asiakirjoista poimituista tiedoista. Hyvän journalistisen tavan kannalta tiedon julkisuus ei välttämättä aina merkitse sitä, että tiedotusväline voisi sen vapaasti julkaista. Tällainenkin tieto voi koskea henkilön yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa seikkaa. Nyt lehti kertoi kantelijan ostamaan asuntoon, hänen kotiinsa ja niin muodoin yksityiselämäänsä liittyvistä seikoista. Samalla oli kuitenkin kyse myös koko taloyhtiöttä kohdanneista ongelmista, joilla oli yleistä mielenkiintoa ja informaatioarvoa lukijoille. Kantelija otti kunnalle osoittamassaan kirjelmässä esille myös laajoja, periaatteellisia kysymyksiä. Lehdellä ei neuvoston mielestä ollut syytä epäillä, että kantelija olisi halunnut kieltää tietojen julkaisemisen. Kunnanhallitusten päätösten raportointi ei myöskään edellytä, että osapuoliin otetaan yhteyttä heidän kommenttiensa saamiseksi. Lehden selostus oli sävyltään asiallinen. Siitä olisi tosin voinut selkeämmin ilmetä, että artikkeli perustui nimenomaan asiakirjoihin eikä kantelijan haastatteluun. Lehti julkaisi kuitenkin viivyttelemättä kantelijan kirjoituksen, missä hän saattoi oikaista mahdollisesti syntyneet väärinkäsitykset. Neuvosto katsoo näin ollen, että Luoteis-Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.