vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5319/SL/13

Langettava

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.

Klagan 14.10.2013

Klaganden anser att ledartexten ”Efter gryning hotar storm” som publicerades 27.9.2013 innehöll ett väsentligt fel. Enligt klaganden påstod den på många sätt förtjänstfulla texten vilseledande att långt över hälften av Greklands arbetslösa skulle vara unga under 25 år. Klaganden hänvisar till Eurostats statistik och skriver att andelen unga arbetslösa av alla Greklands arbetslösa är cirka 13 procent.

Hufvudstadsbladets genmäle 25.11.2013

Chefredaktör Jens Berg svarar att klagan gäller en bisats i ledartexten som handlade om partiet Gyllene gryning: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller långt över hälften av de arbetslösa är unga, under 25 år.”  Enligt Berg innehöll meningen som sådan inget sakfel. Däremot diskuterar han meningen ur en semantisk synvinkel och överväger dess innebörd om ord skulle infogas eller placeras i en annan ordning.

Berg förklarar situationen så här: ovannämnda mening skulle kännas mera logisk om ordet att infogades mellan orden heller och långt. Om ordet att skulle infogas kunde meningen tolkas som ett sakfel. Då skulle den enligt Berg nämligen låta förstå att ledartexten betraktade ungdomsarbetslösheten i förhållande till det totala antalet arbetslösa i Grekland. (”– – De båda delarna i meningen skulle kännas mera logiska och sammanhängande om ordet ”att” infogades mellan orden ”heller” och ”långt”. Det skulle dock leda till att meningen också kan tolkas som ett sakfel – –”). Det här var inte ledarskribentens avsikt, utan målet var att berätta att över hälften av Greklands unga under 25 år definieras som arbetslösa. Som källa använde ledarskribenten Eurostats statistik om ungdomsarbetslöshetsgraden. För att undvika missförstånd anser Berg att orden ”unga” och ”arbetslösa” borde ha bytt plats i meningen. Berg anser också att en noggrannare definiering av arbetslöshet i artikeln hade förhindrat feltolkningar.

Efter alla ändringar som chefredaktören framför skulle meningen lyda så här: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller att långt över hälften av de unga under 25 år är arbetslösa.”

När klaganden tog kontakt med ledarskribenten och krävde en rättelse behandlades enligt Berg inte semantiken i meningen, utan den definition av arbetslöshet som användes i ledartexten. Diskussionen handlade om sättet som ledarskribenten valt att beskriva andelen 15–24-åriga arbetslösa i förhållande till arbetskraften i den aktuella åldersklassen. Ett annat alternativ hade varit att räkna andelen unga arbetslösa i relation till hela åldersklassen.

Efter att ha diskuterat med klaganden ansåg redaktionen att det inte var fråga om ett väsentligt sakfel som kräver korrigering, utan om olika definitioner i samband med statistikföring av ungdomsarbetslöshet. Att utreda dem skulle ha krävt en egen artikel. Ledartexten som var föremål för klagan handlade om en extrem politisk rörelse i Grekland och inte om ungdomsarbetslösheten, som artikeln bara hänvisade till i en bisats. Berg medger ändå att meningen ifråga kunde ha formulerats annorlunda.

Avgörande

Ett väsentligt fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella webbplats och dessutom i den publikation där felet ursprungligen fanns (JR 20).

Ledartexten handlade om EU:s roll i krisen i Grekland och dess inverkan på det högerextrema partiet Gyllene grynings verksamhet. Skribenten anser att partiets frammarsch snarare tyder på ett kommande mörker än på gryningen. Skribenten önskade att EU vid sidan av ekonomiska piskor också skulle ge Grekland politiskt stöd för att inte partiets betydelse skulle växa ytterligare.

Enligt texten är den höga ungdomsarbetslösheten en orsak bakom Gyllene grynings framgång. Opinionsnämnden har redan i ett tidigare beslut konstaterat att redaktionerna med fog kan tolka officiell arbetslöshetsstatistik från olika utgångspunkter.

Hufvudstadsbladet framförde ändå ett påstående om ungdomsarbetslösheten i Grekland som också enligt tidningen själv saknar täckning. Den officiella statistiken stöder inte påståendet att över hälften av Greklands arbetslösa skulle vara yngre än 25 år. Tvärtemot vad chefredaktören anser var det inte fråga om en dåligt övervägd ordföljd, utan en mening som innehöll ett väsentligt fel. I sitt skriftliga rättelseyrkande som skickades till redaktionen begärde klaganden att felet skulle rättas. Tidningen hade inga grunder att neka. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Timo Huovinen (ordf.), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Salla Vuorikoski.