2179/SL/95

Vapauttava

Sanomalehden pakinassa selostettiin opiskelijoiden järjestämää eduskuntavaalipaneelia ja kerrottiin, että eräs ehdokkaana ollut professori oli puheenvuorossaan kehottanut opiskelijoita eroamaan yliopistosta opintojen ajaksi ja nostamaan työttömyyskorvausta. Puheenvuorosta esitetty tulkinta oli kärjistetty. Pakinaa pidettiin kuitenkin tavanomaisena, vaalikamppailuun liittyneenä poliittisena kirjoitteluna. Lehti ei näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa jättäessään vastineeksi tarkoittaman kirjoituksen julkaisematta.

KANTELUSuomenmaan numerossa 1.2.1995 käsiteltiin muun ohessa kantelijan, Oulun yliopiston vararehtorin, eräässä vaalipaneelissa esittämiä mielipiteitä. Takamaan tietäjä -nimimerkillä julkaistulla palstalla väitettiin, että kantelija oli kehottanut opiskelijoita eroamaan yliopistosta opintojen ajaksi ja nostamaan näin opintotukea korkeampaa työttömyyskorvausta. Opiskelija kirjoittautuisi yliopiston kirjoille vasta valmistumispäivänä ja saisi tuolloin professorilta loppumerkinnän. Palstan kirjoittaja nimesi menettelyn SDP:n opintotukimalliksi. Kantelija pitää lehden esittämiä väitteitä itseään herjaavina ja valheellisina. Lisäksi samalla palstalla esitettiin valheellisesti, että kansanedustaja Jaakonsaari olisi hihkunut innosta uuden idean edessä. Hän ei kuitenkaan ollut edes läsnä kyseisessä vaalipaneelissa. Lehti ei suostunut julkaisemaan kantelijan vastinetta. Kantelijan lehdelle tarjoamassa vastineessa todettiin seuraavaa: Opintotuen ja työttömyysturvan yhteensovittaminen muodostui ongelmaksi lainmuutoksen myötä vuonna 1993. Yli seitsemän vuotta opiskelleet henkilöt eivät enää voineet saada opintotukea. Toisaalta heille ei opiskelijoina maksettu myöskään työttömyysturvaa. Ongelma jäi korkeakoulujen hoidettavaksi. Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa sovittiin, että mikäli opiskelija ilmoittaa keskeyttävänsä opintonsa vähintään vuodeksi, vapautuu hän opiskelijan asemasta. Toimintamallista sovittaessa tiedostettiin mahdollisuus, että kyseiset henkilöt voivat jatkaa luennoilla käyntiä tai opiskella itsekseen. Kantelija totesi vastinekirjelmässään vielä, että yliopisto ei ole mikään kirjeopisto, eikä opintotukimalliksi voida ajatella sitä, että kaikki opiskelijat siirrettäisiin työttömyyskortistoon. Vanhojen opiskelijoiden ongelma on kuitenkin jotenkin ratkaistava.LEHDEN VASTAUSSuomenmaan päätoimittaja Samuli Pohjamo toteaa, että kansanedustajaehdokkaana ollut kantelija myöntää lehdelle lähettämässään vastineessa Takamaan tietäjä -pakinassa esitetyt tiedot asiallisesti oikeiksi. Lehden toimittaja tarkisti myös tilaisuuden järjestäjältä, että kantelija puhui juuri pakinassa kuvatulla tavalla. Voimassa olevan lain mukaan työtön ei saa opiskella. Väliinputoajien aseman korjaaminen lainsäädännöllä on eri asia.Koska pakinassa esitetyt tiedot pitivät asiallisesti paikkansa, ei kantelijalle syntynyt vastineoikeutta. Kansanedustaja Jaakonsaaren osalta tapahtuneen virheen lehti korjasi välittömästi sen huomattuaan, 15.2.1994.RATKAISUSuomenmaassa julkaistussa pakinassa väitettiin, että kantelija oli kehottanut opiskelijoita eroamaan yliopistosta opintojen ajaksi ja nostamaan työttömyyskorvausta. Pakinan mukaan tässä SDP:n malliksi ristityssä järjestelmässä opiskelija otettaisiin takaisin yliopiston kirjoille valmistumispäivänä.Kantelijan vastineeksi tarjoaman kirjoituksen mukaan hän oli esitellyt toimintamallia, jolla voitaisiin ratkaista vanhojen, yli seitsemän vuotta opiskelleiden henkilöiden toimeentulo-ongelma. Heille ei myönnetä enää opintotukea ja toisaalta he eivät opiskelijoina ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.Neuvoston näkemyksen mukaan pakinassa esitettiin kärjistetty tulkinta kantelijan puheenvuorosta. Pakinoissa on vakiintuneesti hyväksytty tavanomaista vapaampi kielenkäyttö ja kärjekkäämmät ilmaisut. Kantelija oli ehdokkaana eduskuntavaaleissa ja esitti näkemyksensä vaalipaneelissa. Näiden seikkojen perusteella neuvosto katsoo, että kyseessä oli sellainen vaalikamppailuun liittyvä, tavanomaisena pidettävä poliittinen pakina, joka ei synnyttänyt kantelijalle vastineoikeutta. Lehti ei siten rikkonut hyvää journalistista tapaa jättäessään kantelijan vastineeksi tarkoittaman kirjoituksen julkaisematta.Pakinassa väitettiin virheellisesti, että kansanedustaja Jaakonsaari olisi ollut läsnä kyseisessä vaalipaneelissa. Kun lehti on samalla pakinapalstalla 15.2.1995 oikaissut virheellisen väitteen, ei neuvosto ryhdy tämän asian johdosta enempiin toimiin.