vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4617A+B/SL/11

Vapauttava

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och skydd av privatlivet. Klaganden angavs ha slagit en spelare i ett juniorlag, för vilket han fungerar som tränare. I egenskap av högstadierektor och juniortränare är klaganden en person med betydande makt i samhället. En person med en sådan ställning i samhället bör tåla att hans handlingar bedöms även i offentligheten.

Klagan 20.5.2011

Klaganden är tränare för ett juniorfotbollslag och har under en träning gett en av spelarna i laget en örfil. Han anser själv att Syd-Österbotten och Vasabladet överdrev betydelsen av det som inträffade på fotbollsplanen genom att ge incidenten stort spaltutrymme i tidningarna. Händelsen har funnits framlagd även på tidningarnas webbsidor från 14.5 till 20.5.2011, trots att det funnits färskare nyheter att publicera.

Klaganden anser att principerna om objektiv nyhetsjournalism inte iakttogs i artiklarna och att redaktörerna inte var tillräckligt insatta i det inträffade. Enligt honom utreddes inte bakgrunden till incidenten tillräckligt noggrant i artiklarna, och pojken som blivit mobbad på fotbollsplanen fick inte alls uttala sig.

Klaganden anser att hans namn och arbetsplats aldrig borde ha nämnts i artiklarna, eftersom ingen polisanmälan gjorts om incidenten. 

Vasabladets och Syd-Österbottens svar 1.6.2011

Vasabladets chefredaktör Lars Hedman och Syd-Österbottens chefredaktör Mats Ekman har lämnat in sina svar till Opinionsnämnden, och essensen är densamma i bägge svaren:

Artiklarna behandlade en incident där tränaren för ett fotbollslag slog en 15-årig spelare under en träning. Situationen bevittnades av flera unga spelare och deras föräldrar. I nyheten som publicerades 14.5.2011 intervjuades tränaren, som medgav att han slagit spelaren. I artiklarna hördes också pojken som fått örfilen och ordföranden för Kraft fotboll. I artikeln som publicerades på nätet samma dag nämndes tränaren inte vid namn.

I den nyhet som publicerades 17.5.2011 beskrev ordföranden för Vasa bolldistrikt incidenten som exceptionell. Distriktet beslöt att behandla ärendet på eget initiativ. I detta sammanhang intervjuades också den lokala skoldirektören. I tidningsartiklarna 26.5.2011 meddelades att Vasa bolldistrikt anser ärendet vara utagerat. Den slagna pojken beslöt sig för att inte göra en polisanmälan.

Tidningarna behandlade en händelse av allmän och samhällelig betydelse, eftersom klaganden arbetar förutom som tränare även som högstadierektor och därmed utövar myndighetsbefogenheter till exempel i disciplinära frågor. Klaganden har inte kontaktat redaktionerna efter att artiklarna publicerats. Artiklarna har inte påståtts innehålla fel.

Chefredaktörerna anser rektorn–tränaren vara en offentlig person. Han har till exempel fungerat som tränarutbildare i Finlands bollförbund och tränat Kraft fotbolls representationslag. Han tränar fortfarande Krafts juniorlag. Under tiden för incidenten fungerade tränaren även som ordförande för FF Krafts juniorsektion, ett uppdrag som han efter händelsen lämnade.
 
Hedman och Ekman uppmärksammar principen om våldsfrihet i synnerhet inom ungdomsidrotten. Till exempel Finlands Bollförbund betonar vikten av rent spel och framhåller att det är särskilt viktigt att de vuxna fungerar som förebilder för barnen och ungdomarna. Lagtränarna bär enligt chefredaktörerna ett stort ansvar i arbetet mot våld och osportsligt beteende.

Avgörande

Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Aktiviteter som äger rum på en offentlig plats är det i allmänhet tillåtet att referera och avbilda utan vederbörandes tillstånd (JR 29). Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga (JR 30).

Vasabladet och Syd-Österbotten publicerade 14.5.2011 var sin artikel om en incident där en tränare gav en ung spelare en örfil mitt under en ledd träning. Pojken slutade i laget till följd av incidenten, men tränaren har fått behålla sin post som tränare för laget. Örfilen rapporterades vara en följd av att tränaren sett några pojkar tackla hans son, som spelar i samma lag. Enligt tränaren har hans son redan länge fått stå ut med att bli mobbad av ett visst gäng. Tränarpappan berättade att samma gäng hade mobbat sonen också i skolan, på grund av att pappan är rektor för skolan. Han medgav dock till reedaktören att det var fel att ge pojken en örfil. Pojken som blivit slagen förnekade att han skulle ha tacklat tränarens son och ansåg att en ursäkt från tränaren inte var tillräckligt. Tidningarnas webbartiklar behandlade samma händelse, men i dessa nämndes varken tränarens namn eller arbetsplats.

17.5.2011 publicerade tidningarna Vasa bolldistrikts ordförandes kommentarer om incidenten. Han berättade att ärendet fortfarande behandlas. Syd-Österbotten intervjuade skoldirektören samma dag, men hon förklarade att hon inte kan kommentera händelsen. 26.5.2011 rapporterades att parterna i tvisten nått förlikning om det inträffade och att bolldistriktet ansåg ärendet vara utagerat.

Klaganden är en känd person i sitt samhälle som utövar makt i egenskap av tjänsteman och som också på sin fritid är aktiv inom idrottsfostran av unga. Detta gör att hans skydd av privatlivet är lägre än normalt, och han bör också tåla att hans handlingar bedöms i offentligheten. Klagandens auktoritet grundar sig på det förtroende som högstadieeleverna och spelarna i fotbollslaget samt deras föräldrar har för honom. Det var därför naturligt att tidningarna redogjorde för en incident som ägt rum på en offentlig plats, trots att ingen begäran om utredning hade gjorts. Ärendet behandlades också inom Bollförbundet.

Bägge parterna i tvisten fick uttrycka sin ståndpunkt i tidningarna. Klaganden fick själv ge en omständlig förklaring om det inträffade i nyheterna, och även den påstådda mobbningen av hans son utreddes i detalj. Redaktionen bestämmer själv vem den intervjuar. Klaganden kunde också ha sänt tidningarna ytterligare information för publicering i efterskott – vilket han i intervjun menade att han skulle göra – men valde att inte utnyttja denna möjlighet.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Vasabladet och Syd-Österbotten inte har brutit mot god journalistiskt sed.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Anna-Liisa Hämäläinen, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen och Titta Sinisalo.