vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5588/SL/14

Langettava

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.

Fällande beslut 5588/SL/14

   

Klagan 20.9.2014

Klagan riktar sig mot artiklarna ”Finland är bra att starta i men sämre att växa i” och ”Politiken är från fabrikspipornas tid” som publicerades i Hufvudstadsbladet 8.9.2014. Enligt klaganden hävdas i artikeln ”Finland är ? ?” att ”45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren”. I artikeln ”Politiken är ? ?”citeras Jussi Järventaus, verkställande direktör för Företagarna i Finland, med uttalandena ”Under de senaste tio åren har det grundats 45 000 nya företag” och ”De flesta är ensamföretagare”.

Enligt klagan är uppgifterna om antalet nya företag felaktiga i fråga om storleksklassen. Enligt Statistikcentralen var antalet grundade företag under de senaste tio åren cirka 320 000. Klaganden bad redaktionen ändra detta sakfel. Tidningen publicerade en rättelse i sin papperstidning, men inte på nätet. I rättelsen skrev man att det år 2012 fanns drygt 320 000 företag och 1992, dvs. tjugo år tidigare, drygt 200 000 företag i Finland. Klaganden anser att detta inte korrigerade felet eftersom den ursprungliga uppgiften gällde antalet företag som grundats under de senaste tio åren.

Klaganden skickade ett e-postmeddelande och bad på nytt redaktionen att korrigera felet.

Hufvudstadsbladets genmäle 14.10.2014

Chefredaktör Jens Berg svarar att Hufvudstadsbladet innehöll ett sakfel. I tidningen stod det att 45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren. Enligt Berg borde det ha stått att antalet företag har vuxit med 45 000 de senaste tio åren.

HBL fick en anmärkning om sakfelet av klaganden, varför tidningen genast beslutade att korrigera felet. I sin rättelse10.9.2014 beslöt tidningen enligt chefredaktören att ge ett större perspektiv på antalet företag. Tidningen använde sig av den förändring som skett mellan 1992 och 2002. Som källa använde man uppgifter från företagarorganisationen.

Enligt klagandens åsikt var rättelsen inte tillräcklig, eftersom HBL inte använde sig av en tioårsperiod. Enligt chefredaktör Berg var den snabba rättelsen ett tydligt klarläggande som visade hur utvecklingen på företagsfronten har sett ut i Finland från lågkonjunkturens 1992 fram till 2012. På grund av ett tekniskt problem publicerades inte rättelsen genast på nätet. Enligt chefredaktören har den dock senare publicerats även där.

Avgörande

JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Rättelsens ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.

På webben räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.

Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel..

Hufvudstadsbladet skrev att det hade grundats 45 000 nya företag i Finland under de senaste tio åren. Den korrekta formuleringen hade varit att antalet företag hade ökat med 45 000. Tidningen korrigerade felet i den tryckta tidningen genom att skriva att antalet företag år 1992 var drygt 200 000 och år 2012 cirka 320 000. Chefredaktören hävdar att rättelsen på nätet publicerades senare, men ännu 7.1.2015, när saken kontrollerades, hittades den inte där. Efter detta publicerade tidningen igen rättelsen på nätet.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att det rörde sig om ett väsentligt sakfel som tidningen inte korrigerade i sin rättelse. Däremot angav tidningen det totala antalet företag under åren 1992 och 2012.

Enligt Journalistreglerna ska läsarna informeras om felet samt om hur och när det har rättats till. Rättelsen borde omedelbart ha publicerats på nätet och dessutom i tidningen. På nätet dök rättelsen upp först 7.1.2015 när Opinionsnämnden för massmedier frågade efter den. Något som också skapat förvirring är att redaktionen i rättelsen ändrade granskningsperioden från tio år som använts i den ursprungliga artikeln till tjugo år.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Risto Uimonen            Ilkka Vänttinen
ordförande            sekreterare

Klagande:
Markku Lehtola

Svarande:
Hufvudstadsbladet

Beslutsdatum:
21.1.2015

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.