vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5497/SL/14

Vapauttava

En grundskolelev berättade anonymt om orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var kritisk. En lärare måste dock tåla kritik som hänför sig till skötseln av arbetsuppgifterna, och som i detta fall inte var oskälig.

Anmälan 23.4.2014

Föremål för anmälan var den anslutande artikeln ”Man måste orka – men hon gör inte det” som publicerades 2.4.2014. I artikeln berättar en anonym flicka om sitt insjuknande och orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var del av en helhet, där man behandlade problemen i flickans förra skola, som enligt den tidigare kartläggningen Hälsa i Skolan 2013 hade visat sig vara allvarligare än i andra skolor i området. Artikelhelheten utgjorde en del av en artikelserie om skolan som tidningen hade inlett föregående dag.

Anmälaren är huvudförtroendeman för Akava Åland, som anser att artikeln har kränkt rätten till anonymitet för en av lärarna vid skolan och framfört negativa omdömen om läraren. Eftersom det rör sig om en lärare som ansvarar för undervisningen inom sitt läroämne i en namngiven skola på en namngiven ord, är denne enligt anmälaren åsikt identifierbar. Enligt anmälaren har läraren på grund av sin ställning inte kunnat bemöta påståendena offentligt.

Nya Ålands svar 10.6.2014

Chefredaktör Jonas Bladh svarar att tidningen ställer sig på den svagare partens sida när den publicerar flickans berättelse anonymt och ocensurerat. Enligt chefredaktören är eleverna i skolan i beroendeställning gentemot läraren, och läraren är den som har makten att fatta beslut. ”Om en elev vill berätta om sin upplevelse av skola och lärare ser vi det som vår uppgift som media och som journalister att släppa fram den berättelsen, ocensurerad, även om det är en subjektiv upplevelse.” 

Enligt chefredaktören har artikeln anonymiserats så långt som möjligt. Chefredaktören nekar till att tidningen skulle ha brutit mot några etiska regler i och med publiceringen. Tidningen erbjöd även lärarna på skolan möjlighet att ge sin syn på saken, vilket de avböjt.

Chefredaktören motiverar även publiceringen av artikeln med att offentlig kritik är en del av ett nödvändigt offentligt samtal.

Beslut

JR 1: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

JR 14: Journalister har rätt och skyldighet att så som avtalats med person som lämnat uppgifter konfidentiellt hemlighålla informationskällans identitet.

JR 21: Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.

JR 29: Aktiviteter som äger rum på en offentlig plats är det i allmänhet tillåtet att referera och avbilda utan vederbörandes tillstånd.

Resultaten från undersökningen Hälsa i Skolan 2013 på Åland innehöll samhälleligt betydande information om skillnaderna mellan skolorna. Den skola som artikeln handlar om skiljer sig märkbart från de andra skolorna i området. Av artikeln framgick flera omständigheter som gjorde skolgången till en plåga för den intervjuade: bristfälliga lokaler, mobbning, lärarnas likgiltighet och försummelser, Artikeln innehöll detaljerade beskrivningar av dessa.

I artikeln beskrevs också en icke-namngiven lärares agerande i ett läroämne som den intervjuade enligt artikeln hade förberett sig för redan under sommarlovet. Läraren nämns i två meningar, vilka enligt nämnden inte kan tolkas som osakliga.

“Gymnastiken är olidlig. Läraren gillar de tuffa tjejerna som idrottar mycket.  Dans, konst, musik och sådant är inget som står högt i kurs i hennes skola. Men det är det hon gillar.

I gymnastiken får ‘idrottskämparna’ mycket beröm av läraren. − − Om man inte orkar eller mår dåligt i gymnastiken får man straff. Man måste orka. Men hon gör inte det.” 

Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen utgående från en myndighetsrapport rapporterade om ett samhälleligt betydande missförhållande. Dessutom berättade den intervjuade eleven, som avbrutit sin skolgång, om sina egna erfarenheter. Tidningen hade fog för beslutet att publicera intervjun anonymt eftersom det rör sig om en minderårig. Lärares åtgärder får refereras och bedömas utan att man frågar om lov, eftersom skolundervisning är offentlig.

Opinionsnämnden för massmedier anser att läraren i artikeln inte drabbades extremt negativ publicitet och att lärarens integritet inte har skadats, trots att personen säkerligen kan identifieras på orten. Tidningen erbjöd lärarna en möjlighet att kommentera situationen på sin arbetsplats, men de avböjde. Läraren hade kunnat kommentera tidningsartikeln på ett allmänt plan.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.

 

Beslutet fattades av:

Risto Uimonen (ordf.), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Riikka Kaihovaara, Niklas Vainio, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.