vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5973/SL/15

Vapauttava

Nya Åland berättade i en nyhet att anmälaren lämnat in ett rättelseyrkande gällande kyrkoherdens beslut att låta två flyktingfamiljer övernatta en natt i församlingens lägergård. Tidningen kränkte inte anmälarens integritet, han blev inte föremål för mycket negativ publicitet och det fanns inget behov av samtidigt hörande.

Anmälan 9.10.2015

Anmälan gäller nyheten ”Flyktinghjälp ifrågasätts” som publicerades i Nya Åland 9.10.2015 

http://www.nyan.ax/nyheter/flyktinghjalp-ifragasatts/

I nyheten berättas att anmälarens rättelseyrkande till Mariehamns församlings kyrkoråd kommer att tas upp till behandling på kyrkorådets nästa möte. Rättelseyrkandet gäller kyrkoherdens beslut att låta två flyktingfamiljer övernatta i Lemböte lägergård, som ägs av församlingen, 21–22.9.2015.

Enligt anmälaren kränker tidningen hans integritetsskydd och hänvisar till att ärendet ännu är pågående. Anmälaren hänvisar också till att han inte har fått tillfälle att bli hörd i samband med att nyheten publicerades. 

Nya Ålands genmäle 10.6.2015

Chefredaktör Karin Erlandsson berättar att tidningen fått ett tips om anmälarens rättelseyrkande och att uppgifternas riktighet kontrollerades. Eftersom ärendet inte gällde ett brott eller en minderårig utan en medborgare som använt sig av sina medborgerliga rättigheter fanns det enligt chefredaktörens åsikt ingen anledning att inte publicera anmälarens namn. 

Enligt chefredaktören har flyktingdebatten varit livlig och förts i det offentliga under hela hösten på Åland. Också av denna anledning fanns det enligt chefredaktören ingen anledning att inte publicera anmälarens namn.

Chefredaktören påpekar också att föredragningslistorna för kyrkorådets möten är offentliga handlingar och att det inte fanns någon anteckning i föredragningslistan om att anmälarens rättelseyrkande skulle vara sekretessbelagt.

Beslut

JR 21: Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.

JR 22: Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt.

JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.

Utifrån ett tips publicerade Nya Åland en nyhet om anmälarens rättelseyrkande till kyrkorådet. Rättelseyrkandet gällde att flyktingar med tillstånd av kyrkoherden övernattat i församlingens lokaler. Anmälaren anser att kyrkoherden agerat i strid med kyrkolagen när han gett tillstånd till övernattningen.

Nyhetstipset hade kontrollerats mot föredragningslistan för kyrkorådets möte, vilken är en offentlig handling. I föredragningslistan hade anmälarens ärende och namn inte markerats som sekretessbelagda. 

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att Nya Åland agerade i enlighet med Journalistreglerna när de publicerade anmälarens namn. Flyktingsituationen var ett ämne som hade debatterats livligt och offentligt på orten hela hösten.

Anmälaren fick inte negativ publicitet i artikeln. Han anklagades inte för någon oegentlighet och hans agerande kritiserades inte ens. Man konstaterade bara att han utövat sin lagliga rätt. Därför fanns inget behov av samtidigt hörande. 

Om svarande hade velat få in sin egen ståndpunkt i ärendet i tidningen borde han ha sänt in ett genmäle till tidningen. Detta gjorde han inte.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av ordförande Elina Grundström