vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5032/SL/12

Langettava

Nyheten berättade om ungas cannabisanvändning. Den innehöll ett väsentligt fel.

Klagan 19.10.2012

Klaganden anser att faktarutan till artikeln ”Polisen påminner: cannabis är olagligt”, publicerad 9.10.2012, innehåller två väsentliga fel. Artikeln handlade om cannabisanvändningen bland unga i Lovisaområdet och återgav synpunkterna hos rektorn och elever vid en yrkesskola i Borgå.

Enligt klaganden har tidningen fel när den skriver att cannabis är den vanligaste drogen i Finland efter alkohol. Han hänvisar till undersökningen Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa) från år 2010. Där stod det att av befolkningen i arbetsför ålder rökte 16 procent av kvinnorna och 23 procent av männen dagligen. I publikationen Huumetilanne Suomessa 2011 (Narkotikasituationen i Finland 2011) uppskattas antalet cannabisanvändare till fyra procent. Klaganden citerar Institutet för hälsa och välfärds undersökning Rökfri ut i arbetslivet och anser det klart att nikotinet i tobak klassificeras som en drog.

I faktarutan konstaterades också att alla brott lämnar spår i straffregistret. Enligt klagandens åsikt stämmer inte detta. Som motivering hänvisar han till Rättsregistercentralen, som har gjort upp en förteckning över de straff som leder till en anteckning i straffregistret. Till exempel lämnar de flesta bötesstraff inget spår i straffregistret.

Klaganden har bett tidningen korrigera felaktigheterna, men tidningen har inte gått med på detta.

Hufvudstadsbladets genmäle 27.11.2012

Chefredaktör Jens Berg svarar att tidningen hade kunnat inkludera nikotin i listan över de vanligaste drogerna. En utvidgad lista kunde också innehålla drycker med en hög halt av koffein. Tidningen beslutade dock att fokusera på cannabis och inte på andra droger. Berg skriver att faktarutan innehåller den med tanke på temat mest väsentliga informationen i komprimerad form och att fakta som kan anses som självklarheter lämnas bort. Tobak nämns dock i själva artikeln.

Berg hänvisar till undersökningen Nuorten terveystapa 2011: enligt den har andelen ungdomar i åldern 14–18 år som röker sjunkit till 16 procent. Enligt en nationell skolhälsoundersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd har 22 procent av yrkesstuderandena och 16 procent av gymnasisterna prövat på cannabis åtminstone en gång. Enligt chefredaktören är det slumpmässigt vilka sanningar som presenteras i fråga om erfarenheter av stimulantia bland ungdomar i olika åldrar. Resultaten kan förändra sig över tid och beroende på undersökningsens infallsvinkel. I Hufvudstadsbladets artikel berättade polis och lärare om hur de upplever att de ungas inställning till cannabis har förändrats. Berg betonar att det centrala temat för artikeln inte var att jämföra hur allmänt utbredd användningen av cannabis, alkohol, tobak eller motsvarande substanser är.

Chefredaktören medger att formuleringen om straffregistret var dålig. Den baserade sig på ett uttalande av en polis som intervjuades för artikeln. Antagandet var att han hänvisade till lagen om behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet och inte straffregistret, trots att det sades så i faktarutan.

Berg anser dock inte att tidningen gjort sig skyldig till någon allvarlig försummelse. Han anser inte att det rör sig om något sådant väsentligt fel som avses i Journalistreglerna, utan om en smärre inexakthet.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20).

I artikeln berättades att polisen anordnat ett informationsmöte i Lovisa gällande den cannabishärva som uppdagats i staden. I artikeln hördes polisen och man gav föräldrarna anvisningar om hur man bör agera om de misstänker att de egna barnen använder droger. Rektorn vid en yrkesskola i Borgå berättade om skolans sätt att ingripa i elevernas droganvändning. Två av skolans elever beskrev sin egen inställning till droger. I artikelns faktaruta ”Böter vanligast” sammanfattades fyra påståenden om cannabisanvändning, odling och de rättsliga påföljderna av cannabisinnehav. Där berättades att enligt rättspraxis så leder innehav på under 50 gram cannabis till dagsböter, men innehav på över ett kilo ger fängelsestraff. Slutligen konstateras det att samtliga brott lämnar spår i straffregistret.

Droger kan klassificeras enligt olika kriterier. Därför kan tidningen inom ramen för sin beslutanderätt välja vilken klassificering den använder sig av, men i detta fall är den inbördes motstridig. Om cannabisanvändningens utbreddhet jämförs med lagliga droger, såsom alkohol, kunde andra lagliga droger också ha varit med. Opinionsnämnden för massmedier anser dock inte att detta var ett väsentligt fel.

Däremot var påståendet att samtliga brott lämnar spår i straffregistret ett väsentligt fel. Felets betydelse accentuerades eftersom informationen presenterades i faktarutan. Enbart bötesstraff antecknas inte i straffregistret. Eftersom poängen med artikeln var att påpeka att cannabisanvändning är olagligt var felet gällande brottspåföljderna vilseledande för läsarna. Dessutom blev tidningen informerad om felet av en läsare, varvid den utan dröjsmål borde ha korrigerat det. Tidningen hade respekterat sin allmänhet om den beredvilligt hade medgett sitt fel och publicerat en rättelse.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen och Heikki Vento.