vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5802/YLE/15

Vapauttava

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.


Anmälan 9.4.2015  

Anmälarna är sex förtroendevalda från Vörå kommun. Anmälan gäller Yle Österbottens och Radio Vegas rapportering om en förtroendekris mellan kommundirektören och de förtroendevalda.  Enligt anmälan har parterna inte hörts jämlikt. I anmälan nämns också brist på objektivitet, överdramatisering, överpersonifiering av sakfrågan samt polarisering. Yle har brustit i sin källkritik (punkt 12 i Journalistreglerna). Vegas redaktörer har inte förhållit sig kritiskt till sina källor utan grundat sin rapportering bland annat på mer eller mindre anonyma uppgifter i sociala medier.

Enligt anmälan har rapporteringen innehållit regelrätta sakfel som redaktionsledningen har varit ovillig att korrigera. Trots att anmälarna begärt det flera gånger har de inte fått Yle att rätta till felaktigheterna och bristen på jämlik behandling av parterna.  

Anmälarna säger sig inse att båda parterna inte kan höras separat i varje nyhet eller ens under samma nyhetsdygn, eftersom rapporteringen om förtroendekrisen har pågått i cirka ett halvt år. Denna allvarliga brist kan dock påvisas under hela den långa perioden.  Trots anmälarnas uppmaningar har den ensidiga nyhetsbevakningen pågått en lång tid utan att Yle korrigerat den. Därför kräver anmälarna att ONM ger Radio Vega en allvarlig anmärkning.  

Anmälarnas krav grundar sig på att Radio Vega Österbotten gjort sig skyldig till försummelser och regelbrott på följande punkter: A) Publiken har rätt till information om vad som sker i samhället. Det har inte varit möjligt för utomstående att få en klar bild av vad förtroendekrisen i Vörå verkligen handlar om, B) Det har inte gått att skilja mellan fakta och åsikter i de reportage och blogginlägg som publicerats på Radio Vega Österbottens sidor, C) Informationsförmedlingen har inte varit sanningsenlig och balanserad, D) Överdramatiserad retorik har ofta använts i stället för språklig objektivitet, E) Redaktionen har inte förhållit sig kritiskt till olika informationskällor, F) Redaktionen har inte kontrollerat fakta och korrigerat fel samt G) Läsarkommentarer som publicerats på webbplatsen har kränkt enskilda, namngivna personers integritet och människovärde under flera månaders tid. En stor del av kommentarerna finns fortfarande [9.4.2015] på webbsidorna, trots att otaliga kommentarer anmälts.  

”Båssar diskuteras på nästa möte” 12.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/12/bassar-diskuteras-pa-nasta-mote

Enligt anmälarna har Radio Vega Österbotten och dess reporter sedan 8.1.2015 haft tillgång till utskottets protokoll med bilagor. Trots detta saknas fakta. Allmänheten får aldrig veta vad förtroendekrisen beror på.  

”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. 27.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/27/avgorande-kvall-kommundirektoren-i-vora

Enligt anmälan gör reportern ett reportage där han försöker ta reda på om kommuninvånarna hejar på fullmäktiges ordförande eller på kommundirektören. Ordföranden pekas än en gång ut som syndabock trots att reportern haft tillgång till utskottets hela rapport som baserar sig på 23 ledamöters åsikter.  

”Båssarfallet kostade 141 000 euro”. 12.2.2015, rättelse samma dag.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/12/bassarfallet-kostade-141-000-euro

Kostnadskalkylen var felaktig. Anmälarna kontaktade Yle flera gånger. Yle rättade felet när direktören för Svenska Yle ingrep.  

 Yles gemäle 23.9.2015

Svenska Yles ansvariga redaktör Marit af Björkesten svarar att en utdragen och inflammerad förtroendekris ägde rum i Vörå mellan juli 2014 och januari 2015. Grovt indelat fanns två parter i konflikten. Å ena sidan kommundirektör Christina Båssar som stöddes av kommunstyrelsens ordförande och några fullmäktigeledamöter, å andra sidan kommunfullmäktiges ordförande Katarina Heikius som tillsammans med 21 fullmäktigeledamöter ville utreda förtroendet för kommundirektören.  

Yle Österbotten publicerade under åtta månader närmare 40 radioinslag och webbartiklar om krisen i Vörå. Yle har strävat efter att ge en så sanningsenlig och mångsidig bild av skeendet som möjligt, att granska händelsernas bakgrund och att sätta in dem i ett större sammanhang. Bevakningen har grundat sig på intervjuer med tjänstemän, politiker, kommunanställda och invånare i Vörå. Yle har enligt Björkesten kontinuerligt och kritiskt granskat båda sidorna i konflikten och låtit båda parterna komma till tals. Anmälarna har fått bemöta påståenden och föra fram sin egen uppfattning om händelserna.  

Enligt anmälarna har Yle inte skiljt mellan fakta och åsikter i reportage och i medarbetarnas bloggar. Enligt Björkesten har Yle Österbotten inga bloggar på sin webbplats. Inslagen och artiklarna innehåller intervjupersonernas åsikter men reportrarna tar inte ställning i konflikten.  

Björkesten bestrider också att bevakningen skulle vara överdramatiserad och överpersonifierad. Processen har varit känsloladdad, men Yle har strävat efter saklighet och kvalitet i bevakningen. Innehållet i Yles nyheter grundar sig inte heller på uppgifter i sociala medier. I en webbartikel konstaterades att en livlig debatt brutit ut i sociala medier, vilket Yle anser vara relevant i sammanhanget.  

Yle har enligt Björkesten inte heller varit ovilligt att korrigera sina fel. Anmälarna har två gånger bett om rättelse av ett fel. Båda gångerna rättades felet samma dag enligt normalt mönster. En av anmälarna har en gång kontaktat Yle på grund av en läsarkommentar personen ansåg vara kränkande. Kommentaren avlägsnades.  

Dessutom kommenterar Björkesten i detalj de artiklar eller inslag som anmälts. 

”Båssar diskuteras på nästa möte” 12.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/12/bassar-diskuteras-pa-nasta-mote

Nyhetstelegrammet handlar om att en rapport om kommundirektörens förtroende inte behandlas i fullmäktige den kvällen. Yle har tidigare belyst krisen i Vörå ur olika synvinklar. All bakgrund kan inte upprepas i varje enskilt inslag. Publiken har ändå haft möjlighet att ta del av olika fakta tidigare och har tillgång till tidigare inslag via länkar.  

”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. 27.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/27/avgorande-kvall-kommundirektoren-i-vora

Artikeln baserar sig på ett radioreportage där reportern pejlar stämningen bland invånarna i de olika delarna av Vörå inför fullmäktigemötet där kommundirektören väntas bli avsatt. Syftet var att höra vad kommuninvånarna tänker i en stor och aktuell kommunal fråga. Åsikterna i fullmäktige och utskottet har Yle presenterat i tidigare artiklar och inslag. I tidigare intervjuer har bland annat anställda inom kommunen sagt att krisen kan handla om personkemi mellan två starka kvinnor. Därför ställer reportern frågan om folk väljer sida mellan kommundirektören och fullmäktigeordföranden. I reportaget framgår att kommundirektören har stöd i Maxmo och Vörå, medan fullmäktiges ordförande har stöd i Oravais. Hela intervjun går att lyssna på via länken till nyheten.  

”Båssarfallet kostade 141 000 euro”. 12.2.2015.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/12/bassarfallet-kostade-141-000-euro

Artikeln handlar om förtroendekrisens kostnader för kommunen. Reportern fick uppgifterna av den tillfälliga kommundirektören. En anmälare ifrågasatte uppgifterna. Reportern kontrollerade uppgifterna på nytt med tf kommundirektören. De felaktiga uppgifterna korrigerades samma dag en i webbartikel. Artikeln förtydligades också med att lönen under kommundirektörens frånvaro inte är en tilläggskostnad. En rättelse och komplettering ingick förutom på webben också i radion följande morgon.

Avgörande

JR 1: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare.  Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

JR 2: Avgöranden om innehållet i informationsförmedlingen ska fattas på journalistiska grunder. Denna beslutanderätt får inte under några omständigheter överlåtas till någon utanför redaktionen.

JR 13: Nyheter kan publiceras även utgående från begränsad information.  Rapporteringen om saker och händelser bör kompletteras då ny information finns att tillgå. Nyhetshändelser bör helst följas upp till förloppets slut.

JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt.  Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.  

Enligt basavtalet för Opinionsnämnden för massmedier kan nämnden inte utan särskilda skäl behandla ett ärende som har publicerats för mer än tre månader sedan. Inom ramen för denna tidsgräns behandlar nämnden tre inslag som Yle publicerat efter 9.1.2015.  

Av både anmälan och Yles svar framgår att en förtroendekris mellan kommundirektören och majoriteten av kommunfullmäktige delade åsikterna i Vörå.  Under den långvariga krisen inflammerades relationerna mellan både kommuninvånare och förtroendevalda i Vörå.  

Efter 9.1.2015 publicerade Yle tre artiklar på webben, varav artikeln ”Båssarfallet kostade 141 000 euro” innehöll ett sakfel som bör klassificeras som väsentligt. Efter att en av anmälarna kontaktat redaktionen kontrollerade Yle Österbotten sina uppgifter, korrigerade det väsentliga sakfelet och kompletterade grunderna för sin kalkyl. Rättelsen och kompletteringen publicerades samma dag i en webbartikel. I radionyheterna publicerades rättelsen följande morgon. Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att Yle Österbotten korrigerat felet i enlighet med Journalistreglerna.  

Anmälarna hänvisar inte direkt till några punkter i Journalistreglerna när det gäller artiklarna ”Båssar diskuteras på nästa möte” och ”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att alla detaljer inte behöver och inte heller kan upprepas separat i varje inslag när nyhetsprocessen är lång och uppseendeväckande. Inslagen och artiklarna kompletterar varandra och allmänheten kan följa händelsernas gång med hjälp av länkar.  

Nämnden betonar också att redaktionen självständigt fattar sina beslut inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. I inslaget ”Avgörande – – ” har redaktionen beslutat att höra kommuninvånarna i ärendet som väckt stort intresse, och personifierat förtroendekrisen till en konstellation mellan två personer. Även nämnden anser detta är en långtgående förenkling, men den utgör ändå inget brott mot Journalistreglerna.  

Opinionsnämnden för massmedier anser att Yle inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:

Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen och Heikki Vento.