vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

7418/IL/20

Langettava

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Anmälan 18.8.2020

Anmälan gäller artikeln ”Lärkan toppar statistiken på svenska gymnasier”, som Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder 18.5.2020.

Anmälaren är producent på Svenska Yles granskande redaktion.

Enligt anmälan borde SPT ha nämnt Svenska Yle som källa redan i artikelns rubrik. Enligt anmälan skriver SPT att Gymnasiet Lärkan klarat sig bäst bland de finlandssvenska gymnasierna och hänvisar därefter till statistik från Studentexamensnämnden. Studentexamensnämnden har dock inte tagit fram någon sådan statistik, utan erbjuder enbart rådata.

I anmälan konstateras det att statistik per definition är ett resultat av insamling, utvärdering, analys och presentation av data. I det här fallet har Svenska Yles datajournalister gjort den statistiska analysen och presentationen utgående från Studentexamensnämndens rådata. Enligt anmälan hade enbart Svenska Yle vid SPT-artikelns publiceringstidpunkt tillgång till den statistik som utgör artikelns huvudsakliga innehåll.

Enligt anmälarens tolkning var SPT:s artikel således ett referat av det journalistiska arbete som Svenska Yles datajournalister utfört, och därför hade det varit motiverat att tydligt föra fram källan redan i rubriken.

Svenska Yle begärde 19.5.2020 att SPT och de två tidningar som publicerat artikeln utan dröjsmål skulle korrigera källan till statistiken som ingick i artikeln. Samtidigt bad anmälaren att allmänheten tydligt och transparent skulle informeras om felet samt hur och när det rättats till. 

Svenska Yle kontaktade SPT på nytt 25.5.2020 eftersom artikeln ännu inte hade korrigerats i de tidningar som ursprungligen publicerat den felaktiga nyheten. Den rättelse som publicerades senare samma dag i en av tidningarna gjordes enligt anmälaren inte heller i enlighet med rättelsebegäran eller punkt 20 i Journalistreglerna.

Anmälaren anser att SPT har brutit mot punkt 7 och punkt 20 i Journalistreglerna i och med att de inte utan dröjsmål korrigerat källan i sin artikel och skickat ut rättelsen till alla tidningar där artikeln ingått.

Chefredaktörens svar 31.10.2020

I sitt svar behandlar Nyhetsbyrån SPT:s chefredaktör Ari Sundberg frågan om

huruvida det tillräckligt tydligt framgick av den ursprungliga artikeln att den byggde på någon annans arbete. Han bedömer också huruvida tillräckliga åtgärder vidtagits för att korrigera felet.

I sitt svar konstaterar chefredaktören att det redan i brödtextens andra stycke nämndes att en statistisk sammanställning gjord av Svenska Yle använts i artikeln. Däremot nämns inte Svenska Yle som källa i vare sig rubriken, ingressen eller faktarutan, som även den bygger på Svenska Yles sammanställning.

Enligt chefredaktören har Nyhetsbyrån SPT som princip att källan i en nyhet som baserar sig på annans arbete anges i rubrik, ingress och brödtext, och även på andra ställen i artikeln där det kan anses vara nödvändigt. Frågan om det framgick tillräckligt tydligt av den ursprungliga artikeln att den byggde på någon annans arbete kan därmed enligt chefredaktören besvaras med ett nej.

SPT skickade en rättelse till sina kunder (HSS Media, KSF Media och Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser) 25.5.2020, det vill säga sex dagar efter att anmälaren påtalat felet i artikeln. Nyhetsbyrån SPT strävar enligt chefredaktören alltid efter att utan dröjsmål korrigera de fel som uppdagas. I detta fall dröjde dock rättelsen enligt honom för länge.

Chefredaktören konstaterar att han inte kan ta ställning till kundernas agerande i fråga om att publicera rättelsen. Han berättar att han beskrivit problemet i en diskussion med kunderna efter att rättelsen skickats ut. Det har enligt chefredaktören sedan varit upp till kunderna att bedöma vad de gör med rättelsen. Nyhetsbyrån SPT kan inte tvinga sina kunder att publicera någonting, och kunderna har rätt att redigera och bearbeta SPT:s material efter eget gottfinnande.

Beslut

JR 7: Även när journalister utnyttjar andras arbete ska de iaktta god sed. Då man använder information som publicerats av andra ska källan anges.

Principuttalande om citat från andras arbete 2010: http://www.jsn.fi/sv/beslut/4279-l-10-2/?year=2010

I en artikel som skickades ut till kunderna skrev Nyhetsbyrån SPT om hur de svenskspråkiga gymnasierna klarat sig i studentexamen våren 2020. Artikeln byggde helt på Svenska Yles jämförelse där skolorna rankades enligt medeltal. Svenska Yle hade räknat ut skolornas medeltal med hjälp av Studentexamensnämndens uppgifter om de enskilda examinandernas prestationer.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att SPT:s artikel helt och hållet byggde på arbete som utförts av en annan redaktion och att detta borde ha framgått entydigare och synligare av artikeln. Även om artikelns andra stycke innehöll en hänvisning till Svenska Yle kunde läsaren av artikeln få uppfattningen att jämförelsen mellan skolorna byggde på uppgifter direkt från Studentexamensnämnden. Opinionsnämnden anser att SPT borde ha nämnt Svenska Yle som källa redan i rubriken eller tydligt genast i början av artikeln.

Nyhetsbyrån skickade en rättelse om källan till sina kunder med fem dagars fördröjning. Opinionsnämnden påpekar att frånvaron av källhänvisning inte är ett sådant väsentligt sakfel som avses i Journalistreglerna och som kan rättas i efterhand.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nyhetsbyrån SPT har brutit mot punkt 7 i Journalistreglerna och ger nyhetsbyrån en anmärkning.

Beslutet fattades av:

Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia och Tuomo Törmänen.