vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

5009/SL/12

Vapauttava

Tidningen rapporterade om påståenden i partiets lokalförenings pamflett, och skaffade svar på dem av tjänstemän. I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat. Föreningen utsattes inte för mycket negativ publicitet, så redaktionen hade grund för att bestrida kravet på genmäle. Redaktionen publicerade ändå föreningens insändare.

Klagan 30.9.2012

Klagan gäller artikeln Sannfinländare fiskar röster med oriktiga påståenden, som publicerades i Österbottens Tidning 23.9.2012. Klaganden är Pietarsaaren seudun perussuomalaiset r.y. som anser att artikelns rubrik är skymflig och att den inte baserar sig på fakta. 24.9.2012 skrev föreningen ett genmäle åt tidningen, där man räknade upp de punkter i Journalistreglerna som tidningen bröt mot (punkterna 2, 8 och 10). Föreningens funktionärer förde personligen genmälet till tidningens redaktion.

Tidningens biträdande chefredaktör lovade i ett e-postmeddelande han skickade 27.9.2012 att publicera föreningens genmäle. Han sade att han förkortar texten och lämnar bort stycket om artikelns redaktör. Klaganden sade sig acceptera förkortningen bara sakinnehållet inte förändras.

Enligt Journalistreglerna ska tidningen omgående publicera genmälet. Före söndagsnumret 30.9.2012 hade genmälet inte publicerats, varken på webben eller i tidningen. Enligt klaganden är det fråga om ett ärende av särskild vikt med tanke på kommunalvalet i Jakobstad.

I sin komplettering till klagan meddelar föreningen att den inte godkänner att skrivelsen publiceras på insändarsidan, utan kräver att den publiceras som en separat artikel.

Österbottens Tidnings genmäle 21.10.2012

Chefredaktör Margareta Björklund svarar att man som bakgrund till ÖT:s nyhet hade sannfinländarnas pamflett ”Ärsyttääkö kaupungin meininki?” som delades ut till hemmen. Där fanns ett antal påståenden om hur dåligt Jakobstad behandlar den finskspråkiga minoriteten. Finskspråkiga och svenskspråkiga handikappade ställdes mot varandra.

Påståendena var provokativa så som ”Suomenkielisille vammaisille ei ole asuntoja” (Det finns inga bostäder för finskspråkiga handikappade), ”Suomenkielisten vammaisten asunto on homeessa ja suljettu” (Finskspråkiga handikappades boende har mögelproblem och är stängt) ja ”Sairaalan hallinto on täynnä ruotsinkielisiä. Olisiko aika palkata myös suomenkielisiä lääkäreitä?” (Sjukhusets ledning är full av svenskspråkiga. Vore det bättre att anställa även finskspråkiga läkare?) ÖT lät enligt chefredaktören avdelningschefen för handikappsomsorgen (Hannele Grankvist) och sjukhusets överläkare (Pia-Maria Sjöström) svara på en del av sannfinländarnas påståenden. Ingendera fann grund för sannfinländarnas påstående, enligt vilket staden behandlar finskspråkiga sämre än svenskspråkiga. Även sannfinländarnas kommunalvalskandidat gavs möjlighet att förklara innehållet i pamfletten. I intervjun säger hon enligt chefredaktören att påståendena är aningen för radikala.

Dagen efter att artikeln publicerades erbjöd representanter för sannfinländarnas förening en finsk text som genmäle. De uppmanades enligt chefredaktören att sända brevet elektroniskt och helst på svenska. Redaktionen fick det finskspråkiga e-postmeddelandet med krav på genmäle  26.9.2012. Chefredaktören såg inga orsaker att godkänna kravet på genmäle, eftersom artikeln baserade sig på fakta. Redaktionen erbjöd ändå en möjlighet att publicera texten redigerad på insändarsidan, vilket föreningens representant godkände per e-post. Texten översattes och publicerades 29.9.2012.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21).Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt (JR 22). Ett sådant uttalande är ett inlägg som bör publiceras så snabbt som möjligt utan osakliga tillägg (JR 23). Sedvanlig kulturkritik, politisk, ekonomisk eller samhällelig utvärdering och framförande av annan motsvarande åsikt ger dock inte rätt till uttalande (JR 24).Österbottens Tidning publicerade en nyhet där man ville ha svar av ansvariga tjänstemän om påståendena i sannfinländarnas kommunalvalspamflett gällande svensk- och finskspråkigas särbehandling i Jakobstad.  I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat.  Redaktionen beviljade inte partiets lokalförening rätt till genmäle, men publicerade ändå ordförandens och vice ordförandens insändare.

Påståendena i sannfinländarnas pamflett om favorisering av svenskspråkiga på de finskspråkigas bekostnad  var enligt Opinionsnämden för massmedier tillspetsade och avsedda att provocera väljare. Den som kommer med politiska ställningstaganden måste själv vara färdig att bemöta kritik.

Österbottens Tidning testade sanningshalten i sannfinländarnas påståenden genom att låta lokala sakkunniga svara på dem. En samhällelig och politisk utvärdering av den här typen är en fundamental del av den offentliga debatten, och att vara föremål för den innebär inte att man utsätts för mycket negativ publicitet. Av denna orsak hade partiföreningen ingen rätt till eget ställningstagande, d.v.s. genmäle. Tidningen handlade ändå ansvarsfullt genom att erbjuda partiet en möjlighet att få fram sin egen syn på saken i insändarspalten.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen och Heikki Vento.