2347/YLE/96

Vapauttava

Television kuluttajaohjelmassa käsiteltiin palkkiota, jonka lakimies oli perinyt erään taloyhtiön home- ja kosteusvauriokiistan hoitamisesta. Ohjelmassa arvosteltiin lakimiehen laskutusta voimakkaasti, osin kiistanalaiseksi jäänein perustein. Lakimiehelle tarjottiin toistuvasti tilaisuutta omien näkemystensä esittämiseen, mutta hän kieltäytyi haastattelusta korostaen, että taloyhtiö oli hyväksynyt laskun ja että jatkokeskusteluun ei tämän vuoksi ollut syytä. Neuvosto totesi, että ohjelmassa olisi pitänyt selvästi kertoa, että taloyhtiö oli maksanut laskun eikä ollut riitauttanut asiaa. Kun kantelijalle oli kuitenkin toistuvasti tarjottu mahdollisuutta näkemystenstä esittämiseen, ei kantelu johtanut enempiin toimiin.

KANTELUKuningaskuluttaja-ohjelmassa 20.2.1996 käsiteltiin lakimiehenä toimivan kantelijan laskutusta. Kantelija oli hoitanut erään taloyhtiön kosteus- ja homevahinkoasiaa, laatinut asiassa kirjelmiä ja käynyt neuvotteluja. Kantelijan taloyhtiölle esittämän laskun loppusumma oli noin 51.000 markkaa. Ohjelmassa luotiin virheellisesti kuva, että taloyhtiö olisi pitänyt kantelijan laskutusta kohtuuttomana tai että laskutus olisi riidanalainen. Siinä väitettiin useaan kertaan, että ”taloyhtiö” tai ”asukkaat” olisivat moittineet laskua. Taloyhtiö ei ole kuitenkaan reklamoinut laskusta, vaan on hallituksen ja vielä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä päättänyt maksaa laskun. Toimittaja väitti vielä, että kantelija olisi luvannut hoitaa asiaan perehtymisen ilmaiseksi. Kyse oli kuitenkin siitä, että jos toimeksiantosopimusta ei olisi tehty, kantelija ei olisi laskuttanut asiaan perehtymisestä, muuten kyllä. Tämä oli selvää siksi, että jutussa oli kertynyt laaja tekninen aineisto, johon perehtyminen oli yhtä tärkeää kuin oikeuskirjallisuuden ja käytännön selvittäminen.Ohjelmassa väitettiin edelleen virheellisesti, että kantelija olisi jättänyt asian hoitamisen kesken. Kantelija oli kuitenkin saanut aikaiseksi urakkasopimuksen alkuperäisen urakoitsijan kanssa. Jäljelle jäi vain kysymys selvittelykulujen maksamisesta. Tässä asiassa kantelija oli luvannut auttaa veloituksetta ja olisi ollut puhelimitse tavoitettavissa viimeisen asiaa käsitelleen kokouksen aikana. Kantelijan käyttämästä tuntiveloituksesta annettiin virheellinen tieto. Kantelijan tuntiveloitus ei ollut 750 markkaa (sinänsä täysin tavanomainen tuntihinta), vaan 400 markkaa tunti, mikä ilmenee laskusta yksiselitteisesti. Ohjelmassa haastateltiin ulkopuolista juristia, joka paheksui veloitusta. Hänelle oli annettu kuitenkin aivan väärät tiedot veloituksesta ja taloyhtiön kannasta.Kantelijan näkemystä ei ohjelmassa esitetty lainkaan. Ainoa, mikä esitettiin, oli pätkä puhelinkeskustelusta, jossa kantelija toteaa, ettei hän nyt voi ottaa kantaa asiaan. Toimittaja oli soittanut kantelijalle kotiin, ja hänellä oli pieni lapsi sylissään, kun hän vastasi puhelimeen. Kantelija oli myöhemmin kaksi kertaa puhelinyhteydessä toimittajaan ja kertoi tälle asian oikean laidan. Mikään tosi informaatio ei kuitenkaan päässyt toimittajan seulan lävitse. Tällaisia asioita käsiteltäessä on vähimmäisvaatimuksena se, että asiatiedot ovat oikein, että merkityksellisiä seikkoja ei salata ja että asianosaisen kanta tulee esille. Kuningaskuluttajassa rikottiin kaikilta näiltä osin hyvää journalistista tapaa.YLEN VASTAUSTuottaja Vesa Saarinen toteaa, että ohjelman taustatietoja hankittaessa oli keskusteltu useiden talossa asuvien henkilöiden kanssa. Tiedot eivät siten perustuneet vain yhden henkilön mielipiteisiin. Ohjelmassa ei väitetty taloyhtiön reklamoineen laskusta, vaan kerrottiin, että yksittäiset asukkaat eivät olleet siihen tyytyväisiä. Kantelija oli itse tarjoutunut hoitamaan taloyhtiön ja urakoitsijan välistä kiistaa, ja lupasi ensimmäisessä tapaamisessa tutkia asiaa veloituksetta. Laskutuksen piti alkaa vasta tämän jälkeen. Totta on, että kantelijan avulla saatiin aikaan sopimus urakoitsijan kanssa. Toisaalta kantelija ylitti toimivaltansa ja teki urakoitsijalle esityksen selvittelykulujen korvaamisesta 28 000 markalla, kun taloyhtiö vaati 100 000 markkaa. Tämä esitys vaikeutti taloyhtiön asemaa. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja teki lopullisen sopimuksen asiasta, ei kantelija. Kantelija oli ilmoittanut taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hänen tuntiveloituksensa on 750 markkaa. Laskutusta arvioineelle ulkopuoliselle asiantuntijalle selvitettiin tarkoin kantelijan tuntiveloitus, koulutustausta ja työpanos. Hän tiesi myös, että taloyhtiö oli maksanut laskun. Kantelijan perimää todellista tuntihintaa on vaikea arvioida, koska laskussa ei ilmoiteta tuntihintaa eikä myöskään käytettyjä tunteja.Kantelijalle tarjottiin viiteen eri kertaan mahdollisuutta vastata ohjelmassa esitettyihin asioihin. Hänelle esitettiin mahdollisuutta joko pidempään puhelinhaastatteluun tai kuvausryhmän kanssa tehtävään haastatteluun. Kantelija kieltäytyi haastattelusta.KANTELIJAN LISÄKIRJELMÄKantelija toteaa, että ainoa ohjelmassa haastateltu ja nimetty taloyhtiön asukas oli taloyhtiön entinen isännöitsijä, joka oli yhdessä toisen isännöitsijän kanssa erotettu isännöitsijän toimesta. Jutun takana olikin heidän intressinsä löytää omille virheilleen toinen kohde. Kantelija oli molempien isännöitsijöiden pyynnöstä lähtenyt selvittämään asiaa, näiden havaittua, että heitä uhkasi korvausvastuu laiminlyöntien vuoksi. Taloyhtiö on myöhemmin tehnyt heidän toiminnastaan vastuuvahinkoilmoituksen. Kantelija ei mitenkään ylittänyt toimivaltaansa. Hän on vain tehnyt ehdotuksen korvauskiistan ratkaisemiseksi, jonka jälkeen taloyhtiö on asianmukaisesti tehnyt oman päätöksensä. Myöhemmin tehty sopimus perustui olennaiselta osin kantelijan alkuperäiseen ehdotukseen. Kantelijan laskutusperuste, 360 markkaa, on esitetty taloyhtiölle kahteen otteeseen, joten väite 750 markan tuntipalkkiosta on tuulesta temmattu.YLEN KOMMENTTIYlen kommentissa toistetaan, että Kuningaskuluttajan toimittaja keskusteli useiden taloyhtiöiden asukkaiden kanssa. Isännöitsijää ei myöskään erotettu toimestaan, vaan taloyhtiö pyysi häneltä uutta tarjousta tavanomaiseen tapaan, kun isännöitsijäkausi päättyi vuoden 1995 lopussa. Toinen kantelijan mainitsemista henkilöistä ei ole edes toiminut isännöitsijänä. Vastuuvahinkoilmoitus laadittiin vain siksi, että vakuutusyhtiö maksaisi osan niistä selvittelykuluista, joita ei saada rakennuttajalta perityksi. Kommentissa toistetaan myös, että kantelija oli itse tarjoutunut hoitamaan riita-asiaa taloyhtiön ja rakennuttajan välillä. Hänen neuvottelujen kuluessa tekemänsä esitys kulujen korvaamisesta vaikeutti taloyhtiön asemaa. Ylen kommenttiin on lisäksi liitetty talon asukkaiden todistuksia, joiden mukaan kantelija oli yhtiökokouksessa ilmoittanut tuntiveloituksensa olevan 750 markkaa.LISÄSELVITYSYle toimitti neuvostolle nauhoituksen kahdesta toimittajan ja kantelijan välisestä puhelinkeskustelusta, joissa kantelijalta pyydettiin kommenttia laskutuksestaan ja tarjottiin hänelle haastattelua.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää asiatietojen huolellista tarkistamista. Kiistanalaisissa asioissa on erityisen tärkeää se, että tietolähteisiin suhtaudutaan kriittisesti. Hyväjournalistinen tapa edellyttää myös, että voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen henkilön näkemykset esitetään mahdollisuuksien mukaan jo samassa yhteydessä.Neuvoston mielestä Kuningaskuluttajassa käsiteltiin tärkeää aihetta. Erityispalvelujen, niiden joukossa lakimiespalvelujen, hinnoittelusta kertomisella on selvää informaatioarvoa katselijoille. Tärkeää on tällöin, että katsojat saavat tietoonsa kaikki ne seikat, jotka ovat olennaisia laskutuksen arvioinnin kannalta. Nyt ohjelmassa selvitettiin lyhyesti laskutuksen taustaa. Tässä yhteydessä esitettiin myös yksityiskohtaisia väitteitä, jotka koskivat muun muassa kantelijan tuntivelotuksen määrää ja laskutusta asiaan perehtymisestä. Kantelijan mukaan väitteet olivat virheellisiä, Yle on puolestaan toimittanut niitä tukevaa selvitystä. Koska asia oli tällä tavoin kiistanalainen ja koska kantelijan laskutukseen kohdistettiin voimakasta arvostelua, olisi kantelijan näkökantojen kuuleminen samassa yhteydessä ollut perusteltua. Yle onkin toimittanut selvitystä, jonka perusteella kantelijaan on oltu toistuvasti yhteydessä ja tarjottu mahdollisuutta omien näkökantojensa esittämiseen. Viimeisen keskustelun ajankohtana ohjelmaosuuden lähetysaika oli jo tiedossa. Näistä nauhoituksista ilmenee, että kantelija kieltäytyi haastattelusta korostaen, että taloyhtiö oli hyväksynyt hänen esittämänsä laskun ja että jatkokeskusteluun ei tämän vuoksi ollut syytä. Neuvosto toteaa tältä osin, että laskun kohtalo jäi itse ohjelmassa tavallaan auki. Asianmukaista olisi ollut, että ohjelmassa olisi selvästi kerrottu taloyhtiön maksaneen kyseisen laskun, ja että taloyhtiö ei ollut riitauttanut asiaa. Kantelijalla olisi kuitenkin ollut mahdollisuus haastattelussaan tuoda tämä seikka ja muut laskutustaan puoltavat seikat esille. Kun kantelijalle oli tarjottu mahdollisuutta näkemystensä esittämiseen, ei kantelu aiheuta neuvoston puolelta enempiä toimia.