2238/YLE/95

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa kerrottiin kantelijasta, joka valmisti ja myi jalkatukia. Kantelija oli esittänyt julkisuudessa väitteitä, joiden mukaan nämä jalkatuet olivat parantaneet yli kymmenentuhannen ihmisen selkävaivat ja vaikuttaneet jopa näkökyvyn paranemiseen ja verenpaineen alenemiseen. Kantelijaa luonnehdittiin ohjelmassa muun ohessa terveysmarkkinoilla toimivaksi ihmeidentekijäksi, joka himoitsee vanhojen ihmisten rahoja. Neuvosto piti kantelijan esittämiä parantumisväitteitä poikkeuksellisina. Väitteiden laatu puolsi esitystavan kärjekkyyden hyväksyttävyyttä. Ohjelmassa ei ollut asiavirheitä. Kantelijalle oli toistuvasti tarjottu mahdollisuutta omien näkökantojensa esittämiseen. Ohjelman ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKuningaskuluttaja -ohjelmassa 7.3.1995 käsiteltiin kantelijan valmistamia jalkatukia otsikolla ”Parantavatko ’ihmepohjalliset’ verenpainetta ja migreeniä?”. Ohjelma oli sävyltään negatiivinen ja sisälsi virheellisiä tietoja kantelijan toiminnasta ja hänen valmistamistaan jalkatuista.Heti ohjelman alussa kantelijaa kuvattiin vanhojen ihmisten rahoja himoitsevaksi ihmeidentekijäksi, joka kutsuu itseään podologiksi. Tämän jälkeen toimittaja väitti, että jalkatukien mainoksissa väitetään jalkatukien parantavan verenpaineen, iskiaksen, huimauksen ja jopa heikentyneen näön. Kantelija ei ole kuitenkaan koskaan väittänyt jalkatukien parantavan verenpainetta, huimausta tai näkökykyä. Kantelija on todennut mainoksissaan, että tuki- ja liikuntaelinten selittämättömät kivut voivat johtua jalkojen pituuseroista. Jalkatukien käyttö on yleisesti käytetty hoitotapa, mitä ohjelmassa ei kuitenkaan millään lailla tuotu esille.Ohjelmassa esiteltiin kulunutta ja käpristynyttä tukipohjallisparia, jota oli selvästi käytetty ohjeiden vastaisesti. Väärin käytettyjä tukia esittelemällä haluttiin vahvistaa negatiivista mielikuvaa. Ohjelmassa asiantuntijana haastateltu ortopedi on kantelijan kilpailija, mikä vaikuttaa hänen kannanottoihinsa.Ohjelmassa haastateltiin yhtä pettynyttä jalkatukien ostajaa. Tämä henkilö oli käynyt useasti kantelijan klinikalla ja vaatinut uusien jalkatukien lisäksi korvausta muun ohessa taksimaksuistaan, puheluista jne. Kantelija oli valmis palauttamaan valtaosan hinnasta, vaikka ostaja oli selvästi käyttänyt jalkatukiaan ohjeiden vastaisesti. Ostaja kieltäytyi kertomasta pankkitiliään ja osoittautui muutenkin hankalaksi.Ohjelman toimittaja otti kerran yhteyttä kantelijaan ja kyseli ikävään sävyyn tämän liiketoiminnasta, kertomatta, mitä asiaa ohjelmassa oli tarkoitus käsitellä. Kantelijan toimintaa oli käsitelty Kuningaskuluttajassa kerran aikaisemmin, vuonna 1992. Tuolloin ohjelmasta oli jätetty pois kaikki kantelijan puolustuksekseen lausuma. Ymmärrettävästi kantelija ei halunnut enää alistua tällaiseen kohteluun.Kantelijan toimintaa käsiteltiin ohjelmassa erittäin yksipuolisesti ja suorastaan totuudenvastaisesti. Vaikuttaa siltä, että toimittaja perehtyi asiaan keskustelemalla vain kyseisen tyytymättömän asiakkaan kanssa eikä ilmeisesti tutustunut esimerkiksi kantelijan asiakkailleen antamiin erittäin perusteellisiin käyttöohjeisiin ja reiluihin myynti- ja takuuehtoihin.Kantelija ei vaatinut oikaisua, koska katsoi sen turhaksi ohjelman epäasiallisten journalististen päämäärien ja puolueellisuuden takia. Kantelijan puolesta lähetettiin kuitenkin ohjelman tuottajalle etukäteen kirje, jossa ehdotettiin, että ohjelma tehtäisiin vasta kuluttajaviranomaisten ratkaistua asian ja paheksuttiin sitä, että kantelijalle ei annettu riittävästi aikaa vastauksen laatimista varten.Kantelukirjelmän liitteenä oli kyseisten jalkatukien mainoksia ja muuta aineistoa sekä kantelijan ja hänen yhtiönsä työntekijän selvitys ohjelmassa käsitellystä yksittäisestä riita-asiasta. YLEN VASTAUSOhjelmasarjan tuottaja Vesa Saarinen toteaa, että toimitus puuttui aiheeseen useiden sitä koskeneiden puhelinsoittojen ja kirjeiden perusteella. Myös useat asiantuntijat olivat kiinnittäneet huomiota kantelijan jalkatukien valmistamiseen ja markkinointiin.Kantelija markkinoi itseään podologina, nimikkeellä, jota suomalainen lääketiede ei tunne. Lisäksi hän nimittää itseään luonnonlääketieteen tohtoriksi. Toimittajan kysymys ”onko vihdoin kehitetty parannuskeino lähes kaikkiin sairauksiin” viittasi Terveyden Kuvalehdessä olleeseen kantelijan haastatteluun ja kantelijan mainokseen mm. Koti-Kajaani -lehdessä. Kyseisessä artikkelissa kantelija toteaa jalkojen virheasennon voivan vaikuttaa muun muassa verenpaineeseen, aiheuttaa huimausta ja näön heikkenemistä.Ohjelmassa haastateltu ortopedi on puolestaan Suomen tunnetuimpia asiantuntijoita ja edusti ohjelmassa lääketieteellistä asiantuntemusta. Ohjelmassa näytettiin normaalikäytössä olleita jalkatukia, joista ei ole reklamoitu. Niiden näyttämisellä ei siten pyritty negatiivisen mielikuvan lisäämiseen. Ohjelmassa esiintyneelle tyytymättömälle asiakkaalle oli muutamia vuosia aiemmin operoitu keinotekoiset lonkkanivelet. Kantelija oli tästä tietoinen, mutta uskotteli kuitenkin asiakkaalle, että jalkatuet voisivat auttaa hänen jatkuviin lonkkavaivoihinsa. Vasta Kuningaskuluttaja -ohjelman yhteydenoton jälkeen kantelija oli valmis maksamaan asiakkaalle osan rahoista takaisin.Toimittaja keskusteli kantelijan kanssa useita kertoja ohjelmasta ja sen sisällöstä sekä painotti kantelijan osuuden tarpeellisuutta. Kantelija kieltäytyi yhteistyöstä kuultuaan, että ohjelmaan tulee myös koululääketieteen edustaja. Kantelijalle tarjottiin muutenkin mahdollisuutta haastattelun antamiseen, missä päin Suomea hän sitten liikkuisikaan. Kantelu on näillä perusteilla aiheeton.RATKAISUKantelijan toiminnasta kertonut ohjelmaosuus alkoi erittäin kärjekkäällä juonnolla. Siinä kantelijaa luonnehdittiin terveysmarkkinoilla toimivaksi ihmeidentekijäksi, joka himoitsee vanhojen ihmisten rahoja. Toisaalta kantelijan esittämät väitteet jalkatukien käytöllä saavutetuista paranemistuloksista olivat poikkeuksellisia. Ohjelmassa näytettiin muun ohessa lehtiartikkelia, jossa kantelija kertoo pohjallistensa käytön voivan vaikuttaa verenpainetta alentavasti, parantavan näkökykyä ja helpottavan huimausta. Neuvostolle ei ole toimitettu selvitystä, joka tukisi näitä, paranemisesta esitettyjä väitteitä. Neuvosto toteaa, että perusteettomilla paranemisväitteillä voidaan aiheuttaa paljon vahinkoa. Esittämiensä väitteiden luonteen vuoksi kantelijan olikin varauduttava siihen, että tiedotusvälineissä esitetään kriittisiä kysymyksiä ja että hänen toimintaansa kohdistetaan kärjekästä arvostelua. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että kantelijalle varataan tuolloin mahdollisuus omien näkökantojensa esittämiseen, esimerkiksi paranemisväitteitä tukevien dokumenttien esittämiseen. Neuvosto toteaa, että ohjelmassa ei ole osoitettu olleen asiavirheitä. Esimerkiksi väite jalkatukien ja verenpaineen alenemisen yhteydestä perustui kantelijan lehtihaastatteluun. Kantelijan esittämien väitteiden laatu puolsi esitystavan kärjekkyyden hyväksyttävyyttä. Ylen toimittaman selvityksen mukaan kantelijaan on oltu yhteydessä ja hänelle on toistuvasti tarjottu mahdollisuutta omien näkökantojensa esittämiseen. Neuvosto toteaa myös, että yksittäisestä riita-asiasta kertominen ei edellyttänyt, että asia olisi ensin tutkittu kuluttajaviranomaisten toimesta.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että Kuningaskuluttaja-ohjelmassa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.