vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

6982/YLE/18

Vapauttava

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Anmälan 13.11.2018 

Anmälan gäller ”Hopp till salu”, ett avsnitt av Svenska Yles tv-program Spotlight som sändes 9.10.2018 och den finskspråkiga versionen av samma program, ”Salvaa syöpälääkkeeksi”, som sändes 15.10.2018 som ett avsnitt av Yles program MOT.

https://areena.yle.fi/1-4274534   

https://yle.fi/aihe/ohjelma/mot-15102018 

Anmälaren är en av de läkare som intervjuas i programmet. 

Enligt anmälan hade redaktören inte berättat för anmälaren att programmet utöver i Spotlight också skulle sändas i MOT. Anmälaren berättar att han skulle ha vägrat ställa upp på intervjun om han hade vetat om det här.

Enligt anmälaren hade programmet klippts så att hans uttalande fick en ändrad betydelse och han sammankopplades i programmet med ”diverse obestämda terapeuter” och stämplades som en ”konspirationsteoretiker”. Enligt anmälan fick cancerläkarna också nagelfara hans uttalanden i programmet, medan han inte gavs samma möjlighet att kritisera cancerläkarnas synpunkter.

Enligt anmälan hade redaktören ljugit om programmets natur, innehåll och syfte och ”programmet var avsiktligt uppbyggt för att jag skulle framstå som en idiot och var också avsett att ogiltigförklara min kompetens som läkare och skada min yrkesutövning.”

Chefredaktörens genmäle 7.1.2019

Anmälan har bemötts av direktören för Svenska Yle Marit af Björkesten, som ansvarar för programmet Spotlight, och Yles direktör för kreativa innehåll Ville Vilèn, som ansvarar för programmet MOT. Innehållet i genmälena är huvudsakligen detsamma. 

Enligt de ansvariga redaktörerna var temat för programmet av samhällelig betydelse och det behandlades mångsidigt i programmet. De konstaterar att redaktören har rätt att välja sin vinkling och att inslaget inte innehöll några felaktiga uppgifter. Anmälaren valdes ut för intervjun i egenskap av en person som ställer sig kritisk till medicinsk vård eller forskning som gäller cancer och som utövar affärsverksamhet i enlighet med detta synsätt. 

Redaktören som gjorde programmet tog kontakt med den intervjuade före intervjun, både per telefon och e-post. Redaktören beskrev i tillräcklig utsträckning temat för programmet samt innehållet i intervjun, och innehållet i intervjun eller varför den görs kan inte ha förblivit oklart för den intervjuade före eller under intervjun. Tillsammans med den intervjuade har man tagit upp läkarnas kritiska attityder till alternativa behandlingar.

Enligt de ansvariga redaktörerna gavs den intervjuade möjlighet att se de kommentarer som används i programmet i sitt sammanhang och granska dem, men han avstod från denna möjlighet. 

Enligt Vilén, Yles direktör för kreativa innehåll, har redaktören inte specifikt nämnt för den intervjuade att det utöver Spotlight också kommer att göras en finskspråkig version av programmet som kommer att visas på MOT:s programplats. Enligt genmälena har den intervjuade dock framträtt i samma roll i bägge versionerna av programmet: i egenskap av en känd läkare som kritiserar den rådande uppfattningen om cancervård.

Beslut

JR 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

JR 21: Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.

I Svenska Yles program Spotlight sändes ett program där alternativa cancerbehandlingar presenterades. En finskspråkig version av samma program sändes sedan i Yle på MOT:s programplats, med mycket små ändringar. I programmet hade intervjuats personer som insjuknat i cancer och läkare som hade olika syn på cancerbehandlingar.

Opinionsnämnden konstaterar att anmälaren inte fått en mycket negativ publicitet i programmet. Han intervjuades också ingående i programmet, och blev därför samtidigt också hörd.

Nämnden konstaterar att den intervjuade tillräckligt väl kände till vilket sammanhang hans uttalanden skulle användas i och han har också getts möjlighet att granska sina uttalanden. 

Nämnden konstaterar att det hade varit bra om Yle hade berättat för den intervjuade att programmet också kunde sändas på MOT:s programplats. Nämnden konstaterar att Yle dock inte bröt mot den intervjuades rättigheter genom att översätta ett svenskspråkigt tv-program till finska och sända det på en annan programplats. Det handlade om samma mediebolag och samma medium.

Opinionsnämnden för massmedier anser inte att Yle har brutit mot god journalistisk sed.

 

För ett friande beslut röstade:

Elina Grundström, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Heli Parikka, Hannele Peltonen och Tuomas Rantanen.

För ett fällande beslut röstade:

Ilkka Ahtiainen, Tapio Nykänen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung och Taina Tukia.

Deras avvikande åsikt:

Yle bröt mot punkt 17 i Journalistreglerna när bolaget inte berättade för den intervjuade att programmet kunde komma att sändas även på MOT:s programplats.