vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5966/SL/15

Langettava

Vasabladet citerade i sin artikel en föreläsares upplevelser av sitt liv som barn till en mentalvårdspatient. Uppgifter av känslig natur om föreläsaren och hans anhöriga publicerades utan att man fått hans tillstånd. Föreläsaren var medveten om att det fanns en reporter på plats. Tidningen borde ha bett föreläsarens anhöriga om tillstånd att publicera uppgifter av känslig natur som gällde henne.

Anmälan 7.10.2015

Anmälan gäller artikeln ”Han vann kampen” som publicerades i Vasabladet 6.10.2015. 

Anmälaren berättar att han föreläst vid ett anhörigseminarium som anordades i hans hemstad till stöd för mentalvårdsarbetet. Temat för seminariet var ”Ung och anhörig”. Under föreläsningen berättade anmälaren sin egen överlevnadshistoria som barn till en förälder med psykiska problem.

Enligt anmälaren tog Vasabladets reporter kontakt med honom efter seminariet och ville fotografera honom. Seminariearrangörerna hade informerat anmälaren om att Vasabladet skulle finnas på plats och skriva en artikel om seminariet.

Anmälaren antog att reportern skulle skriva en artikel om seminariet i sin helhet och blev alldeles överraskad och förskräckt när det visade sig att artikeln uteslutande handlade om honom. Enligt anmälaren innehöll artikeln känsliga detaljer om honom och hans anhöriga och han skulle inte ha berättat om dessa saker på samma sätt i medierna och han hade inte velat att släkt och vänner får veta dessa detaljer via lokaltidningen. Enligt anmälaren har han inte heller erbjudits möjlighet att granska artikeln.

Anmälaren accepterade inte Vasabladets eget erbjudande om att få en egen insändare publicerad eller att tidningen skriver en rättelse, eftersom detta inte skulle ha reparerat den skada som redan skett.

Vasabladets genmäle 28.10.2015

 

Chefredaktör Niklas Nyberg medger att Vasabladets reporter tydligare borde ha berättat för anmälaren att tidningen skriver en artikel om honom och hans erfarenheter utgående från föreläsningen. 

Chefredaktören anser att anmälaren likväl borde ha förstått att hans berättelse kunde komma att hamna i tidningen. Enligt chefredaktören var evenemanget öppet för allmänheten och arrangören hade också bjudit in Vasabladet och både arrangören och anmälaren var medvetna om att tidningen fanns på plats och följde föreläsningen. 

Enligt chefredaktören hade seminariearrangören också informerats om att tidningen specifikt var intresserad av just anmälarens föreläsning.  

Chefredaktören påminner om att anmälaren själv valde att berätta öppet om sitt liv även om han visste att medier var på plats och att han också berättat sin livshistoria i andra medier, i Kyrkpressens nätupplaga och på en lokal rådgivningssida för unga.  

Beslut

JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.

JR 30: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga.

Vasabladets reporter deltog i ett seminarium som anordnades i Vasa och som behandlade de ungas ställning som barn till en mentalvårdspatient under rehabilitering. Seminarium var öppet för alla. Utgående från seminarieföreläsningen skrev reportern en artikel som påminner om en intervju och som avslöjade känsliga uppgifter om anmälaren och hans anhöriga.  

I ingressen till artikeln nämns att anmälaren talade vid seminariet i fråga och i slutet citeras en fråga från publiken. I anslutning till artikeln fanns dessutom en faktaruta om seminariet.  Anmälaren träffade reportern efter föreläsningen och lät henne ta bilder för artikeln. 

Opinionsnämnden för massmedier påminner om att allt offentligt material inte nödvändigtvis är publicerbart. Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Reportern borde ha försäkrat sig om att artikeln inte kränkte anmälarens eller hans anhörigas integritet. 

Anmälaren har själv flera gånger berättat om dessa samma erfarenheter i offentligheten. Han talade vid en offentlig tillställning och var medveten om att en reporter var på plats.

Däremot skulle känsliga uppgifter som hänförde sig till anmälarens familjemedlems liv inte ha fått publiceras utan vederbörandes samtycke. Familjemedlemmen var identifierbar på orten. Hon anmälde inte själv artikeln men gav efter ONM:s förfrågan sitt skriftliga samtycke till anmälan.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Vasabladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:

Elina Grundström (ordf.), Pirjo Auvinen Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Paula Paloranta, Heikki Valkama och Juha Honkonen.