vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5723/SL/15

Langettava

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt avskiljde från det redaktionella innehållet.

Anmälan 26.1.2015

Enligt anmälaren var texten ”Ryssland tema för bokmässan”, som publicerades i Hufvudstadsbladet 22.1.2015 på sidan 20–21, en smygreklam för Helsingfors Bokmässa. Uppslaget med sina citat, tabeller och bilder ser enligt anmälaren ut som en vanlig redaktionell artikel. Enligt anmälaren kunde läsaren inte uppfatta skrivelsen som en annons ens med hjälp av layouten, eftersom tidningens visuella uttryck nyligen förnyats. Anmälaren kontaktade inte tidningen. 

Hufvudstadsbladets genmäle 18.2.2015 

Chefredaktör Jens Berg berättar i sitt svar att den advertorial som anmälaren avser, publicerad 22.1.2015, var en del av en reklamserie med annonsören som publicerades på mittuppslaget. Tidningen hade tidigare publicerat motsvarande annonser av samma annonsör, och därför var annonsformatet enligt chefredaktören bekant för läsarna.

 Enligt chefredaktören har tidningen klara spelregler för publicering av advertorialer. Syftet med denna praxis är att värna om trovärdigheten i KSF Medias dagstidningars redaktionella innehåll. Enligt chefredaktören följer KSF Media Journalistregel nr 16, som stadgar att gränsen mellan annonser och redaktionellt innehåll ska hållas klar och smygreklam avvisas. Därför använder sig tidningen i advertorialer av layout och markörer för att särskilja mellan kommersiellt och journalistiskt innehåll, till exempel ”Annons”, ”Sponsorerad artikel” eller ”Denna kolumn är sponsorerad av…”.

Markören ”Annons” hade denna gång fallit bort. Enligt chefredaktören var detta ett mänskligt misstag som berodde på att utrymmet på det aktuella mittuppslaget under den senaste tiden använts till att besvara läsarfrågor om tidningsomläggningen.

 Chefredaktören berättar att redaktionen genast efter publiceringen blev uppmärksammad på frågan av en läsare. Responsen publicerades med svar och ursäkt 28.1.2015.

Beslut

JR 16: Gränsen mellan annonser och redaktionellt material ska hållas klar. Smygreklam ska avvisas.

Hufvudstadsbladet publicerade på sitt mittuppslag en advertorial, dvs. en reklam som ser ut som en tidningsartikel, med rubriken ”Ryssland tema för bokmässan”. Mittuppslaget påminde om tidningens kulturavdelning trots att typsnittet i rubriken och ingressen var annorlunda. Helheten hade inte särskiljts från det journalistiska innehållet med ordet ”reklam” eller ”annons”.

 

Rådet anser att annonsen krävt tydliga markörer om att texten var en annons, trots att annonsörens logotyp fanns i överkanten på mittuppslaget och man i reklamen delvis använde sig av annorlunda typsnitt än i tidningens journalistiska innehåll. Det var svårt för läsaren att bedöma om texten var en annons eller en artikel.

En läsare påpekade om detta för Hufvudstadsbladets redaktion genast efter publiceringen. Tidningen publicerade dock läsarens åsikt och sitt eget svar med ursäkt först 28.1.2015.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

 

Beslutet fattades av:

Risto Uimonen (ordf.), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.