vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5492B/SL/14

Vapauttava

Tidningen publicerade på sin webbplats FNB:s nyhet om de kostnader som alkoholen orsakar. Tidningen rättade artikeln när FNB korrigerat sin ursprungliga nyhet.

Klagan 14.4.2014

Enligt klaganden fanns ett fel i både rubriken och innehållet i FNB:s nyhet Alkoholen kostar 14 miljarder per år http://hbl.fi/nyheter/2014-03-13/580306/alkoholskadorna-vager-mer-jobben som HBL publicerade på sin webbplats 13.3.2014. Enligt klaganden påstås i artikeln att den förlust av levnadsår som orsakas av alkoholrelaterade dödsfall och de därigenom förlorade arbetsåren kostar samhället 14,5 miljarder euro per år. Enligt klaganden är ”den befängda uppskattningen nonsens”.

Klaganden krävde 21.3 att tidningen rättar artikeln. Tidningen korrigerade artikeln 29.3 efter att ha fått FNB:s rättelse. Klaganden är inte nöjd med rättelsen. Enligt honom innehåller artikeln fortfarande samma fel.

Hufvudstadsbladets genmäle 12.5.2014

Chefredaktör Jens Berg konstaterar att HBL 13.3.2014 publicerade en nyhet om alkoholanvändningens ekonomiska effekter som tidningens långvariga och pålitliga samarbetspartner levererat. På redaktionen rubricerades artikeln utgående från en uppgift som artikeln innehöll på följande sätt: ”Alkoholen kostar 14 miljarder per år”.

När klaganden skickade sitt rättelseyrkande till redaktionen 21.3 kontaktade HBL:s nyhetschef FNB. Enligt chefredaktören har tidningen inte som rutin att faktakolla de nyheter som notisbyrån levererar, men om fel upptäcks kontaktar tidningen FNB för att nyhetsbyrån ska kunna korrigera dem. Senare samma dag kontaktades tidningen av FNB:s svenska redaktion som meddelade att FNB:s chefredaktör bestämt att nyheten skulle rättas. HBL fick FNB:s rättelse 28.3 och publicerade den följande dag.

Klagandens missnöje med rättelsen beror enligt chefredaktören på att klaganden räknar alkoholens negativa ekonomiska effekter för samhället på ett snävare sätt än vad som gjordes i FNB:s nyhet som tidningen publicerade. Enligt klaganden leder enbart de dödsfall som förorsakats av alkohol till förlorade manarbetsår och belastar därmed samhällsekonomin. Enligt chefredaktören finns den begränsningen inte i den nyhetstext som tidningen publicerade.

Enligt chefredaktören har tidningen inte brutit mot journalistreglernas JR 20 eller 12. Tidningen publicerade rättelsen omedelbart när FNB gjorde sin egen rättelse.

Avgörande

FNB:s nyhet som tidningen publicerade på sin webbplats byggde på ett seminarium i riksdagen. Tidningen rubricerade FNB:s nyhet utgående från uppgifter i ett föredrag av en expert som citerades i artikeln. Enligt artikeln ansåg Arbetshälsoinstitutets generaldirektör som talade på seminariet att ett minskat alkoholdrickande skulle ha en stor samhällsekonomisk betydelse. Artikeln hänvisade till professorn i hälsopolitik Ilkka Vohlonens uträkningar enligt vilka ”förlusterna för att folk försvinner från arbetslivet på grund av alkoholen kostar upp till 14,5 miljarder euro årligen”.

Opinionsnämnden för massmedier påpekar att artikeln inte såsom klaganden framför påstår att den förlust av manarbetsår som de alkoholrelaterade dödsfallen orsakar kostar samhället 14,5 miljarder om året. Att man lämnar arbetslivet på grund av alkohol är inte samma sak som förlust av manarbetsår på grund av alkoholrelaterade dödsfall.

HBL rättade artikeln när FNB preciserade uppgifterna i sin nyhet. Rättelsen motsvarar ändå inte fullständigt opinionsnämndens tolkning av journalistreglerna. Därför uppmanar opinionsnämnden HBL:s chefredaktör att se till att hela redaktionen tillägnar sig journalistreglerna. Opinionsnämnden påpekar också att chefredaktören för ett massmedium ansvarar för allt material det publicerar, även artiklar från nyhetsbyråer.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.
 
 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Heikki Vento.